English version

Lærerutdanningsskoler og lærerutdanningsbedrifter i Yrkesfaglærerutdanningen (LUSY)

Prosjektet tar for seg utvikling av en organisasjonsteoretisk, didaktisk modell for samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt, og hvilke utfordringer og behov dette involverer.

Om prosjektet

I strateginotatet «Lærerutdanning 2025» legger regjeringen opp til en bred satsing på etablering av lærerutdanningsskoler. Hensikten er å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen og styrke forsknings- og utviklingssamarbeid mellom skoler og universiteter/høgskoler med ansvar for lærerutdanning. 

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) ved OsloMet, avdeling for videregående utdanning i Viken fylkeskommune, utdanningsetaten i Oslo og to videregående skoler, Strømmen og Kuben, har inngått et samarbeid i et NFR-støttet innovasjonsprosjekt om å utvikle lærerutdanningsskoler i yrkesfaglærerutdanningen. Målet er å utvikle et forpliktende og varig samarbeid mellom skolene og YLU om en best mulig yrkesfaglærerutdanning og yrkesutdanning. 

Hovedaktiviteter

H.1. Gjennomføre skolebasert veilederutdanning med møteplass for lærere og lærerutdannere (seks samlinger). Hovedhensikten er å bidra til at praksisveiledere, lærere og lærerutdannere utvikler en felles forståelse av oppgaven å utdanne yrkesfaglærere, samt å starte utvikling av ny infrastruktur.  Hovedinnhold planlegges av prosjektledelse og skoleledere i fellesskap. 

H.2. Etablere FoU-grupper hvor praksisveiledere, lærere, instruktører og lærerutdannere samarbeider om FoU-prosjekter. Gruppene skal møtes jevnlig og utarbeide planer for prosjektgjennomføring, vurdering, dokumentasjon og intern og ekstern spredning av resultater. 

H.3. Etablere samarbeidsgrupper mellom lærere, lærerutdannere og instruktører om planlegging gjennomføring og vurdering av etter- og videreutdanning på Strømmen og Kuben.

H.4. Dialogmøter / -konferanser internt i hver organisasjon og mellom partene (Strømmen, Kuben, YLU) for

a. å styrke felles forståelse av sentrale utfordringer i yrkesfaglærerutdanning og yrkesutdanning.

b. organisere og systematisere kollektiv og individuell erfaringslæring gjennom det daglige arbeidet for at dette kan danne grunnlag for studiepoeng (systematisering av realkompetanseutvikling).

c. utvikle ny infrastruktur mellom YLU og praksisfeltet (Strømmen/Kuben).

H.5. Dialogmøter/ -konferanser med praksisskoler og opplæringsbedrifter.

Det skal samles inn data fra hver av hovedaktivitetene med henblikk på å belyse hvordan samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjon, skoler og bedrifter kan organiseres for å oppnå profesjons / yrkesforankret utdanning av yrkesfaglærere, og hva hindringer og muligheter består i.

Antologi om resultatene fra prosjektet

Vi jobber med en antologi om resultatene av prosjektet, Tittelen er: Resultater fra prosjektet Lærerutdanningsskoler i Yrkesfaglærerutdanningen (LUSY) - OsloMet. Redaktører for antologien er Ann Lisa Sylte, Hilde Hiim, Ellen Beate Hellne-Halvorsen og Nina Aakernes. Alle medlemmene i prosjektet bidrar i antologien.

 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  Viken fylkeskommune

  • Erik Heier
  • Anne Berge 

  Oslo kommune

  • Line Andreassen
  • Åge Risdal
  • Eivind Svennar

  Strømmen videregående skole

  • Bente Jorunn Dretvik 
  • Lars Jakob Berg 

  Kuben videregående skole

  • Maria Eriksson

  Rud videregående skole

  • Geir Lindblad, rektor
 • Publikasjoner

  Hiim, H. 2022. How Can Collaboration between Schools and Workplaces Contribute to Relevant Vocational Education? (doi.org) Vocations and Learning (2022).

  Hiim, H. 2022. Developing Teacher professionalism in the era of neoliberalism In McNiff, J. (Ed.) Representations of the Academic. London: Routledge. In press. 

  Eikeland, O. (2022). På sporet av en syvende forfatning: Aristoteles og den norske samarbeidsmodellen – makt, dialog og organisasjonslæring. New Deal Publishing. ISBN: 978-82-93682-02-8. 506 s.

  Hiim, H. (2022). The Quality and status of Norwegian VET. Billett, S., Stalder, B. E., Aarkrog, V., Choy, S., Hodge, S. & Le, A. H. (Red.). The Standing of Vocational Education and the Occupations It Serves Current Concerns and Strategies For Enhancing That Standing. The Quality and status of Norwegian VET. s. 201-222. Springer.

  Aakernes, N., Møllerhagen, T., Olstad, H. B. & Schaug R. M. (2023). Creating a Free Space for Professional Development through Collaborative Self-Study (doi.org). Studying Teacher Education.  

Aktuelt