English version

Mattryggleik blant flyktingar og asylsøkjarar i Noreg

Målet med prosjektet er å kartleggja førekomst og faktorar som påverkar matusikkerheit blant asylsøkjarar og flyktingar i Noreg.

Ein høg førekomst av underernæring og matusikkerheit har vorte observert blant flyktningar og høg førekomst av matusikkerheit er observert blant asylsøkjarar busette i høginntektsland. 

Økonomiske avgrensingar, mangel på kunnskap om nye matvarer, vanskar med shopping, utfordringar med språk, og dessutan problem med å overhalda ulike religiøse matreglar er knytte til førekomsten og alvorsgrada av matusikkerheit. 

Det finst likevel ikkje data om mattryggleik blant asylsøkjarar i Noreg i dag. Målet med dette prosjektet er å undersøkja mattryggleik og erfaringar med mattilbod og tillaging av måltid ved asylmottak i Noreg. 

Dette er ein langsiktig prosjektstudie starta i 2014, med mål om å fanga opp aspekt av matusikkerheit etter migrasjonsbølgjer i Noreg.

Ulike metodar har vorte vedtekne for å undersøkja matusikkerheit:

For tida undersøkjer me mattryggleik blant ukrainske flyktningar.

  • Deltakarar

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnarar

    • Forbruksforskingsinstituttet SIFO, OsloMet
    • Helseetaten i Oslo kommune

Nyheiter frå prosjektet

Eple som blir skore opp på skjerefjøl med ein stor kniv.
Nesten halvparten seier dei ikkje har nok mat på asylmottak

Studie frå OsloMet viser at 44 prosent av asylsøkjarar i norske mottak opplever å vera svoltne.