English version

Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen

Utdanningsledelse er et forskningsfelt som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Fra og med 2009 har et utvalg universiteter og høgskoler tilbudt nasjonale skolelederutdanninger på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet har fått i oppdrag å forske på utdanningene.

Om prosjektet

Prosjektet gjennomføres i perioden 2020-2024, og har til hensikt å utvikle kunnskap om følgende tema:

Forskningen skal bidra med kunnskap som er nyttig for utdanningsmyndigheter, tilbydere av utdanningene, skoleeiere, skoleledere og for skolers praksiser med tanke på ansatte og elevers læring.  

Prosjektet ledes av professor Marit Aas ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og gjennomføres i et formalisert samarbeid med NTNU v/Institutt for lærerutdanning (ILU) og HINN v/Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU). 

Prosjektet består av tre delprosjekter og dokumenteres gjennom tre delrapporter og en sluttrapport, samt gjennom artikler i internasjonale forskningsjournaler. 

Les mer om deltakende institusjoner i prosjektet, delprosjektene og publisering. 

 • Om delprosjekt 1

  Kunnskapsoversikt over skoleledelse og skolelederutdanninger 

  Delprosjekt 1 gjennomføres i 2020-2021 og undersøker hva vi vet om ledelse i utvikling av skoler og om skolelederutdanninger som fremmer ledelse av skoleutvikling.

  Vi stiller to hovedspørsmål:

  • Hva kjennetegner ledelse i utvikling av skoler?
  • Hva kjennetegner skolelederprogrammer som fremmer ledelse av skoleutvikling?

  Metodisk tilnærming

  Forskningsspørsmålene bevares ved at vi lager en kort systematisk kunnskapsoversikt av internasjonal og nasjonal forskning innen feltene skoleledelse og skolelederutvikling. At kunnskapsoversikten er kort signaliserer at den har følgende tre begrensninger: 1) det er inkludert artikler publisert i utvalgte fagfellevurderte tidsskrifter; 2) databasesøkene er begrenset til studier publisert mellom 1. januar 2010 og 30. desember 2020; og 3) språk er begrenset til engelsk og de skandinaviske språkene. 

  Mål

  Dette delprosjektet vil gi kunnskap om sammenhenger mellom ledelse og skoleutvikling og om skolelederprogrammer og gi innsikt i hvordan programmer kan fremme ledelse av skoleutvikling. Kunnskapsoversikten vil bidra med viktig kunnskap og danne grunnlag for delprosjekt 1 og 2.   

  Delprosjektleder 

  Førsteamanuensis Fred Carlo Andersen

 • Om delprosjekt 2

  Karakteristikker ved den nasjonale skolelederutdanningen, dens forbedringspotensialer og hvordan den kan forbedres.

  Delprosjekt 2 gjennomføres i 2021-2023 og undersøker sammenhenger mellom oppdragsgivers utforming av den nasjonale skolelederutdanningen og tilbyderes utforming og praktisering av utdanningen samt hvordan utdanningen kan forbedres. 

  Vi stiller to hovedspørsmål:

  • Hva karakteriserer den nasjonale skolelederutdanningen?
  • Hva er utdanningens forbedringspotensialer for læringsaktiviteter
  • Og hvordan kan sammenhenger mellom dem styrkes og forbedres?

  Metode

  For å få innsikt i hva som karakteriserer den nasjonale skolelederutdanningen vil vi analysere sentrale policy- og styringstekster og programplaner for enkelte programmer hos et utvalg tilbydere. Vi vil også undersøke hvordan tilbydere forstår og praktisk løser de nasjonale programoppdragene ved å gjennomføre fokusgruppeintervjuer med de som har programansvar hos tilbyderne.

  For å få innsikt i utdanningens forbedringspotensial for læringsaktiviteter og hvordan sammenhenger mellom dem kan styrkes og forbedres, gjennomfører vi aksjonsforskning på enkelte av programmene som gjennomføres av OsloMet/HINN og NTNU-nettverket.

  Mål

  Dette delprosjektet vil gi utvidet kunnskap om den nasjonale skolelederutdanningens politiske hensikter og om hvordan tilbydere forstår og praktiske løser de nasjonale programoppdragene. Prosjektet vil også gi kunnskap om praksis som kan brukes til å avdekke forbedringspotensialer og forbedre praksiser.

  Delprosjektleder 

  Professor Kirsten Foshaug Vennebo

 • Om delprosjekt 3

  Skolelederutdanning i et «nytte-perspektiv 

  Delprosjekt 3 gjennomføres i 2021-2023 undersøker sammenhenger mellom skolelederutdanningen og endringer i ledelsesutøvelse og skoleutvikling i praksis; utdanningens avtrykk i praksis.

  Vi stiller to hovedspørsmål:

  • I hvilken grad og hvordan har nasjonale skolelederutdanninger betydning for skolelederes egenutvikling i rollen som leder, utvikling av ledelsespraksis i skolen og utvikling av skolen som organisasjon og konteksten den befinner seg i? 
  • Hvilke ytre kontekstuelle forhold kan identifiseres som drivere eller barrierer for at skolelederutdanningene skal få betydning og gi resultater i praksis?  

  Metode

  For å få kunnskap om sammenhengen mellom utdanningens innhold og arbeidsmåter og deltakernes komplekse hverdagspraksis vil vi gjennomføre casestudier. En ambisjon er å følge skolene/lederne over to år for slik å kunne fange opp skolenes organisering og kultur for læring underveis og etter endt utdanningsløp. Casestudiene vil omfatte observasjon av ledergrupper og intervjuer med skoleledere, ledergrupper, avdelingsledergrupper, lærergrupper og representant for skoleeier.

  Mål

  Dette prosjektet vil gi kunnskap om og hvordan lederutdanningen gir avtrykk i praksis. Prosjektet vil gi kunnskap om hvilke ledelsesinitiativ som har ført til ny ledelsespraksis på skolene og hvordan denne praksisen har bidratt til skoleutvikling og endring i skolens læringsmiljø.   

  Delprosjektleder 

  Professor Brit Bolken Ballangrud

 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Deltakende institusjoner

  Prosjektet gjennomføres i et formalisert samarbeid mellom

  OsloMet – storbyuniversitetet
  NTNU v/Institutt for lærerutdanning (ILU)
  HINN v/Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU).

  I prosjektet deltar forskere fra alle tre institusjonene i tillegg til forskere ved Nord Universitetet og Universitetet i Tromsø (UiT), i alt 14 forskere.

 • Aktuelt om prosjektet

  Prosjektet leverte sin sluttrapport i mai 2024. 

  I sluttrapporten oppsummerer forskerne prosjektets resultater. De anbefaler blant annet å videreføre den nasjonale skolelederutdanningen og å opprette en obligatorisk nasjonal grunnutdanning i skoleledelse.

  Hovedfunnene i sluttrapporten er:

  • Skolelederutdanningen er en aktuell utdanning som svarer på skolens utfordringer.
  • Skolelederutdanningen gir avtrykk i praksis.
  • Seks anbefalinger for skolelederutdanningen.

  Rapporten er skrevet av Marit Aas, Brit Bolken Ballangrud, Kirsten Foshaug Vennebo og Fred Carlo Andersen.

  Les mer på nettsidene til Utdanningsdirektoratet (udir.no)

 • Publikasjoner