English version

Tilgang til og bruk av stønader og tjenester (UPTAKE)

Prosjektet handler om tilgangen til og bruken av stønader og tjenester blant familier med barn med funksjonsnedsettelser.

Disse familiene kan oppleve store utfordringer med å få og motta hjelp de har krav på. Hensikten med prosjektet er å gi økt innsikt i på hvilke måter sosioøkonomisk status, innvandrerbakgrunn og bosted påvirker tilgangen til og bruken av stønader og tjenester. Prosjektet skal også gi kunnskap om hvordan hjelpeapparatet i samarbeid med familiene arbeider for å legge til rette for økt brukerinvolvering og mer helhetlig tjenesteyting. 

Prosjektet er viktig av minst to grunner. Den ene dreier seg om at vi må få mer kunnskap om hvilke forhold som sikrer gode brukerforløp innen helse- og omsorgstjenestene for å utvikle enda bedre tjenester innen dette området. Den andre grunnen handler om likeverdige helse- og omsorgstjenester: Dersom det viser seg at stønad- og tjenesteytingen ikke fullt ut lykkes i sørge for at familier, uavhengig av bakgrunn og bosted, har tilgang til slike likeverdige tjenester, trenger vi kunnskap om hvordan samarbeidet mellom familier og hjelpeapparatet kan bedres for å sikre rettferdig fordeling av stønader og tjenester. 

Kunnskap fra prosjektet vil ha direkte relevans for Norges rapportering til FN vedrørende Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2023. Dessuten vil kunnskapen være viktig for Regjeringens strategi for perioden 2020-2030 «Et samfunn for alle», særlig på området helse og omsorg.

Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid med berørte organisasjoner og relevante offentlige etater. 

Forskergruppen består av personer med ulik fagbakgrunn som antropologi, juss, medisin, psykologi, samfunnsgeografi, sosialpolitikk, sosiologi, sykepleie, og økonomi. Prosjektet søker å legge til rette for praksisrelevant og akademisk kunnskap av høy kvalitet gjennom aktiv brukerinvolvering og et tverrfaglig forskerteam.

Prosjektet vil bidra med relevant kunnskap til FNs bærekraftsmål innen områdene god helse (delmål 3.8), anstendig arbeid og økonomisk vekst (delmål 8.5 og 8.8), mindre ulikhet (delmål 10.2 og 10.3).

Aktuelt fra prosjektet

Ei ung, sjenert jente held hendene til begge foreldra
Koordinatorar for familiar med funksjonshemma barn: Strevar med for lite tid og utydelege oppgåver

Dette gjer det vanskeleg å støtta familiane godt.

Portrett Sigurd Eid Jacobsen ved NOVA, OsloMet (foto: Halvard Dyb)
Sigurd Eid Jacobsen: – Livet som stipendiat er litt som at hver dag er en lørdag, men du må jobbe hver lørdag.

Stipendiatprofil: Jeg fikk en ide til et prosjekt mens jeg skreiv masteroppgave som jeg gjerne ville forske på.