English version

For tilsette

OsloMet har ei eiga nettside for tilsette. Lenkene under tar deg til denne opne sida. Er du tilsett ved OsloMet, kan du logge deg inn for personleg tilpassa innhald.

Lenkene går til ope innhald på ansatt.oslomet.no. Tilsette ved OsloMet loggar seg inn for personleg tilpassa innhald. 

På tilsettsidene kan du og søke opp programplanar for dei enkelte studia. 

Mitt arbeidsforhold

Under menypunktet "Mitt arbeidsforhold" finn du informasjon om mellom anna HMS, arbeidstid, ferie, permisjon og sjukefråvær. Tilsette kan og logge seg inn i eiga løysing for heile personalhandboka.

I undervisning

Under menypunktet "I undervisning" har vi samla innhald for tilsette som underviser. Her finn du mellom anna rettleiingar til system som Canvas, timeplanlegging (TP) og pensumlister (Leganto) i tillegg til hugselister for studiestart og tilrettelegging for studentar med meir.

I forsking

Under menypunktet "I forsking" finn du innhald som er spesielt meint for ph.d.-stipendiatar og forskarar. Her finn du mellom anna informasjon om finansiering, forskarutdanning (ph.d.), publisering og rettleiing til forskingsprosjekt med meir. 

Administrativ støtte

Under menypunktet «I administrasjon» finn du innhald om økonomi og innkjøp, dokumenthandtering, arkivering, innsynskrav, arrangement, auditorium og malar for prosjektstyring med meir.

Verktøy og hjelp

Under dette menypunktet finn du brukarstøtte for IT og eigedom i tillegg til innhald om kommunikasjon og grafisk profil. I verktøyoversikten finn du alt frå A-Å, samt kontaktpunkt for tenestene. 

Vårt OsloMet

«Vårt OsloMet» har eit meir overordna fokus på organisasjonen vår med innhald om satsingar, «Internrekrutteringsportalen», tilbod om kompetanseheving, kultur- og velferdstilbod i tillegg til verksemdsstyring.