English version
Rolf Bjarne Fasting

Rolf Bjarne Fasting

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Spesialpedagogikk

Emner

Endringsprosesser   Inkludering   Pedagogisk-psykologisk rådgivning   Skriftspråkutvikling   Tilpasset opplæring   Pedagogikk   Lese og skriveferdigheter   Lese- og skriveopplæring   Utviklingsledelse   Skriving som grunnleggende ferdighet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Fasting, Rolf Bjarne ; Breilid, Nils (2023). Cross-professional collaboration to improve inclusive education. 15 s. Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. (ahead-of-print).
https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2175248

Breilid, Nils ; Fasting, Rolf Bjarne (2023). Den spesialpedagogiske tiltakskjeden - en dynamisk modell for likeverdig opplæring. Thorsen, Kirsten; Christensen, Hanne; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Jeg er lærer. Reflektert, analytisk, kompetent. s. 123-144. Fagbokforlaget.

Fasting, Rolf Bjarne ; Breilid, Nils (2023). Likeverdig opplæring. Thorsen, Kirsten; Christensen, Hanne; Dalland, Cecilie Pedersen (Red.). Jeg er lærer. Reflektert, analytisk, kompetent. s. 99-122. Fagbokforlaget.

Unhjem, Astrid; Fasting, Rolf Bjarne ; Olsen, Mirjam Harkestad (2021). Tidlig innsats - et pedagogisk spenningsfelt. Olsen, Mirjam Harkestad; Fasting, Rolf Bjarne (Red.). Tidlig innsats. s. 11-36. Cappelen Damm Akademisk.

Olsen, Mirjam Harkestad; Fasting, Rolf Bjarne (2021). Tidlig innsats. ISBN: 978-82-02-69885-0. 168 s. Cappelen Damm Akademisk.

Fasting, Rolf Bjarne ; Breilid, Nils (2020). PP-tjenesten som inkluderingsagent: retorikk eller handling?. 20 s. Psykologi i kommunen (PIK).

Fasting, Rolf Bjarne (2019). Pedagogisk systemarbeid. Bjerklund, Monica; Groven, Berit; Åmot, Ingvild (Red.). PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. s. 45-57. Universitetsforlaget.

Ahmadinia, Soraya; Sundar, Paul Robert ; Fasting, Rolf Bjarne (2018). Rett hjelp til rett tid – veien til økt læringsutbytte. Fasting, Rolf Bjarne (Red.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. s. 158-171. Cappelen Damm Akademisk.

Haugland, Berit; Sundar, Paul Robert ; Fasting, Rolf Bjarne (2018). Elever i videregående skole som bor i barnevernsinstitusjon – PPOTs praksis. Fasting, Rolf Bjarne (Red.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. s. 184-198. Cappelen Damm Akademisk.

Vassdal, Else Marie; Sundar, Paul Robert ; Fasting, Rolf Bjarne (2018). Hvordan kan PP-tjenesten bli en mer likeverdig tjeneste for flerspråklige barn og unge?. Fasting, Rolf Bjarne (Red.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. s. 172-183. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig