English version
Linda Sandbæk

Linda Sandbæk

Kort om

I mitt Phd arbeid utforsker jeg hvordan traumatiske erfaringer er fremstilt i skjønnlitteratur, arkiv og psykoanalyse, og hvordan disse tekstene kan berike vår forståelse av traumers innvirkning på individet og i samfunnet. Et sentralt spørsmål i psykologien –som også litteraturen beskjeftiger seg med – er hvordan det på tross av traumers tendens til fortrengning, dissosiasjon og forstummelse kan være mulig å allikevel finne ord. Gjennom å studere skjønnlitterære tekster og vitnesbyrd fra traumeoverlevere søker prosjektet å belyse kompleksiteten i traumefeltet og åpne opp for nye spørsmål – og potensielle svar – på hvordan vi kan nærme oss gapet mellom erfaring og språk. Tekstene som så langt inngår i studien er to romaner, "Drømmefakultetet – tillegg til seksualteorien" av Sara Stridsberg og "Sommeren 58" av Annie Ernaux, pluss en kortere tekst, "Antigona Gonzales" av Sara Uribe. Sistnevnte leses i dialog med et personlig arkiv som er laget av søsteren til et av de mange ofrene for tvungen forsvinning i Colombia. Den teoretiske basen er psykoanalytisk traumeteori og teori om vitnesbyrd (Shoshana Felman og Cathy Caruth er sentrale fagpersoner her). Tekstene og arkivet er valgt ut fordi de hver på sin måte representerer hvordan det forstummede og umulige likevel kan finne ord og formidles. I arbeidet med utvalget av tekstene har jeg sett for meg et kontinuum fra de mindre mot de mer alvorlige traumene, og fra de individuelle og mot de kollektive traumene. Veiledere for prosjektet er professorene Kjell Ivar Skjerdingstad ved OsloMet og Siri Erika Gullestad ved Universitetet i Oslo.

Før jeg startet i stipendiat stilling hos OsloMet i november 2021, arbeidet med psykoterapi og rådgiving, hovedsakelig innenfor offentlig psykisk helsevern. Jeg er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2007. Jeg har tatt videreutdanning i klinisk voksenpsykologi og ble ferdig psykologspesialist med fordypning i psykoanalyse i 2017. Jeg skriver også skjønnlitteratur selv og debuterte i 2022 med en novelle i antologien "Andre Boller. Nye stemmer i barnelitteraturen".

Vitenskapelige publikasjoner

Sandbæk, Linda; Qvortrup, Natalia Bermudez (2023). Om å bevitne systematisk vold og straffrihet – Martha Soto Gallos arkiv for sin forsvunne bror og Sara Uribes Antígona González. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 60.
https://doi.org/10.52734/VMEI5330

Sandbæk, Linda (2023). Like a river or a silver thread running through the vehement landscapes of reality–reflections on psychoanalysis and literary theory. Scandinavian Psychoanalytic Review.
https://doi.org/10.1080/01062301.2023.2219881

Sandbæk, Linda (2022). Om å benevne det unevnelige – «Sommeren 58» av Annie Ernaux og psykoanalytisk traumeteori. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 59.
https://doi.org/10.52734/98w54ALF

Sandbæk, Linda (2022). The relationship between literature and psychoanalysis: reflections on object relations theory, researcher's subjectivity, and transference in psychoanalytic literary criticism. Scandinavian Psychoanalytic Review.
https://doi.org/10.1080/01062301.2022.2047490Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig