English version

Early COVID-19 wave in Norway: Social inequality in morbidity, compliance to non-pharmaceutical interventions and labour marked consequences (CorRisk)

Dette prosjektet skal studere første bølge av pandemien Covid-19 i Norge våren 2020. Det skal spesielt analysere om det er en sammenheng mellom utdanning og inntekt på den ene siden og selvrapportert sykelighet, etterlevelse av smitteverntiltak og arbeidsmarkedskonsekvenser på den andre siden.

Ved å bruke spørreskjemadata (YS Arbeidslivsbarometeret) og regresjonsmodeller, skal prosjektet CorRisk svare på fire viktige spørsmål:

  1. Hva er sykdomsrisikoen blant de sosialt og medisinsk utsatte vs. den generelle befolkningen?
  2. I hvilken grad etterfølger sosialt og medisinsk utsatte risikogrupper myndighetenes smittevernråd sammenliknet med befolkningen generelt?
  3. hvilke av smittevernrådene (personlig hygiene, mer vask og renhold generelt, fysisk distansering og reiserelaterte tiltak) er assosiert med redusert sykelighet for risikogrupper vs. befolkningen generelt?
  4. Hvilken inntekt, utdannings- og yrkesgrupper har erfart negative arbeidsmarkedskonsekvenser (permitteringer, blitt sagt opp, tap av inntekt) på grunn av pandemien og nedstenging av samfunnet?

For mer informasjon om pandemiforskning, se Centre for Research on Pandemics & Society (PANSOC) (uni.oslomet.no, engelsk side).

Forskningsnyheter

Kvinne sitter med barn på fanget og jobber på PC, hjemme på kjøkkenet.
Hvordan påvirker koronakrisen folks arbeidsliv og helse?

Mange unge permitterte vurderer nye karrierer, mens lavtlønnete og arbeidstakere med kort utdanning har større vansker med å etterfølge alle myndighetens råd, og kan være mer sårbare for sykdom.