Masterstudenter i familiebehandling diskuterer i et klasserom.

Familiebehandling, master i sosialfag

Masterprogram

Ønsker du spesialkompetanse i endringsarbeid med barn, unge og deres omsorgspersoner? Få undervisning og trening i familiebehandling fra et tverrfaglig perspektiv.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha

  • bachelorgrad i sosialt arbeid, barnevern, vernepleie, sykepleie eller psykologi
  • minst 2,5 i karakterpoeng i gjennomsnitt på bachelorgraden din

  Du kan få tilleggspoeng for relevant yrkespraksis som er arbeid innen helse- og sosialfeltet. 

  Du får et tilleggspoeng hvis du har bachelor i barnevern eller sosialt arbeid.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 5,1.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 6016.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på master.

 • Hva lærer du?

  Samtlige studieretninger i masterprogrammet i sosialfag kombinerer praksisnær og forskningsbasert undervisning og gir deg forståelse for hvilken betydning kjønn, etnisitet, alder, seksualitet, sosial klasse og funksjonskapasitet har for menneskers helse og opplevd livskvalitet.

  Studieretningen familiebehandling har et spesielt fokus på familier med barn og unge og deres hverdagsliv. Gjennom studiet vil du utvikle spesialkompetanse i endringsarbeid med barn, unge og deres familier.

  Studiet har et fokus på barn og unge innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, familievernet, PP-tjenesten, barneverntjenesten, NAV, rusomsorgen,  voksenpsykiatrien og i andre sektorer.

  Du lærer deg biopsykososiale forståelser fra et systemisk perspektiv.

  Kunnskap og ferdigheter

  Ved fullført studium har du inngående kunnskap om

  • samfunnsvitenskapelige teorier og forskningsmetoder, familiepolitikk og familiesosiologi
  • sosiologiske og psykologiske perspektiver på barn
  • familieteori og metoder i endringsarbeid i møte med familier
  • helsefremmende perspektiver i familiebehandling

  Du utvikler ferdigheter som gjør at du kan

  • utføre endringsarbeid med familier innenfor ulike helse- og velferdsinstanser
  • bruke ulike teorier som analytiske redskaper i arbeid med familier
  • reflektere over ulike former for familiebehandling
  • bruke barnespesifikk kunnskap som en integrert del av det terapeutiske repertoar
  • arbeide systematisk med utvikling av hjelpetjenester for familier og familiepolitiske problemstillinger i ulike helse- og velferdstjenester
  • delta i forskningsprosjekter og gjennomføre en systematisk og kritisk analyse av en problemstilling

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  2. studieår

  4. semester

  3. studieår

  5. semester
  6. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen foregår på dagtid og er lagt i bolker. Arbeidsformene er

  • forelesninger
  • gruppearbeid
  • muntlige framlegg
  • diskusjoner

  Studiet består av tre deler: obligatoriske teoriemner, masterklinikk og masteroppgave. I masterklinikken integreres ulike behandlingsmetoder gjennom veiledet praksis.

  Arbeidsbelastningen for deltidsstudiet utgjør 27 timer i uken.

  Fellesemner
  50 %
  Masteroppgaven
  25 %
  Masterklinikk
  25 %
 • Praksis

  I emnet masterklinikk gjennomføres praksis fra tredje til femte semester.

  Hvert semester har 100 timer veiledet praksis, totalt 300 timer. OsloMet er ansvarlig for å skaffe praksisplass.

  Du får øve deg på utførelsen av familieterapi gjennom veiledet praksis og workshops knyttet til de ulike familieterapeutiske tilnærmingene. Emnet starter i andre semester med workshops som forberedelse til praksis.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Hva kan du jobbe som?

  Studiet kan blant annet kvalifisere til

  • endringsarbeid i virksomheter innenfor barne- og ungdomspsykiatri, barnevern og familievern
  • arbeid med familiefaglige problemstillinger i velferdsforvaltningen
  • stillinger knyttet til utvikling- og forskningsprosjekter innen fagfeltet
  • opptak til ph.d.-studier

  En master i familiebehandling godtas som en del av kriteriene for Fellesorganisasjonen for sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere (FO) sin godkjenningsordning for kliniske sosionomer (fo.no).

 • Spesielle hensyn

 • Videre studiemuligheter på OsloMet

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.

Flere masterstudier

OsloMet tilbyr mange mastere innen helse- og sosialfag.

Studenthistorier

Pierre står på Campus Pilestredet. Han smiler og har hendene i siden.
Bør jeg ta en master?

Møt fem av våre studenter som deler sine tanker rundt det å ta en master.