English version
Rolf Bjarne Fasting

Rolf Bjarne Fasting

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Spesialpedagogikk

Emner

Endringsprosesser   Inkludering   Pedagogisk-psykologisk rådgivning   Skriftspråkutvikling   Tilpasset opplæring   Pedagogikk   Lese og skriveferdigheter   Lese- og skriveopplæring   Utviklingsledelse   Skriving som grunnleggende ferdighet

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Fasting, Rolf Bjarne; Breilid, Nils (2023). Cross-professional collaboration to improve inclusive education. Scandinavian Journal of Educational Research . Vol. (ahead-of-print).
https://doi.org/10.1080/00313831.2023.2175248

Unhjem, Astrid; Fasting, Rolf Bjarne; Olsen, Mirjam Harkestad (2021). Tidlig innsats - et pedagogisk spenningsfelt. Olsen, Mirjam Harkestad; Fasting, Rolf Bjarne (Red.). Tidlig innsats. Kapittel 1. s. 11-36. Cappelen Damm Akademisk.

Olsen, Mirjam Harkestad; Fasting, Rolf Bjarne (2021). Tidlig innsats. ISBN: 978-82-02-69885-0. 168 s. Cappelen Damm Akademisk.

Fasting, Rolf Bjarne; Breilid, Nils (2020). PP-tjenesten som inkluderingsagent: retorikk eller handling?. 20 s. Psykologi i kommunen (PIK) .
https://psykisk-kommune.no/fagartikkel/pp-tjeneste...

Fasting, Rolf Bjarne (2019). Pedagogisk systemarbeid. Bjerklund, Monica; Groven, Berit; Åmot, Ingvild (Red.). PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Kapittel 4. s. 45-57. Universitetsforlaget.

Haugland, Berit; Sundar, Paul Robert; Fasting, Rolf Bjarne (2018). Elever i videregående skole som bor i barnevernsinstitusjon – PPOTs praksis. Fasting, Rolf Bjarne (Red.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 13. s. 184-198. Cappelen Damm Akademisk.

Vassdal, Else Marie; Sundar, Paul Robert; Fasting, Rolf Bjarne (2018). Hvordan kan PP-tjenesten bli en mer likeverdig tjeneste for flerspråklige barn og unge?. Fasting, Rolf Bjarne (Red.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 12. s. 172-183. Cappelen Damm Akademisk.

Ahmadinia, Soraya; Sundar, Paul Robert; Fasting, Rolf Bjarne (2018). Rett hjelp til rett tid – veien til økt læringsutbytte. Fasting, Rolf Bjarne (Red.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 11. s. 158-171. Cappelen Damm Akademisk.

Grønningsæter, Inger Johanne; Fasting, Rolf Bjarne; Sundar, Paul Robert (2018). Vil samarbeid mellom skule og PP-teneste om ei ny organisering av grunnleggjande leseopplæring på sikt føre til eit lågare behov for spesialundervisning?. Fasting, Rolf Bjarne (Red.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 10. s. 145-157. Cappelen Damm Akademisk.

Redi, Cathrine Rismo; Fasting, Rolf Bjarne; Sundar, Paul Robert (2018). Å begynne uten å begynne fra begynnelsen. Fasting, Rolf Bjarne (Red.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 9. s. 133-144. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig