English version

Samfunnsvitenskap

Ph.d.-program

Doktorgradsprogrammet baserer seg på bidrag fra flere samfunnsvitenskapelige og humanistiske disipliner. Studiet har fire studieretninger.

 • Søknadsprosess og opptakskrav

  Søknadsfrist er løpende.

  Før du søker om opptak i programmet må du ha sikret deg finansiering for hele stipendiatperioden, tre eller fire år.

  Krav til opptak er fullført mastergrad,120 studiepoeng, innen samfunnsvitenskap, humaniora og/eller felt som er relevante for spesialiseringene i ph.d.- programmet. 

  Fullført mastergrad på 90 studiepoeng kan vurderes som opptaksgrunnlag dersom masterprogrammet inneholder et selvstendig arbeid med masteroppgave på minst 30 stp. I tillegg må ett av følgende tre kriterier være oppfylt: 

  • Avanserte metodiske kunnskaper i form av gjennomført masteremne eller dokumentert undervisning i metode/vitenskapsteori på masternivå
  • Vitenskapelig artikkel antatt i fagfellevurdert tidsskrift og eller bokartikkel i fagfellevurdert bok
  • Relevant forskningserfaring

  Karakterkrav

  Søker må ha B eller bedre på masteroppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. I slike tilfeller vil særlig relevant erfaring knyttet til eget forskningsprosjekt og/eller vitenskapelig publisering kunne bidra til å styrke søknaden.

  Opptak er basert på en helhetlig vurdering av søknaden, inkludert relevansen og kvaliteten på prosjektbeskrivelsen og avklart finansiering.

  Søknad om opptak må dokumentere følgende: 

  • Prosjektbeskrivelse som redegjør for tema, problemstilling, teoretisk grunnlag og valg av metode.
  • Plan for doktorgradsprosjektet og opplæringskomponenten
  • Dokumentasjon av tidligere utdanning og gjennomført forskningsarbeid
  • Finansieringsplan
  • Forslag til faglig veileder(e).

  I tillegg skal søkeren oppgi hvilket språk de ønsker å skrive doktorgradsavhandlingen på, og oppgi eventuelle behov for infrastruktur. Søkeren kan også bli bedt om å gi informasjon om mulige utfordringer i forhold til åndsverkrettigheter. Ved omfattende datainnsamling må finansiering av dette avklares. Søknadsmal for opptak er tilgjengelig på fakultetets nettside. 

  Opptak er basert på en helhetlig vurdering av søknaden, prosjektbeskrivelsen og finansiering. Kvaliteten på søkerens masteroppgave/avhandling på andregradsnivå og annet skriftlig arbeid kan også tas i betraktning. 

  Vedtak om opptak tas av doktorgradsutvalget ved SAM. Ved opptak til programmet vil doktorgradsutvalget oppnevne veileder(e) for kandidaten. Fortrinnsvis skal hovedveileder, men minst en av veilederne være tilknyttet fakultetet. 

  Ph.d.-programmet er en organisert forskerutdanning, og alle kandidater skal være med i en forskningsgruppe. Eksternt finansierte kandidater med ekstern arbeidsplass, deltar i forskningsgrupper på sin egen arbeidsplass eller i en av fakultetets forskningsgrupper.

  Generell informasjon om opptak og finansiering ved OsloMet (ansatt.oslomet.no).

  Opptak til enkeltemner

  Emnene tilbys kun kandidater som er tatt opp i et ph.d.-program, eventuelt deltagere som tatt opp i et førstelektorprogram.

  • Interne kandidater melder seg opp via Studentweb (fsweb.no),  og sender et kort sammendrag, maks en side om  sitt prosjekt til ph.d.-administrasjonen.
  • Eksterne søkere bruker Søknadsweb (fsweb.no). Søk opp Doktorgradsmoduler og deretter Doktorgradsmoduler Fakultet for samfunnsvitenskap.

  Nødvendig vedlegg som lastes inn i Søknadsweb er:

  • Bekreftelse på opptak i et ph.d.-program.
  • Kort sammendrag, omtrent én A4-side, med informasjon om eget ph.d.-prosjekt eller annet forskningsprosjekt/interesseområde med tema, metode, teoretisk innfallsvinkel, og hvorfor dette ph.d.-emnet er relevant for ditt prosjekt. Oppgi også hvor du er i ph.d.-løpet.
 • Om programmet

  Doktorgradsprogrammet har som mål å legge til rette for nyskapende tverrfaglig forskning forankret i samfunnsvitenskap (inkludert humanistiske og teknologiske tilnærminger). 

  Programmet har fire spesialiseringer basert på hvert institutt ved Fakultet for samfunnsvitenskap:

  • Virksomhetsledelse, innovasjon og samfunnsstyring (BIG), ved Handelshøyskolen
  • Journalistikk og mediefag (JMF) ved Institutt for journalistikk og mediefag
  • Informasjons-, bibliotek- og arkivstudier (IBA) ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsvitenskap
  • Sosialt arbeid og sosialpolitikk (SASP) ved Institutt for sosialt arbeid, barnevern og sosialpolitikk
 • Studieretninger

  BIG: Virksomhetsledelse, innovasjon og samfunnsstyring

  Spesialiseringen kvalifiserer kandidater for forskning, undervisning og høyere stillinger innen offentlig og privat sektor med fokus på organisasjon og ledelse i offentlig sektor, økonomi, digital innovasjon og strategisk kompetanse i organisasjoner.

  Spesialiseringen vil være tverrfaglig og er åpen for kandidater med bakgrunn fra økonomi, næringsliv, finans, offentlig administrasjon, statsvitenskap eller andre samfunnsvitenskapelige disipliner.

  JMF: Journalistikk og mediefag

  Spesialisering i journalistikk og mediefag har en bestemt, men ikke eksklusiv orientering mot teorier og metoder knyttet til journalistikk og medieproduksjon, og utviklingen i medie- og kommunikasjonsbransjenes praksiser, profesjoner og strukturelle rammebetingelser.

  IBA: Informasjons-, bibliotek- og arkivstudier

  Spesialiseringen i informasjons-, bibliotek- og arkivstudier forbereder kandidatene på å møte behovene innen forskning, undervisning og videre faglig utvikling i bibliotek- og informasjonsvitenskap og arkivvitenskap. Den tverrfaglige spesialiseringen har et fokus på produksjon, formidling og bruk av informasjon, kunnskap og kultur.  

  SASP: Sosialt arbeid og sosialpolitikk

  Spesialiseringen i sosialt arbeid og sosialpolitikk kvalifiserer for forskning, undervisning, utvikling og annet arbeid innen sosialt arbeid og sosialpolitikk. Spesialiseringen er preget av metodisk og teoretisk pluralisme, med fokus på forskning og yrkesetikk samt internasjonale og komparative perspektiver.

 • Programplan

  Se programplanen for ph.d. i samfunnsvitenskap (student.oslomet.no) for mer informasjon om  oppbygging og emnene  i programmet.

 • Emneoversikt

  Fagspesifikke spesialiseringsemner tilbys vanligvis hver høst

  Obligatoriske emner

  Valgfrie emner

  Godkjenning av eksterne emner

  Dersom du ønsker å få innpasset eksterne emner, som er utenfor programmet, bør du søke  om  forhåndsgodkjenning. Emnet må ha en skriftlig vurdering for at studiepoeng kan innpasses i din opplæringsdel på 30 studiepoeng. Det betyr at kun deltagelse, på seminar, workshop eller lignende, vil normalt ikke kunne innpasses som del av din opplæringsdel på 30 studiepoeng. 

 • Programmets oppbygging

  Ph.d.-programmet består av en opplæringskomponent (30 studiepoeng) og en forsknings-komponent som utgjøres av avhandlingen (150 studiepoeng). Doktorgradsutdanningen er tre-årig, alternativt fire-årig inkludert karrierefremmende arbeid (pliktarbeid).

  Forskningskomponenten

  Doktorgradsavhandlingen er hovedkomponenten i ph.d.-graden og består av selvstendig forskningsarbeid. Den utgjør 150 studiepoeng. 

  Opplæringskomponenten

  Opplæringskomponenten utgjør 30 studiepoeng og skal støtte oppunder doktorgradskandidatens forskning. Opplæringskomponenten er en blanding av obligatoriske og valgfrie emner/formidling. 

  Den obligatoriske delen av opplæringskomponenten utgjør totalt 10 studiepoeng som er felles for alle fire studieretninger. I tillegg kreves 10 studiepoeng i metode, 5 studiepoeng  spesialisering innen den enkelte studieretning og 5 studiepoeng fordypning.

  1. Fellesdelen utgjør 10 stp.

  Obligatorisk for alle i programmet.

  2. Metodedelen utgjør 10 stp.

  Kandidatene står fritt til å velge hvilke metodeemner som er relevante for prosjektet deres, og hvor de ønsker å avlegge dette.

  3. Spesialiseringemne, 5 stp.

  • BIG: Virksomhetsledelse, innovasjon og samfunnsstyring, 5 stp. Emnet har innretning mot grunnleggende konsepter og diskurser innen forretnings- administrasjon, innovasjon og styring.      
  • JMF: Journalistikk og mediefag, 5 stp. Her blir kandidaten introdusert til sentrale teorier og tradisjoner innen forskning på medieproduksjon. Emnet utforsker også politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske og kulturelle utviklingstrekk i mediefeltet. i både norsk og internasjonal sammenheng.
  • IBA: Informasjons-, bibliotek- og arkivstudier, 5 (eller 7,5) stp. Emnet gir en oversikt over grunnleggende teorier og forskningstradisjoner i informasjons-, bibliotek- og arkivvitenskap. Emnet er strukturert slik at 5 studiepoeng er obligatoriske og 2,5 studiepoeng utgjør en valgfri komponent 
  • SASP: Sosialt arbeid og sosialpolitikk, 5 stp. Emnet gir en dypgående innsikt i begreper i sosialt arbeid og sosialpolitikk.  

  4. Valgfritt fordypningsemne, 5 stp.

  Valgemner kan avlegges i eller utenfor programmet/studieretningen, se emneoversikten. Oppbyggingen er også beskrevet i programplanen.

 • Pågående ph.d.-prosjekter

 • Avlagte doktorgrader

Faglige ledere

Laster inn ...

Spørsmål om programmet?

Laster inn ...

Mer om forskerutdanning ved OsloMet