English version

Personvernerklæring og informasjonskapslar

Ved å bruke oslomet.no samtykkjer du at vi set cookies (informasjonskapslar) i din nettlesar.

Personvernerklæring for OsloMet – storbyuniversitetet (ansatt.oslomet.no).

Kva er cookies/informasjonskapslar?

Informasjon om informasjonskapslar/cookies på denne sida gjeld berre hovuddomenet www.oslomet.no.

Cookies – også kalla informasjonskapslar – er små tekstfiler som blir lagra lokalt på datamaskina di, og er ein standardteknologi som nærast alle nettstader brukar.

Dei fleste nettlesarar (som til dømes Google Chrome, Safari og Internet Explorer) er stilt inn å for automatisk akseptere cookies, men du kan velje å endre desse innstillingane om du ønskjer. Gjer du dette kan det føre til at ikkje alle nettsider vil fungere optimalt.

Den reviderte ekomlova (paragraf 2-7b) krev at vi gir informasjon om korleis vi brukar informasjonskapslar på nettstaden. Så lenge vi har informert om kva cookies vi brukar, kva opplysningar som blir handsama, føremålet med handsaminga og kven som handsamar informasjonen, er innstillinga i nettlesaren din nok for eit samtykke til at vi brukar cookies. Sjå nedst på denne sida om du ønskjer å trekkje tilbake samtykket ditt, eller endre innstillingane i nettlesaren din.

Kvifor brukar OsloMet.no cookies?

OsloMet.no brukar cookies til å generere statistikk for bruken av nettstaden, for å gjennomføre spørjingar om kva brukarane meiner om oslomet.no og for å kunne tilby tilpassa annonsar (retargeting) på Google, Facebook og Twitter.

Statistikken er eit reiskap for å forbetre nettstaden vår, i tillegg til å vurdere effekten av marknadsføring på andre digitale plattformar. For kvar side som blir vist, blir følgjande opplysingar lagra på serverane våre:

IP-adressa di blir anonymisert, og kan ikkje bli knytt til din person. Adressa blir kun brukt til feilsøking ved systemfeil, og all trafikkdata blir sletta etter seks dagar.

 • eZ Platform & Studio

  Publiseringssystemet hjå oslomet.no (eZ Platform) har ein informasjonskapsel som blir brukt i samband med marknadsføring: 

  • _mauuid: Informasjonskapselen gjer det mogleg for oss å setje opp heilautomatiserte, intelligente e-postkampanjar som tilpassar seg, avhengig av bruksmønsteret til den enkelte mottakar. Den gir oss også høve til å setje i gang automatiske kampanjar til potensielle studentar som identifiserer seg mellom anna ved å abonnere på nyhetsbrev eller fylle ut kontaktskjema.
 • Facebook Pixel

  Vi brukar Facebook sine «piksel» – som måler trafikk mellom Facebook og våre nettsider. Vi brukar dataet som blir samla inn av pikselen til å levere spesialtilpassa innhald til dei som besøker våre nettsider, og til marknadsføring på Facebook. Facebook Pixel blir lagt inn gjennom Google Tag Manager. 

  Her kan du lese om korleis Facebook bestemmer kva for annonser du får (facebook.com).

  Du kan sjølv justere annonseinnstillingane dine dersom du ønskjer å kontrollere og administrere kva slags annonser du ser på Facebook. 

  Her kan du lese Facebook sine retningslinjer for personvern, samt moglegheita for å hindre Facebook frå å registrere ditt åtferdsmønster.

 • LinkedIn pixel

  Vi nyttar annonsering gjennom LinkedIn sin Plattform. Pixelen frå LinkedIn blir nytta slik at annonsering kan rettast mot målgrupper basert på besøksmønster. 

  Her kan du lese om LinkedIn si piksel-policy

 • Facebook-side

  OsloMet.no brukar Facebook-sider for å kommunisere med eksterne målgrupper og for å kunne ha tilgang på annonseplattforma til Facebook. Facebook samlar inn personopplysningar frå alle som besøker OsloMet sine Facebook-sider, både dei som er innlogga med Facebook-profil og dei som besøker sidene utan å vere innlogga. Dette gjer Facebook ved å installere cookies i nettlesaren din.

  Facebook gir OsloMet.no tilgang til besøksstatistikk frå våre Facebook-sider slik at vi kan analysere korleis innhaldet vårt (innlegg, videoar, artiklar osv.) blir sett og brukt. Vi kan vidare sette opp annonsar basert på brukarprofilar som har besøkt våre sider.

  OsloMet vidareformidlar eller sel ikkje persondata vi får tilgang til gjennom Facebook.

  Her kan du lese Facebook sine retningslinjer for personvern (facebook.com).

 • Google

  Saman med vårt mediebyrå Oculos brukar vi eit Google-script for å skape og levere marknadsføringskampanjar i Google sitt annonsenettverk. Vi hentar inn data om kva for sider du besøker på oslomet.no, informasjonskapselen i nettlesaren din, og innstillingane du har valt i Annonseinnstillingar.

  Google registrerer også nettsider og appar du har besøkt som tilhøyrer bedrifter som annonserer med Google, tidlegare interaksjon med annonser eller annonseringstenester frå Google og Google-profilen din. 

  OsloMet koplar ikkje namnet ditt eller personleg identifiserbar informasjon til informasjonskapselen din utan samtykke frå deg. Vi knyter heller ikkje informasjonskapselen din til sensitive emne som etnisitet, religion, seksuell legning eller helse utan samtykke frå deg.

 • Google Tag Manager

  OsloMet nyttar Google Tag Manager til å organisere og styre script på oslomet.no.

 • Siteimprove

  Siteimprove er eit verktøy vi brukar for å forbetre kvaliteten på innhald på nettsidene våre (til dømes brotne lenkar, språk og universell utforming). Den har også ein analysemodul som brukar følgjande informasjonskapslar:

  • nmstat: Denne informasjonskapselen inneheld ein tilfeldig generert ID som blir brukt til å kjenne att nettlesaren din når du les ei side. Den samlar statistikk om bruk av oslomet.no, som til dømes når brukaren sist besøkte nettstaden. Informasjonskapselen inneheld inga personleg informasjon og blir berre nytta til nettanalyse.
 • Sitetester

  Dette er cookies som blir brukt i samband med ei spørjing vi gjennomfører på oslomet.no. Undersøkinga spør brukaren om kva han eller ho meiner om nettsidene våre, og kjem i form av ein popup-boks. Firmaet Espace Communication står bak dei tekniske aspekta, og grunnen til at vi bruker cookies i denne samanhengen er for å unngå at brukarar får opp spørjinga meir enn éin gong i kvartalet.

  Spørjeundersøkinga identifiserer brukarane som unike, men samstundes som anonyme individ. Dette gjer at leverandøren kan halde styr på kor mange som besøker sidene.

  Oslomet.no brukar følgjande informasjonskapslar frå Sitetester:

  • Sitester_Nth1750: Denne blir brukt til å vise undersøkinga for, til dømes, kvar tredje besøkande. Den er i dag stilt inn på kvar besøkande. Informasjonskapselen blir lagra under økta inntil nettlesaren blir lukka.
  • Sitester_Referrer1750: Blir brukt til å registrere sida du var på (på oslomet.no) før du kjem til sida som viser undersøkinga. Informasjonskapselen blir lagra under økta til nettlesaren blir lukka.
  • Sitester_ActiveUserId1750: Denne nyttast til å avgjere om du er aktiv på nettstaden, slik at undersøkinga berre kjem opp hos brukarar som er aktive.
  • Sitester_DelayId1750: Blir brukt til å sikre at undersøkinga kjem opp først når det har gått to minutt. Den blir sletta etter dette.
  • Sitester_ExposedDateTimeId: Denne blir lagra når ein har fått opp undersøkinga slik at den ikke dukkar opp att før etter tre månader.
 • Snapchat

  OsloMet.no brukar Snapchat for å kommunisere med eksterne målgrupper og for å kunne ha tilgang på annonseplattforma til Snapchat. Ved å besøke OsloMet.no installerer Snapchat ein cookie i nettlesaren slik at OsloMet kan sette opp målretta annonsering.

  OsloMet vidareformidlar eller sel ikkje persondata vi får tilgang til gjennom Snapchat.

  Les meir om Snapchat-cookies og kva for personopplysningar som blir lagra (snap.com).

 • Tredjepartsspørjingar

  Tredjepartspørjingar (third party requests) er spørjing som er laga av ein brukar til ein ekstern tenesteleverandør, som til dømes annonsar og widgets frå sosiale medier. 

  Sjølv om desse spørjingane ikkje set nokre cookies i nettlesaren din, kan dei framleis overføre informasjon til tredjeparten. 

Slik får du tilgang til data lagra om deg

Korleis fjernar eg cookies i min nettlesar?

For å slette og eventuelt fjerne moglegheita til å lagre cookies gir annonseringsplattformane vi brukar følgjande informasjon:

Korleis slette alle data om meg?

Vil du slette alle data om deg, kontakt personvernombodet ved OsloMet.

Ønsker du å få sletta bilete eller video av deg sjølv fra våre nettsider eller på sosiale medier? Ta kontakt med den sentrale nettredaksjonen.

Har du fleire spørsmål om cookies?

Kontakt oss i den sentrale nettredaksjonen

Publisert: 05.02.19 | Nettredaksjonen