English version
En far gir medisin på en skje til barnet sitt.

Helsekompetanse hos foreldre med innvandrerbakgrunn (OPAL)

OPAL-prosjektet skal bidra til å utvikle kunnskap om helsekompetanse til foreldre med innvandrerbakgrunn, samt å designe og evaluere tiltak for å fremme deres helsekompetanse.

Dette skal skje gjennom et samarbeid mellom forskere ved OsloMet, ansatte i bydel Bjerke som arbeider med barn, unge og familier, og ikke minst med foreldre med innvandrerbakgrunn som bor i bydelen.

Prosjektet består av fire trinn der vi skal

 1. kartlegge helsekompetanse styrker, utfordringer og behov blant foreldre med innvandrerbakgrunn
 2. identifisere og prioritere behov for forskning om tiltak for å fremme helsekompetanse til foreldre med  innvandrerbakgrunn, sett fra ståstedet til de som arbeider og bor i bydel Bjerke
 3. utvikle tiltak for å fremme helsekompetanse til foreldre med innvandrerbakgrunn
 4. prøve ut og evaluere tiltak

Brukermedvirkning med involvering av både foreldre og ansatte er sentralt i alle trinn av forskningsprosjektet.

Prosjektet er en del av brobyggersatsingen ved Fakultet for helsevitenskap og er et UNIKOM-samarbeid mellom Bydel Bjerke og OsloMet.

 • Mer om prosjektet

  Helsekompetanse defineres som ferdigheter, kunnskap og motivasjon til å forstå, vurdere og ta i bruk helseinformasjon for å ta informerte valg knyttet til helseatferd, sykdomsforebygging, egenmestring av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester.

  Forskning viser at lav helsekompetanse hos foreldre kan ha negative følger for barnets helse. En studie fra Helsedirektoratet i 2021 fant at flere befolkningsgrupper med innvandrerbakgrunn hadde særskilte utfordringer knyttet til helsekompetanse, og de var i større grad representert i gruppen kategorisert med lav helsekompetanse. Dette kan skyldes faktorer som språkbarrierer, kulturelle forskjeller i forståelse og håndtering av helseplager, samt manglende forståelse av det norske helsesystemet og helsefremmende tjenester.

  For å redusere forskjeller i helsekompetanse og støtte foreldre med innvandrerbakgrunn i å ta kunnskapsbaserte helsevalg for barna sine, samt navigere effektivt i det norske helse- og omsorgssystemet, trenger vi kunnskap både om ressurser, utfordringer og behov. I OPAL-prosjektet vil vi rette søkelys på hvordan primærhelsetjenesten og andre aktører bedre kan forstå helsekompetanseutfordringer og behov hos foreldre med innvandrerbakgrunn.

  Gjennom økt kunnskap og forståelse vil helseinformasjon kunne formidles på en måte som møter befolkningens reelle behov. I prosessen frem mot slik kunnskap står brukermedvirkning sentralt, både for å forstå utfordringer og for å kunne lykkes med å utvikle og iverksette treffsikre tiltak. I OPAL-prosjektet vil vi ta i bruk elementer fra to metoder for behovsidentifisering der brukere står sentralt: "James Lind Alliance Priority Setting Partnership" og "Optimizing Health Literacy and Access (OPHELIA) process".

  Resultatene fra prosjektet vil bidra til å utvikle kunnskapsgrunnlaget om helsekompetanse hos foreldre med innvandrerbakgrunn. Videre vil vi gjennom prosjektet kunne identifisere områder for fremtidig forskningsprosjekter, samt vise hvordan to behovsidentifiserende forskningsprosesser kan komplementere hverandre. Prosjektet vil i tillegg bidra til å utvikle og teste ut tiltak som kan oppskaleres til andre kommuner med lignende befolkningsgrupper og utfordringer.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...

Kontakt

Førsteamanuensis Kirsti Riiser er hovedveileder.

Laster inn ...

Forskningsnyheter

Illustrasjonsbilde av pressekonferanse om koronasituasjonen.
Mange synes det er vanskelig å forstå helseinformasjon

En av tre mangler sentrale kunnskaper og ferdigheter om helse, ifølge ny undersøkelse.

Ein far gir medisin til eit lite barn med skei.
Forskarar kan søkje om tilgang til data om folkets helsekompetanse

Kva betyr det for deg som forskar på eller jobbar med helse når delar av befolkninga ifølgje ei undersøking har låg evne til å finne, forstå, kritisk vurdere og nytte seg av helseinformasjon?

Beina til ei rekkje menneske som står langs ein husvegg.
Tilrår å styrkja innsatsen for barn og unge på Romsås

Gapet mellom fattig og rik aukar, og område i Grorud bydel i Oslo slit med fråflytting, trangboddhet, dropout, rotløyse og utryggleik.

Illustrasjonsbilde av eit eldre par som ser ut mot naturen.
Dette bør du vita om demens

Professor Birgitta Langhammer gir råd om kva som kan hindra utvikling av demens.