Spørreskjemaundersøkelse til grunnskolelærere

Høsten 2021 og våren 2022 gjennomfører Senter for profesjonsstudier en spørreskjemaundersøkelse til grunnskolelærere i Norge. Skoler som deltar vi være med i trekningen av 5 gavekort til bøker, hver på 5000 kroner.

Undersøkelsen inngår som en del av forskningsrådsprosjekt «Renewed perspectives on research use in education» (RE-POSE). Dette er et stort tverrfaglig prosjekt om forskning i utdanningsfeltet, der vi har som mål å utvikle ny kunnskap og nye perspektiver på et tema som ofte er omstridt.

Klikk her for å komme til spørreundersøkelsen.

Det er gjennomført en rekke reformer og tiltak for å styrke lærernes forskningsbaserte kunnskap i Norge. Forskningsbasert utdanning er blitt et honnørord, noe som også gjør det til et uklart begrep som det kan være vanskelig å operasjonalisere. Vektleggingen av forskning kan bidra til økt kvalitet og relevans, men det kan også føre til uheldige former for akademisering.

Vil utvikle ny kunnskap

Hensikten med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om bruk av forskning i utdanningsfeltet. Hvilken rolle spiller forskning i kombinasjon med andre kunnskapskilder? Vår målsetning er også å bidra til og støtte lærerutdanninger og skoler i å tenke om og ta i bruk forskning på en hensiktsmessig måte.

Spørreskjemaet inneholder blant annet et utvalg spørsmål fra en tilsvarende undersøkelse fra 2008 og vil gi et grunnlag for å undersøke utvikling over tid. Undersøkelsen er komparativ og vil også bli gjennomført i Finland. Sentrale spørsmål i surveyen er:

Vi vet at også denne høsten er en krevende tid for alle ansatte, men vi håper likevel at så mange som mulig tar seg tid til å besvare spørreskjemaet.

En god svarprosent er en forutsetning for at vi skal kunne stole på dataene vi innhenter og for at resultatene skal kunne brukes som en ressurs i utviklingen 

Dersom du har spørsmål til undersøkelsen, ta kontakt med:

Laster inn ...