Spørreskjemaundersøkelse til grunnskolelærere

Høsten 2021 og 2022 gjennomførte Senter for profesjonsstudier en spørreskjemaundersøkelse blant grunnskolelærere i Norge. Undersøkelsen ser på kunnskap, ferdigheter og forskning i skolen.

Undersøkelsen inngår som en del av forskningsrådsprosjekt «Renewed perspectives on research use in education» (RE-POSE). Dette er et stort tverrfaglig prosjekt om forskning i utdanningsfeltet, der vi har som mål å utvikle ny kunnskap og nye perspektiver på et tema som ofte er omstridt.

Det er gjennomført en rekke reformer og tiltak for å styrke lærernes forskningsbaserte kunnskap i Norge. Forskningsbasert utdanning er blitt et honnørord, noe som også gjør det til et uklart begrep som det kan være vanskelig å operasjonalisere. Vektleggingen av forskning kan bidra til økt kvalitet og relevans, men det kan også føre til uheldige former for akademisering.

Vil utvikle ny kunnskap

Hensikten med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om bruk av forskning i utdanningsfeltet. Hvilken rolle spiller forskning i kombinasjon med andre kunnskapskilder?

Vår målsetning er også å bidra til og støtte lærerutdanninger og skoler i å tenke om og ta i bruk forskning på en hensiktsmessig måte.

Spørreskjemaet inneholdt blant annet et utvalg spørsmål fra en tilsvarende undersøkelse fra 2008 som vil gi et grunnlag for å undersøke utvikling over tid. Undersøkelsen er komparativ og ble også gjennomført i Finland.

Sentrale spørsmål i surveyen er:

Spørreundersøkelsen er nå avsluttet og vi vil gjerne takke alle som deltok! 5 skoler er trukket som vinnere av gavekort à 5000 kroner

Dersom du har spørsmål til undersøkelsen, ta kontakt med:

Laster inn ...