English version
Marit Nygård Halvorsen

Marit Nygård Halvorsen

Kort om

Jeg er utdannet lektor i nordisk, religion og psykologi ved Universitetet i Oslo der jeg tok mastergraden min i tekst og kommunikasjon (2022). Her undersøkte jeg hvordan latter i terapisamtaler kan påvirke både relasjonen og det terapeutiske arbeidet mellom pasient og terapeut, gjennom samtaleanalyse som metodologisk og teoretisk rammeverk. Generelt sett interesserer jeg meg for all språklig og ikke-språklig kommunikasjon mellom mennesker, språklige mønstre og regler og hvordan kunnskap om dette kan anvendes i praksis. På et spesifikt plan, er jeg interessert i profejonell kommunikasjon, og hvordan rammer, mønstre og roller kan avdekkes gjennom nær analyse av samtaler. 

I mitt ph.d-prosjekt skal jeg undersøke hvordan jordmødre og gravide kvinner kommuniserer om vanskelige temaer i den norske svangerskapsomsorgen. Det første møtet mellom jordmor og gravid kan være utfordrende, ettersom retningslinjer fra Helsedirektoratet inneholder anbefalinger om spørsmål angående de gravides fysiske og psykiske helse, alkoholbruk- og misbruk, partnervold, kjønnslemlestelse, samt muligheten for fosterdiagnostikk. Disse spørsmålene kan bidra til at jordmor får viktig informasjon om den kommende morens helse, og dermed også barnets. Prosjektet ønsker å avdekke hvordan jordmødre introduserer slike tema, og hvordan dette igjen kan påvirke den gravides villighet til å svare. Jeg planlegger å bruke samtaleanalyse som teoretisk og metodologisk rammeverk. Gjennom detaljert analyse av videoopptak fra samtaler mellom jordmødre og gravides første konsultasjon, vil prosjektet kunne avdekke mønstre og likheter i samtaler om vanskelige tema.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Halvorsen, Marit Nygård (2022). Hvorfor ler vi "Hos Peder" - En samtaleanalytisk studie av latter i terapisamtaler. 55 s. Universitetet i Oslo.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig