Veilederutdanning for praksislærere i barnehage – Videreutdanning for barnehagelærere

Videreutdanning

Ønsker du å kvalifisere deg til å bli praksislærer for studenter i barnehagen? Gjennom veilederutdanning for praksislærere i barnehage vil du utvikle dine ferdigheter og kompetanse knyttet til veiledningsmetoder og kommunikasjonsprosesser gjennom bruk av barnehagen som læringsarena.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets tilbud til barnehagelærere med søknadsfrist 1. mars.

  Opptakskrav

  Opptakskravet er bachelorgrad innen barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå, jfr. Barnehagelovens bestemmelser §§ 24 og 25. I tillegg kreves minst to års yrkeserfaring fra barnehage etter fullført utdanning. Studentene skal i løpet av studiet gjennomføre oppgaver og arbeidskrav som tar utgangspunkt i kunnskapsdeling og utprøving av ny faglig kunnskap i eget kollegium i barnehagen. Det er derfor et krav at studenten er i arbeid tilknyttet barnehagefeltet under hele studiet. Dette dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver.

  Språkkrav og godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).  

  Barnehage- eller lærerutdanning fra utlandet må være godkjent som «Styrer og pedagogisk leder i barnehage» eller «Lærer i grunnopplæring og/eller morsmålslærer» enten av Utdanningsdirektoratet, NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (hkdir.no).

  Spørsmål?

  Spørsmål om opptakskrav til studiet rettes til opptak@oslomet.no

 • Slik søker du

  Studieplassene på denne videreutdanningen er forbeholdt søkere som blir godkjent for plass gjennom Utdanningsdirektoratets ordning Videreutdanning for barnehagelærere.

  Søknadsprosessen er todelt: 

  1. Søk om deltakelse via Utdanningsdirektoratets søkeportal (udir.no). Søknadsfristen er 1. mars.
  2. Søkere som blir prioritert av Utdanningsdirektoratet for opptak, vil motta e-post med nærmere informasjon om opptak og registrering ved OsloMet som foretar det endelige opptaket.
 • Hva lærer du?

  Studiet «Veilederutdanning for praksislærere i barnehage» gir formell og praktisk kompetanse i ulike veiledningsfunksjoner. Studiet har fokus på læringsprosesser, ulike tilnærminger til veiledning, på kritisk analyse og etiske utfordringer i veiledningsprosesser. Egenutvikling og refleksjon over veiledning og vurdering knyttet til praksislærerfunksjonen står sentralt. I studiet vektlegges dessuten barnehagen som læringsarena.

  Videreutdanningen består av følgende hovedtema:

  • praksislærerfunksjonen
  • profesjon og læring
  • praksislærerens handlingsrepertoar

  Videre utdanningsmuligheter

  Veilederutdanning for praksislærere i barnehage kan inngå som et emne i masterstudium i barnehagekunnskap som tilbys Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Interesserte som ønsker at emnet skal kunne inngå som del av et av disse eller andre masterstudier må søke om opptak til det aktuelle masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskrav som gjelder (inkludert karakterkrav). Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av det aktuelle masterstudiet på grunnlag av det gjennomførte og beståtte emnet. Det er opp til den institusjonen som tilbyr masterstudiet å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis.

  Studieside for Veilederutdanning for praksislærere

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se samlingsplan og seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

   

 • Undervisning og samlinger

  Videreutdanningen er et samlings- og nettbasert deltidsstudium over to semester med tre samlinger på to dager per semester på OsloMet. Du finner oversikt over samlinger og timeplan på studiesiden (oslomet.student.no).

  Å bli en kompetent veileder forutsetter læring gjennom praktiske erfaringer med veiledning både på egen arbeidsplass og deltakelser i øvelser, refleksjon over eget og andres arbeid og diskusjon med andre. Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike læringsarenaer og digitale plattformer:

  • forelesninger og seminarer
  • gruppearbeid og erfaringsdeling
  • veiledningsøvelser
  • selvstudium og litteraturstudier
  • arbeidskrav
 • Strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage»

  Videreutdanningen inngår som et av kompetanseutviklingstiltakene i regjeringens «Kompetanse for fremtidens barnehage» - Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2023–2025 (regjeringen.no).

  Strategien har tiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagen og har som mål å bidra til at det blir flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen, og at det blir flere barnehagelærere med utdanning på masternivå. Den har også som mål å sikre at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet. 

  Videreutdanningstilbudene for barnehagelærere skal bidra til at en økende andel barnehagelærere utvikler kompetanse på mastergradsnivå, i tråd med prioriterte områder i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Studiet skal styrke barnehagelæreres kompetanse i planlegging og gjennomføring av utviklingsarbeid.

  Barnehageeier kan motta midler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud igangsatt av Utdanningsdirektoratet. Les mer om tilretteleggingsmidler og hvordan disse kan brukes på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Administrativ kontaktperson

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Studenthistorie

Portrett av Ragnhild og Jorge i trappa inne i et bygg i Pilestredet
Ble bedre praksislærere med videreutdanning

Ragnhild og Jorge tok videreutdanning i veiledning. De fikk begge et faglig løft som praksislærere for barnehagelærerstudenter.