Globale sør – OsloMets oversikt over eksisterende internasjonalt samarbeid

OsloMet er opptatt av å følge opp norske posisjoner og prioriteringer innen utviklings-, utenriks- og kunnskapspolitikken og dette er reflektert i vår satsing på kunnskapssamarbeid med det Globale Sør med vekt på Afrikanske samarbeidsland. Kunnskapssamarbeidet inkluderer forskning, innovasjon, utvikling av studieprogrammer i sør og utveksling av studenter og forskere/forelesere.

Strategi 2024 sier at OsloMet skal være et urbant universitet, med regionale og nasjonale oppgaver, og med et tydelig internasjonalt preg.

OsloMets innsats for kunnskapssamarbeid med land i det Globale Sør er basert på 2030-agendaen og FNs bærekraftsmål. OsloMet er med sine profesjonsutdanninger blant annet i helse, utdanning, journalistikk, næringsutvikling og ingeniørfag særlig relevant for kunnskapssamarbeid med utviklingsland. 

OsloMet prioriterer følgende hovedtemaer blant FNs bærekraftsmål:

FoU avdelingen jobber med en kartlegging over OsloMets samarbeid i det Globale Sør. Vi har kommet langt med kartleggingen av samarbeid med Kina og Afrika. I FoU-avdelingens kartlegging over Afrika-prosjekter fremgår det at over 70 av universitetets ansatte knyttes til pågående eller tidligere arbeid i Afrika , og/eller samarbeid med afrikanske utdannings- og forskningsinstitusjoner.

 • Oversikt over eksisterende internasjonalt samarbeid med Afrika

  I 2018 er det minst 27 større og mindre prosjekter som involverer forskningssamarbeid med afrikanske partnerinstitusjoner. Alle fakultetene pluss forskningsinstituttet NIBR har aktive, eller nylig avsluttede prosjekter i Afrika. Flere av prosjektene har utgangspunkt i samarbeid som knyttes til utveksling i undervisning- og/eller praksisøyemed . De fleste av nevnte prosjekter er eksternt finansiert, med potensiale for videre samarbeid. De finansieres gjennom UD, NFR, NORAD, SIU, Horisont 2020 og ERASMUS+ og har stor vekt på kapasitetsbygging i partnerlandene .

  OsloMet har gjennom disse prosjektene tilstedeværelse i Algerie, Benin, Botswana, Etiopia, Kenya, Malawi, Mosambik, Namibia, Niger, Sudan, Sør-Afrika, Tanzania, og Uganda. Sør-Afrika og Uganda utmerker seg som de to landene der vi for tiden har flest aktive prosjekter og partnerskap.

  I den grad OsloMets ansatte sampubliserer med kollegaer ved afrikanske utdanningsinstitusjoner er det også Sør-Afrika og Uganda som topper listen med 18 og 6 publikasjoner i perioden 2011-2018. Tunisia følger etter med tre publikasjoner og Nigeria og Somalia med to hver. Ghana, Malawi, Senegal, Sudan og Tanzania representerer én publikasjon hver i samme periode.

  Listen over utvekslings- og samarbeidsavtaler som ble utarbeidet i forbindelse med universitetssøknaden i 2017, tegner også Sør-Afrika (8) og Uganda (8) som to av de viktigste partnerlandene på det afrikanske kontinent, i tillegg til Ghana (7) og Tanzania (9) som også utmerker seg.

  Et gjennomgående inntrykk når det gjelder tematiske fokusområder for den forskningen som utøves i tilknytning til arbeid i Afrika og i samarbeid med afrikanske partnere er at dette kan sammenfattes (svært overordnet) innen feltene utdanningsforskning, medieforskning, Governance Policy og innovasjon og utviklingsarbeid (særlig universal design).

  I tilknytning til kartleggingsarbeidet høst/vinter 2017/2018 har det blitt satt i gang tiltak for å bedre informasjonsflyten, treffpunkter og samarbeid blant de som arbeider i og med Afrika ved OsloMet. 22. februar 2018 ble det arrangert et fagseminar; Researching Media in Africa , der innledere fra SAM, LUI og TKD, samt enkelte av deres samarbeidspartnere, la frem resultater fra egen forskning knyttet til bruk av nye medier i Afrika.

  Samme dag ble det invitert til første nettverksmøte i det nyetablerte interne Afrika-nettverket ved OsloMet . Resultatene av kartleggingen knyttes opp til videre arbeid for å profilere OsloMets internasjonale profil, der de planlagte nye nettsidene, en planlagt prosjektdatabase, samt foreslåtte små endringer i organisasjonsstruktur vil bidra til et økt fokus på samarbeid med Afrika og generelt med Global South i denne delen av virksomheten.

Kontakt meg

Laster inn ...