English version

Institutt for produktdesign

Institutt for produktdesign tilbyr bachelor- og masterstudium i produktdesign, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter rundt design, designutdanning, kultur, bærekraft og estetikk. Instituttet holder til på Kjeller og er en av Norges største designutdanninger.

Instituttet i tall

Studenter
155

i 2023 (tall fra DBH)

Ansatte
28

årsverk i 2023 (tall fra DBH)

Bachelorprogram
1
Masterprogram
1
 • Instituttledelsen

  Laster inn ...
 • Verksteder og fasiliteter

 • Hospiteringsordning for tidligere studenter

  Verkstedshospitering

  Verkstedshospitering er et tilbud til tidligere studenter ved Institutt for produktdesign som ønsker å benytte skolens verksteder til design-, produktutvikling- eller forskningsprosjekter.

  Hospitering kan innvilges for ett semester av gangen. Hospiteringsplassen er gratis. Gjenytelser av annen karakter avtales for hver enkelt hospiteringsavtale.

  En ønsket virkning av hospiteringsavtalen er et åpent miljø og fremming av forskning i studiet. Vi håper på fruktbare samarbeid for både tidligere og nåværende studenter, og ser fram til å motta din søknad.

  Send e-post til universitetslektor Sigrid Haugen for mer informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjema: shaugen@oslomet.no.

  Reglement

  1. Verkstedshospitering er et tilbud til tidligere studenter ved Institutt for produktdesign som ønsker å benytte skolens verksteder til design- produktutvikling- eller forskningsprosjekter, i en etableringsfase som designer. Be om søknadsskjema hos: shaugen@oslomet.no
  2. Hospitering innvilges for ett semester av gangen. Maksimalt antall hospiteringsperioder begrenses til 4. Verkstedene er forbeholdt studentene i studieårets travleste perioder, og hospitanter har da begrenset tilgang. Antall hospiteringsplasser pr semester vurderes opp mot kapasitet og andre forhold på verkstedene.
  3. Søknaden vurderes av soneansvarlige, instituttleder og alumnikoordinator, som står fritt til å innvilge etter skjønn.
  4. På grunn av at HMS-rutiner endres/oppdateres årlig og at maskinparken stadig fornyes, kan det ikke innvilges hospiteringsplass dersom det er for lenge siden søkeren var student ved instituttet.  Årsaken er at det ikke er kapasitet til å gi mer HMS-opplæring til hospitanter. Dette blir vurdert av soneansvarlige for hver søknad.
  5. Ved innvilget plass skal hospitanten signere en avtale, og i et møte med verkstedkoordinator og eventuelt soneansvarlige bli informert om betingelser for bruk av verkstedet, detaljer rundt plass- maskin- og materialbruk, samt andre forhold som berører hospiteringen.
  6. Egne materialer, kjemikalier og utstyr kan ikke tas inn i verkstedene uten forhåndsgodkjenning fra soneansvarlige. Uttak fra instituttets materiallagre må i hvert enkelt tilfelle godkjennes på forhånd av soneansvarlige, men det er ingen garanti at materialuttak godkjennes. Lagringsplass for arbeider og materialer i hospiteringsperioden kan ikke garanteres, og må i hvert enkelt tilfelle avtales på forhånd med soneansvarlige.
  7. Hospitanten kan ikke forvente veiledning av instituttets tilsatte. Hospitantens plass- maskin- og materialbruk skal ikke gå ut over studentenes fasiliteter. Det forventes at hospitanten tar initiativ til jevnlig dialog med soneansvarlige.
  8. Hospiteringsavtalen kan når som helst sies opp av begge parter, hhv instituttet og hospitanten. Hospitanten skal straks melde fra dersom behovet for bruk av verkstedene bortfaller, slik at andre hospiteringssøkere kan få plass.
  9. Hospiteringsplassen tilbys mot gjenytelser som avtales individuelt for hver enkelt hospiteringsavtale. Gjenytelser kan bestå av eksempelvis forelesninger for studenter, assistanse i undervisning eller å være tilgjengelig som ressurs for studentene.
  10. Det forventes at hospitanten i det daglige er villig til å være tilgjengelig for spørsmål og vil dele kunnskap med studenter og ansatte som viser interesse. En ønsket virkning av hospiteringsavtalen er et åpent miljø og å fremme forskning i studiet.
  11. Ved slutten hospiteringsperioden blir hospitanten bedt om å levere en enkel, illustrert rapport om erfaringene fra hospiteringsperioden, som fokuserer på hvordan hospiteringsplassen har bidratt til resultater i design‐ produktutvikling‐ eller forskningsprosjekt, samt noen tanker om hvordan prosjektet kan bidra til å fremme forskning ved instituttet. Rapporten skal kunne presenteres ved instituttet i slutten av hospiteringsperioden. Rapporten vil bli tatt med som vurderingsgrunnlag ved eventuell framtidig hospiteringssøknad.
  12. Brudd på reglementet kan medføre umiddelbar oppsigelse av avtalen.

  Reglement for hospitering på verksteder ved Institutt for produktdesign, Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), OsloMet. Revidert juni 2019.

 • Blakerstiftelsen

 • Produktdesign i sosiale medier