English version

Renewed perspectives on research use in education (RE-POSE)

"Renewed perspectives on research use in education (RE-POSE)" er et stort, tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet (2020-2024).

Hensikten med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om bruk av forskning i utdanningsfeltet.

Aktuelle spørsmål er:

Spørreskjemaundersøkelse til grunnskolelærere

Høsten 2021 gjennomfører Senter for profesjonsstudier en spørreundersøkelse til grunnskolelærere i Norge. Resultatene skal kunne brukes som en ressurs i utviklingen av skolen og grunnskolelærerutdanningene.

 • Prosjektsammendrag

  Renewed perspectives on research use in education (RE-POSE) er et forskningsprosjekt der vi har som mål å identifisere nye analytiske og metodiske perspektiver på bruk av forskning i utdanningsfeltet. Prosjektet har også som mål å bidra til og støtte praktikere i møtet med å ta i bruk forskning på en hensiktsmessig måte.

  RE-POSE er et tverrfaglig prosjekt og kombinerer en filosofisk undersøkelse av i hvilken grad lærernes kunnskapsbase og valg kan og bør informeres av forskning, en historisk analyse av utviklingen av det norske samfunnets forventninger til den praktiske relevansen av "pedagogisk forskning" fra 1930-tallet og fremover, og en rekke empiriske analyser av dagens praksiser for bruk av forskning.

  RE-POSE er et viktig prosjekt fordi det vil ta for seg et tema som er omstridt og omdiskutert i utdanningsfeltet, og der motstridende syn på kunnskap har en tendens til å gjøre mer grunnleggende spørsmål om kunnskapsgrunnlaget i skolen utydelig, inkludert spørsmål om hvordan og i hvilken grad forskning kan og bør informere lærernes praksis for at den skal dekke studentenes behov og rettigheter.

  Et tilbakevendende problem i forskningen er for eksempel at mange studier ikke anerkjenner både hvordan læreres bruk av forskning ofte er implisitt og hvordan de typisk vil integrere forskjellige kunnskapskilder i praksis og i beslutninger de tar. Ikke minst er forskning et tvetydig begrep som er vanskelig å operasjonalisere for forskere. Det er ofte en lite gjensidig forståelse av hva bruk av forskning "er" blant forskjellige aktører i sektoren.

  I RE-POSE stiller vi derfor spørsmål som:

  • Hva slags kunnskap kan og bør lærere bruke i arbeidet sitt?
  • Hvilken rolle spiller forskning i kombinasjon med andre kunnskapskilder, og hvordan varierer dette i forskjellige nasjonale og lokale konteksten?
  • Hva med aktører som skoleledere og kommunale ledere?
  • Hvordan har politiske initiativer og etablerte strukturer påvirket bruken av forskning over tid?
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • I media

 • Publikasjoner

 • Bokutgivelse

  Hvilken rolle spiller forskning i lærernes daglige arbeid? Hvilke typer forskning bør lærere støtte seg til, og hvilken rolle spiller forskning faktisk, sammenlignet med andre kunnskapsressurser?

  En forskningsbasert skole? Forskningens plass i lærerutdanning og skole

  I denne boken presenterer vi noen av de viktigste linjene i disse diskusjonene, og vi gir både empiriske og analytiske bidrag til å forstå forholdet mellom forskning og læreres arbeid på nye måter.

  I boken «En forskningsbasert skole? Forskningens plass i lærerutdanning og skole» tar de ulike kapitlene for seg temaer som er høyaktuelle for studenter og lærere i lærerutdanningene og for dem som arbeider med kunnskapsinnhold og forskning i lærerutdanning.

  Boken ligger åpent tilgjengelig og kan leses på nett (idunn.no).

Kontakt

Laster inn ...