I partnerskap for styrket profesjonskompetanse og praksisrelevant lærerutdanning «iPAR»

iPAR er et samarbeidsprosjekt mellom Grunnskole- og faglærerutdanningen på OsloMet og sentrale aktører i regionens grunnskolesektor

Arbeidet i iPAR har todelt målsetting: 

Lærerutdanningen står i dag overfor store utfordringer som sviktende rekruttering, et vedvarende spenningsforhold mellom teori og praksis og et økende behov for yrkesrelevans i en skole og i et samfunn som krever omstillingsdyktige og profesjonelle lærere. Samtidig som lærerutdanningen preges av økende akademisering gjennom masterspesialisering, etterspør praksisfeltet kunnskapsrike og relasjonsorienterte lærere som kan håndtere og lede læringsprosesser i det mangfoldige klasserommet.

Utfordringene, som også er formulert i NOKUT-evalueringen av norsk lærerutdanning fra 2020 krever utstrakt samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjoner, skoleeiere og skoler. Det krever nysgjerrighet og åpenhet og respekt fra aktørene i feltet, og det fordrer en genuin interesse fra alle parter om at lærerstudentene blir tilbudt den beste utdanningen der skolens praksis koples tett til forskningsbasert undervisning og profesjonsorientert veiledning, der skolenes praksisveiledere har en nøkkelfunksjon.

Som landets største lærerutdanningsinstitusjoner, har OsloMet et særskilt ansvar for å møte slike utfordringer på best mulig måte. Prosjektet I partnerskap for styrket profesjonskunnskap og praksisrelevant lærerutdanning (iPAR) er et viktig svar på dette. 

iPARs tosidige mål skal bidra til å sikre likeverd mellom partnerskapets aktører, kunnskapsformer og tradisjoner, samt å bidra til gjensidig læring og utvikling på alle arenaer i partnerskapet gjennom prosjektets tiltak og aktiviteter. iPAR har også fire delmål som på hver sine måter vil bidra til å nå de overordnede målene for prosjektet. De fire delmålene og områdene i prosjektet bygger på eksisterende arbeid og utprøvinger, men kun få lærerutdannere og aktører i skoler og på skoleeiernivå har så langt vært involvert i arbeidet. 

iPAR har fire delmål: 

Prosjektet bygger på erfaringer og allerede eksisterende samarbeid i OsloMets universitetsskolepartnerskap. 

 • Samarbeidspartnere

  • Kjelsås Skole
  • Bærum Kommune
  • Kjenn Ungdomsskole S
  • Lørenskog kommune
  • Oslo Kommune
  • Oslo Skolemuseum
  • Slemmestad Skole
  • Stabekk skole
  • Vetland Skole og Ressurssenter
 • Medlemmer

  Laster inn ...
  Laster inn ...