English version

Tilgjengelegheitserklæring for oslomet.no

Alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedet vårt.

Denne erklæringa gjeld for www.oslomet.no. Tala er frå 21. oktober 2021.  

Vi brukar Siteimprove til å kontinuerleg måle i kva grad oslomet.no oppfyller krava til tilgjengelege nettstader (universell utforming). Verktøyet gir oss ein "Accessibility Score" som viser i kva grad nettstaden samsvarar med standardane i WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). 

Dette må vi rette opp 

Punkta under lister opp funksjonalitet og innhald der feiltypane inngår.

WCAG-nivå A - score 82,6/100

Feil som står att å løyse, lovkrav: 

 1. Knapp utan tekstalternativ, 5703 sider
 2. Lenke utan tekstalternativ, 5779 sider
 3. Skjemafeltet er ikkje merka, 410 sider
 4. Behaldarelementet er tomt, 96 sider
 5. Innebygd ramme utan tekstalternativ, 9 sider
 6. Tomme overskrifter, 2 sider
 7. Element-ID-er er ikkje unike, 2 sider
 8. Fleire innebygde rammar med same tekstalternativ, 1 side

WCAG-nivå AA, score 71,1/100

Feil som står att å løyse, lovkrav:

 1. Teksten blir avkutta når han endrar storleik, 6912 sider

WCAG-nivå AAA, score 42,7/100

Feil som står att å løyse, ikkje lovkrav: 

 1. Skriftstorleiken er fast, 5186 sider
 2. Linjehøgda er under minimumsverdien, 3242 sider
 3. Linjehøgda er fast, 9 sider
 4. Ujamn mellomrom i tekst, 3 sider 

Vi bryr oss om tilgjengelegheit!

OsloMet er pliktig til å

OsloMet er offisiell samarbeidspartnar med International Association of Accessibility Professionals (iaapnordic.org).

Tilgjengelegheitsprinsippa vi følgjer

Kommunikasjonsavdelinga ved OsloMet tar universell utforming av IKT på alvor, og har dedikerte personar og verktøy for å dagleg følgje med på nettstadens status. Gjennom arbeidsøkter kvar veke rettar vi opp i WCAG-feil, samt legg langsiktige planar for korleis vi skal løyse dei resterande problema (både innanfor og utanfor WCAG). 

Er det noko du ikkje klarar å lese på oslomet.no?

Kontakt oss for å få tilsendt innhald i eit anna format. Du kan sjølv velje korleis du vil ha innhaldet. Eksempel på dette kan vere universelt utforma PDF-ar, Word-filer eller print på papir.

Fungerer ikkje skjermlesaren slik den skal på nettstaden vår? Kontakt oss på telefonnummeret 67 23 50 00 (sentralbord) og få innhald lest opp via telefon.

Tips og triks

Tekststorleik

Skjermlesar

Verktøy og sider om tilgjengelegheit

For innhald på engelsk

Korleis kan du sei frå om manglande tilgjengelegheit?

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller er språket vanskeleg å forstå? Er det noko som hindrar funksjonalitet, eller går du glipp av innhald på oslomet.no?

Vi set stor pris på tilbakemeldingar om tilgjengelegheit!

Kontakt oss i den sentrale nettredaksjonen