English version
Håvard Aaslund

Håvard Aaslund

Kort om

Sosionom med mastergrad i sosialt arbeid og Ph.d i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Min undervisningserfaring og forskningsinteresse knytter seg til temaene sosiale bevegelser, bostedsløshet, samfunnsarbeid, boligsosialt arbeid, kritisk pedagogikk, aksjonsforskning, egenorganisering, medvirkning og veiledning. Jeg er også spesielt interessert i sosialt arbeids profesjonsutøvelse i et internasjonalt perspektiv, og i møte med nye utfordringer som pandemi, protestbevegelser og endringer i velferdsstaten. Jeg underviser i emnene Arbeid, helse og bolig (SOS2130), Praksisstudium (SOS1160) Sosialfaglige perspektiver (SSA4000), og Aksjonsforskning og praksisforskning (SP9250).

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emner

Aksjonsforskning   Nye sosiale bevegelser   Kollektiv handling   Samfunnsarbeid   Marginalisering   Beboermedvirkning   Boligsosialt arbeid

Land

Nederland   USA   Norge

Forskningsprosjekter

  • Challenges of Participation (CHAPAR)

    Målet er utvikle metoder som fremmer medvirkning for sårbare grupper i tett samarbeid med brukere og fagpersoner. De sårbare gruppene i prosjektet er personer med demens, rusproblemer, flyktninger, personer med psykisk utviklingshemming og barn i lavinntektsfamilier.

Vitenskapelige publikasjoner

Aaslund, Håvard (2023). Can service users speak? Dissenting voices and subaltern speech in social work. Qualitative Social Work.
https://doi.org/10.1177/14733250221150206

Aaslund, Håvard (2022). "Nu är det väl revolution på gång?" - medvirkning , medborgerskap og menneskerettigheter blant mennesker som mangler bolig. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. Vol. 19.
https://doi.org/10.18261/tph.19.1.6

Selseng, Lillian Bruland; Follevåg, Brit Marie; Aaslund, Håvard (2021). How People with Lived Experiences of Substance Use Understand and Experience User Involvement in Substance Use Care: A Synthesis of Qualitative Studies. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Vol. 18:10219.
https://doi.org/10.3390/ijerph181910219

Zaidi, Mariam; Aaslund, Håvard (2021). Pedagogy of the protest: teaching social workers about collective action and the social policy context. 16 s. Social Work & Society. Vol. 19.

Syrstad, Ellen ; Aaslund, Håvard (2021). Hvilke posisjoner kan være vanskelige å innta i forskning for medforskere som er avhengige av hjelpeapparatet? Om samskapingsprosesser med medforskere fra marginaliserte grupper. 12 s. Akademisk Kvarter. Vol. 23.
https://doi.org/10.5278/academicquarter.vi23.7031

Aaslund, Håvard (2020). Egenorganisering og frivillige organisasjoners rolle i kampen mot bostedsløshet – et deltakende aksjonsforskningsprosjekt. Tidsskrift for boligforskning. Vol. 3.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2020-01-05

Aaslund, Håvard ; Seim, Sissel (2020). ‘The Long and Winding Road’ — Collective action among people experiencing homelessness. International Journal of Action Research. Vol. 16.
https://doi.org/10.3224/ijar.v16i2.02

Aaslund, Håvard ; Pruim, Eelke (2020). Two tales of community work: Social workers’ experiences of role changes in the Netherlands and Norway. 23 s. Journal of Comparative Social Work. Vol. 15.
https://doi.org/10.31265/jcsw.v15i2.309

Aaslund, Håvard ; Woll, Katrine Mauseth (2020). Resident participation as learning and action–a participatory action learning project in social work education. Social Work Education.
https://doi.org/10.1080/02615479.2020.1856364

Aaslund, Håvard ; Chear, Charles (2020). Marginalised groups protest against social welfare and public health: conceptualising the challenge for social workers. European Journal of Social Work.
https://doi.org/10.1080/13691457.2020.1818059

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig