To masterstudenter i anestesisykepleie øver seg på pleieprosedyre med en treningsdukke. De har på seg grønn sykepleieuniform.

Anestesisykepleie, master i spesialsykepleie

Masterprogram

Anestesisykepleieren har ansvar for pasientens bedøvelse under kirurgiske inngrep og er ressursperson ved hjerte-lunge redning, respirasjonssvikt, sirkulasjonssvikt, akutt kritisk sykdom og ved andre akutte omsorgsbehov i og utenfor sykehus.

Dette studiet er en av spesialiseringene på master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter. Noen av emnene på studiet er felles for alle spesialiseringene.

De tre første semestrene studerer du på heltid. Masteroppgaven på 30 studiepoeng tar du på deltid i fjerde og femte semester.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende
  • norsk autorisasjon som sykepleier
  • minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon

  Du må også ha minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din. Hvis du ikke dekker kravet med bachelorgraden, kan fullført videreutdanning eller annen mastergrad innen helsefag regnes inn i karaktersnittet.

  Du kan få tilleggspoeng for relevant yrkespraksis utover opptaksgrunnlaget. Relevant yrkespraksis er arbeid som autorisert sykepleier ved akuttmottak, intensivavdeling, intermediæravdeling*, medisinsk overvåking, postoperativ avdeling eller i prehospitalt arbeid. 

  * Det er kun rene intermediæravdelinger som gir tilleggspoeng. Sengeposter med intermediærsenger eller lignende er ikke godkjent for tilleggspoeng. 

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 4,2.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6275.

  Søknadsfristen er 1. mars. 

  Mer om å søke på master.

  Hvordan søke om innpassing av fullført videreutdanning i spesialsykepleie?

 • Hva lærer du?

  Du får avansert kunnskap innen anestesisykepleie, anestesiologi og akuttmedisin.

  Du vil lære hvordan man kan gi forskjellige former for anestesi til pasienter i ulike situasjoner. Det kan være i forbindelse med en operasjon, undersøkelse eller prosedyre hvor det er ulike behov for bedøvelse, smertelindring og søvn.

  Hvordan man håndterer akutt sykdom og uforutsette situasjoner og komplikasjoner er også en viktig del av studiet. Du vil også lære hvordan du deltar ved avansert livredning.

  Som anestesisykepleier vil du samarbeide med anestesileger og andre i helseteamet.

  En master i anestesisykepleie vil også gi deg ferdigheter til å kunne jobbe videre med forsknings- og kvalitetsarbeid.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom hele studiet brukes arbeidsformer som fremmer kunnskapsbasert praksis, ved at studentene integrerer forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientkunnskap.

  Dette bidrar til at studentene stimuleres til å søke relevante og pålitelige kunnskapskilder.

  Målet med arbeidsformene er å oppmuntre selvstendighet, nytenkning, egenaktivitet og refleksjon. I læringsfellesskapet er det tilbakemelding, fortløpende vurdering og veiledning som driver læringen fremover.

  Noen av undervisningsformene vil være:

  • forelesinger
  • gruppearbeid
  • seminarer
  • simulering
  • selvstudier
  • praksisstudier
 • Praksis

  Det kliniske feltet er en avgjørende kvalifiseringsarena for utvikling av kompetanse for spesialsykepleiere og utøvelse av kunnskapsbasert praksis.

  Utøvelse av faglig forsvarlig spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter må læres i direkte samhandling med pasienter.

  Bare på denne måten får du erfaringer og utfordringer som er komplekse nok til at du kan nå læringsutbyttet for studiet.

  Det er derfor obligatorisk tilstedeværelse i praksisstudiene.

  I sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter må beslutninger ofte fattes raskt, og gjennom praksisstudiene tilegner du deg klinisk erfaring for å utvikle en umiddelbar forståelse av pasientsituasjoner og hvilken kunnskap og handling disse krever. 

  Praksisstudiene organiseres slik at du får erfaring med og utvikler kompetanse i anestesisykepleie ved alle hyppig forekommende sykdomstilstander, sentrale behandlingsformer og ulike pasientsituasjoner.

  Som et minimum kreves det at du får erfaring med ulike anestesiformer som total intravenøs anestesi, inhalasjonsanestesi, regional og lokal anestesi.

  Det bør tilstrebes at studenten får erfaring med de anestesiologiske utfordringene ved ulike kirurgiske metoder som større bløtdels-, ortopedisk-, obstetrisk-, øre-nese-hals-kirurgi og anestesi ved ulike undersøkelser og behandlinger i og utenfor operasjonsavdelinger.

  Du skal også få erfaring med anestesi til barn og akutt kirurgi, samt håndtering av kritisk syke pasienter i og utenfor sykehus. 

  Du må regne med reisevei i praksisperioder.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Anestesisykepleiere er etterspurt nøkkelpersonell i spesialisthelsetjenesten. Det er mange arbeidsmuligheter, blant annet ved:

  • sykehus
  • ambulansetjenesten
  • offshore
  • internasjonal bistand
  • smerteklinikker
  • røntgenavdelinger
  • forskningsarbeid

  Med fullført master i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter vil du også ha kompetanse til å initiere og gjennomføre utviklingsprosjekter og delta i forskningsarbeid innenfor egen virksomhet.

 • Utveksling

  Det er tilrettelagt for du kan ha utveksling i praksis i andre semester. Du kan også ha et kortere praksisopphold i forbindelse med praksisperioden i tredje semester.

  Du kan også reise ut for selvstendig arbeid i forbindelse med masteroppgaven i fjerde og femte semester, hvis det er hensiktsmessig for oppgavens tematikk og problemstilling.

  Du finner informasjon om utvekslingsmulighetene for dette studiet på studentsidene

 • Spesielle hensyn

 • Forskerlinje i helsevitenskap

  Har du sterk interesse for forskning, stor arbeidskapasitet og ambisjoner om senere opptak til ph.d.- program?

 • Videre studiemuligheter ved OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Flere masterstudier

OsloMet tilbyr mange mastere innen helse- og sosialfag.

Studenthistorier

Fem sykepleierstudenter står rundt en sykeseng med en dukke. En av de gjør kompresjons øvelser på dukken.
Handlingskompetanse i akutte og kritiske situasjoner

Spesialsykepleiere er uunnværlige i alt fra store ulykker, kompliserte operasjoner til pleie av premature barn. Nå opprettes det flere studieplasser for å møte den økende etterspørselen etter denne kompetansen.