English version

Intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv

Denne forskningsgruppens hovedfokus er på utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv.

Forskningsgruppens hovedfokus er utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv. Forskningen vår retter seg mot følgende hovedtema:

Nasjonale helsestrategier vektlegger intervensjoner som fremmer aktivitet og deltakelse hos befolkningen, i nærmiljøet og samfunnet, og gjennom hele livsløpet. Derfor studerer vi intervensjoner som retter seg mot personer eller grupper som har utfordringer med å mestre hverdags- og arbeidsliv i ulike faser i livet.

Som et grunnlag for å utvikle aktivitetsrettede intervensjoner, er det behov for å utvikle forskningsbasert kunnskap om aktivitet og deltakelse, både i befolkningen generelt og i grupper med behov for helsehjelp.

Komplekse intervensjoner omfatter oppsummering av relevant empirisk kunnskap og teori, utvikling, pilotering og justering av intervensjoner, fullskala studier i med eksperimentelt design, kvalitative studier for å utforske individuelle erfaringer og prosesser, og implementering av resultater i praksis.

For at effektive intervensjoner skal tas i bruk må forskning og praksis kobles sammen. Utvikling og gjennomføring av prosjekter må skje i tett samarbeid mellom brukere, klinikere og forskere, slik at resultatene implementeres i klinisk praksis. Sentralt i forskningsgruppens aktivitet står brukerinvolvering i forskning og tverrfaglig samarbeid.

Forskningsgruppen hører til ved institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, og samarbeider med et bredt spekter av tverrfaglige forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Tematiske områder for vår forskning er

En del av gruppens prosjekter hører til ved OsloMet, mens mange av prosjektene har andre institusjoner som hovedadresse. Disse har medlemmer fra forskningsgruppen som samarbeidende forskere eller som prosjektleder.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...