– Vi burde av og til ha koblet på politiet, men det tør vi ikke

En ung kvinne sitter på gulvet, lent mot en bar murvegg, og holder hendene for ansiktet, tydelig redd og lei

Sitatet er fra en ansatt ved en kommunal voksenopplæring våren 2022, og viser hvor alvorlig tematikk som kan møte ansatte i opplærings- og integreringstjenestene, altså tjenestene som møter nyankomne flyktninger og innvandrere de første fem årene de bor i Norge.

Da snakker vi for eksempel om ansatte i introduksjonsprogrammet, karrieresentre eller kommunal voksenopplæring.

64 prosent av de ansatte mener det er vanskelig å vite hvor alvorlige tilfeller av negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold faktisk er.

Mer enn sju av ti ønsker seg mer kunnskap om temaet, hvordan de kan avdekke tilfeller og ikke minst hvordan de skal snakke med personer de mistenker kan være utsatt.

38 prosent synes det er utfordrende at en henvisning kan gjøre situasjonen verre for den de skal hjelpe, slik sitatet over beskriver.

Vanskelige saker

Tallene er hentet fra en ny rapport fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet. På oppdrag fra IMDi har NIBR-forskerne undersøkt hva ansatte i opplærings- og integreringstjenestene kan – og ikke kan – om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, og hvordan de håndterer problematikken.

– Hele prosessen, fra å observere og avdekke, forstå og tolke situasjoner, til å vite hvordan du skal handle og hvem du skal henvise videre til, oppleves av mange som vanskelig. Mer kompetanse vil gi aktørene større trygghet i situasjonene de står i, sier prosjektleder Arne Holm.

Funn

64 prosent av de ansatte sier det er vanskelig å vite hvor alvorlig saken er

58 prosent sier det er vanskelig å få samtykke fra den utsatte til å gå videre med saken

53 prosent mener det er utfordrende å vite hva man skal gjøre i så fall

Over halvparten, 55 prosent, synes det er utfordrende at den som utsettes selv ikke forstår at det ikke er greit å bli utsatt for dette

Mangel på tid oppleves som utfordrende, spesielt lærere i mottaksskoler og mottaksklasser sier de har for mange oppgaver til at de klarer å følge opp slike saker

Han står bak rapporten sammen med forskerne Mariann S. Leirvik, Aadne Aasland og Åsne Danielsen fra NIBR.

Det kan for eksempel dreie seg om å avdekke kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, ufrivillige utenlandsopphold eller å se hvorvidt personer blir utsatt for press, tvang eller kontroll som begrenser deres personlige frihet. Myndighetene anser slike praksiser som lite ønskelige, og NIBR-rapporten er et ledd i arbeidet med en ny strategi for økt kompetanse i tjenestene.

Forskerne har i tillegg undersøkt hvor mange tilfeller de ansatte oppdager, og hva de gjør når de avdekker et tilfelle. De har også kartlagt hvilken kunnskap de ansatte har om resten av hjelpeapparatet og regelverket, som taushetsplikt og opplysningsplikt.

Oppdager få tilfeller

– De aller fleste svarer at de har avdekket «noen tilfeller», gjerne ett eller to, sier Holm.

Forskerne mener det kan bety en av tre ting: Enten så er det ikke flere tilfeller å avdekke. Eller så mangler de ansatte en forståelse for hva det dreier seg om. Eller så er det for utfordrende å avdekke tilfeller, selv om man har kunnskapen.

– En av de viktigste grunnene til at ikke flere tilfeller avdekkes, er at de som blir utsatt ikke ønsker å snakke om det selv, sier Holm.

Nyankomne flyktninger opplever tematikken som «privat» og noe man ikke snakker med utenforstående om.

De har ofte svake norskkunnskaper, frykter for egen sikkerhet, er redde for at familien skal bli splittet, eller de frykter at det å fortelle vil føre til ytterligere kontroll eller vold.

Negativ sosial kontroll

«…press, oppsyn, trusler eller tvang som systematisk begrenser noen i sin livsutfoldelse eller gjentatte ganger hindrer dem i å treffe selvstendige valg om eget liv og fremtid. Det gjelder for eksempel den enkeltes selvbestemmelse over egen identitet, kropp, seksualitet, frihet til å velge venner, fritidsaktiviteter…»

Æresrelatert vold

«Vold utløst av familiens eller gruppens behov for å ivareta eller gjenopprette ære og anseelse…»

– Når personene selv ikke ønsker å snakke om situasjonen, blir det svært vanskelig å avdekke tilfellene, sier Holm.

Til tross for at få tilfeller avdekkes i snitt, opplever stort sett alle de ansatte i tjenestene et eget ansvar for å forebygge, avdekke og henvise tilfeller videre, ifølge rapporten.

Studien viser også at de som har fått opplæring i tematikken har et stort utbytte av det. De er mer tilbøyelige til å bruke veiledere som finnes, og de gir i større grad uttrykk for at de vet hvordan de skal handle om de avdekker tilfeller av negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold.

Ønsker mer kunnskap

De ansatte sier selv de har et stort behov for mer kompetanse:

– Det er en betydelig andel av de ansatte som opplever at de ikke har tilstrekkelig kompetanse på de ulike områdene. Omtrent halvparten opplever at de ikke har tilstrekkelig kompetanse på noen av områdene, sier Leirvik.

De ansatte mener selv de har minst kompetanse på kjønnslemlestelse, tett etterfulgt av tvangsekteskap og ufrivillige utenlandsopphold. 

– Våre analyser viser at det er behov for kunnskap om disse problemområdene, men også på negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og vold i nære relasjoner. De  fleste vi har intervjuet, skiller for eksempel ikke mellom æresrelatert vold og vold i nære relasjoner, sier Leirvik.

Hun mener det er behov for mer kunnskap om hva æresrelatert vold faktisk er, og hvordan det skiller seg fra vold i nære relasjoner. For eksempel kan det være snakk om flere utøvere i æresrelatert vold, i motsetning til vold i nære relasjoner, der det typisk er én voldsutøver.

– Det kan spille en rolle for hvordan man som tjenesteansatt håndterer denne typen vold, sier Leirvik.

Ikke bare kvinner

I de aller fleste tilfellene de ansatte har avdekket, forteller de om kvinner som har blitt utsatt for negativ sosial kontroll eller æresrelatert vold.

– Det kan bety at tjenestene faktisk møter flest kvinner som opplever problematikken. Men det kan også bety at det er behov for mer kompetanse om andre grupper som kan være utsatt for negativ sosial kontroll, som for eksempel gutter og LHBTIQ+-personer, sier Leirvik.

Anbefaler årlige kurs og bedre fagplaner

Basert på studien, har forskerne flere anbefalinger til myndighetene:  

– De ansatte ønsker seg årlige kurs, gjerne med praktiske case-oppgaver, for å lære både hvordan de avdekker tilfeller og hvordan de skal håndtere dem, sier Holm, og legger til:

– Mange av dem vi snakket med, hadde et uklart forhold til hva de andre tjenestene kunne bidra med, og hvordan de ville reagere om de henviste tilfeller til dem. Derfor mener vi det vil være en fordel å holde kurs på tvers av tjenestene, for å bli kjent med hvordan andre tenker og hvordan de ville handlet i et gitt case.

Kilder

Om undersøkelsen

NIBR-forskerne utførte en spørreundersøkelse blant 622 ansatte i inkluderings- og opplæringstjenestene i alle landets kommuner våren 2022.

I tillegg gjennomførte de 25 dybdeintervjuer med i alt 32 personer, inkludert representanter fra en organisasjon for skeive.

Forskerne har særlig sett på tre aspekter: 

  1. Hvor mye kunnskap de ansatte i tjenestene har om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, og hvordan de kan fange opp eller avdekke det
  2. Hva de ansatte gjør om de avdekker et tilfelle
  3. Hvilken kunnskap de ansatte har om hvordan man fremmer godt samarbeid, om tverretatlige samarbeid og om regelverk som taushetsplikt og opplysningsplikt.

Kontakt

Laster inn ...

Relatert forskning

Fire politibetjenter i samtale under utrykning i en bygate en sen høstkveld
Politifolk med etnisk minoritetsbakgrunn opplever subtil rasisme fra egne kollegaer

Én informant forteller at en kollega forsøkte å være morsom ved å si «Allahu akhbar» og løfte en finger i været – sånn som IS gjør – hver eneste gang de møttes.

Bilde av en utbombet bygning på Karazin Kharkiv University.
OsloMet leder an i Ukrainaforskningen

Etter at Russland gikk til fullskala krig mot Ukraina i februar, har et av landets viktigste miljøer for Ukrainaforskning bidratt med kunnskap om krigens virkninger og konsekvenser.

En folkemengde i bevegelse
Innvandrerne flytter mer på seg enn andre

Innvandrere har stor betydning for norske bosettingsmønstre, og har de siste 15 årene medvirket til å opprettholde folketallet flere steder.

Jente som holder opp egenlaget ukrainsk flagg
Ukrainske flyktninger er usikre på om de vil tilbake

Ukrainske flyktninger er stort sett veldig fornøyd med mottakelsen i Norge, og mange ser for seg å bli værende.

Publisert: 17.02.2023
Sist oppdatert: 15.03.2023
Tekst: Tone C. S. Thorgrimsen
Foto: Canva