English version

Intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv

Denne forskningsgruppens hovedfokus er på utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv.

Forskningsgruppens hovedfokus er utvikling og evaluering av komplekse intervensjoner i hverdags- og arbeidsliv.

Forskningen vår retter seg mot følgende hovedtema:

Nasjonale helsestrategier vektlegger intervensjoner som fremmer aktivitet og deltakelse hos befolkningen, i nærmiljøet og samfunnet, og gjennom hele livsløpet.

Derfor studerer vi intervensjoner som retter seg mot personer eller grupper som har utfordringer med å mestre hverdags- og arbeidsliv i ulike faser i livet.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Som et grunnlag for å utvikle aktivitetsrettede intervensjoner, er det behov for å utvikle forskningsbasert kunnskap om aktivitet og deltakelse, både i befolkningen generelt og i grupper med behov for helsehjelp.

  Komplekse intervensjoner omfatter oppsummering av relevant empirisk kunnskap og teori, utvikling, pilotering og justering av intervensjoner, fullskala studier i med eksperimentelt design, kvalitative studier for å utforske individuelle erfaringer og prosesser, og implementering av resultater i praksis.

  For at effektive intervensjoner skal tas i bruk må forskning og praksis kobles sammen.

  Utvikling og gjennomføring av prosjekter må skje i tett samarbeid mellom brukere, klinikere og forskere, slik at resultatene implementeres i klinisk praksis.

  Sentralt i forskningsgruppens aktivitet står brukerinvolvering i forskning og tverrfaglig samarbeid.

  Forskningsgruppen hører til ved institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, og samarbeider med et bredt spekter av tverrfaglige forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

  Tematiske områder for vår forskning er

  • intervensjoner for å fremme arbeidshelse og deltagelse i skole
  • intervensjoner for å fremme aktivitet og deltagelse i hverdagslivet

  En del av gruppens prosjekter hører til ved OsloMet, mens mange av prosjektene har andre institusjoner som hovedadresse. 

  Disse har medlemmer fra forskningsgruppen som samarbeidende forskere eller som prosjektleder.

  Tre søyler som styrer

  Begrunnelsen for de tre søylene som styrer vår forskning:

  1. Aktivitet og deltakelse: Som et grunnlag for å utvikle aktivitetsrettede intervensjoner, trenger ergoterapeuter å utvikle forskningsbasert kunnskap om aktivitet og deltakelse, både i befolkningen generelt og i grupper med behov for helsehjelp.
  2. Komplekse intervensjoner: Dette inkluderer oppsummering av relevant empirisk kunnskap og teori, utvikling, pilotering og justering av intervensjoner, fullskala studier i eksperimentelle studier, og implementering i praksis.
  3. Kunnskapstranslasjon: For at effektive intervensjoner skal tas i bruk må forskning og praksis kobles sammen. Utvikling og gjennomføring av prosjekter må skje i tett samarbeid mellom brukere, klinikere og forskere. Sentralt i forskningsgruppens aktivitet står brukerinvolvering i forskning.
 • Prosjekter

  • Hverdagsliv, aktivitet og sosial deltagelse

   • Prosjektet "BoVEL" har som mål å undersøke om sosial teknologi kan bidra å redusere ensomhet og sosial isolasjon slik at pleietrengende eldre kan bo lengre hjemme med økt livskvalitet. Bo lenger hjemme med sosial velferdsteknologi (BoVEL).
   • Tillitsmodell i hjemmebaserte tjenester for eldre. Demografiske endringer og økende andel eldre krever omstilling i helse- og omsorgstjenestene i Norge. Tillitsmodellen handler om tjenestetildeling der målet er at den enkelte skal involveres med utgangspunkt i hva som er viktig for dem. Tillitsmodell i hjemmebaserte tjenester for eldre.
   • Psykososial helse etter hjerneslag, evaluering av en kompleks intervensjon. Denne randomiserte kontrollerte studien har som hensikt å undersøke om en samtalebasert psykososial intervensjon kan fremme psykososialt velvære etter hjerneslag. Psykososial helse etter hjerneslag - Institutt for helse og samfunn (uio.no).
   • Occupational therapy versus surgery in carpometacarpal osteoarthritis: A randomised controlled trial. Kan ergoterapi utsette eller redusere behov for kirurgi ved CMC-artrose: En randomisert kontrollert studie. Målet med denne studien er å undersøke om ergoterapi i ventetiden før kirurgisk vurdering kan redusere eller utsette behovet for kirurgi hos personer med artrose i tommelens rotledd (CMC-ledd).
   • Utvikling av et behandlingsforløp for pasienter med håndartrose. Care Pathway-prosjektet.
   • Occupational therapists as responsible global citizens. Internationalization of the curriculum addressing diversity, innovation and occupational justice by utilizing virtual exchange as a facilitator for international mobility. Hensikten er å integrere og øke internasjonale aktiviteter i BA-ergoterapi og utdanne ansvarlige ergoterapeuter som kan bidra inn i global helse, mangfold, innovasjon, teknologi og retten til aktivitet og deltakelse.
   • Utvikling av en app "Stay Alive" for å forebygge selvmord. Det er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, Mental helse ungdom, ELPIS og LEVE.
   • Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot ungdoms psykiske helse – et tverrfaglig og tverrsektorielt ansvar. Psykiske helseplager øker i den unge befolkningen. Hvordan kan kommunehelsetjenesten og skolesektoren arbeide sammen for å forebygge psykisk helseplager hos ungdom? Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot ungdoms psykiske helse – et tverrfaglig og tverrsektorielt ansvar.
   • Reablement - a new approach to sustainability and person-centeredness in long-term care for older people (cristin.no).
  • Arbeidshelse og arbeidsinkludering

   • Crossing and Managing Boundaries between Work and Non-Work – Co-creating Healthy Teleworking – CROSSBOW. Crossbow: Grensedragninger og balansegang mellom arbeid og hjem - OsloMet.
   • The Evolution of the Healthy Hybrid Worker – The interplay between social participation and support, health, and technology in the workplace (Social@Work).
   • Hva nå-2 prosjektet: Revurdering av tjenester til langtidssykmeldte. Prosjektet utforsker hvordan tjenester til sykmeldte er designet, organisert og tilbudt, og setter søkelys på hvordan langtidssykmeldte kan re-starte sin egen tilbakeføringsprosess. “Hva nå?” Nytt tiltaksprogram for langtidssykmeldte - Presenter (presenter.no).
   • Evaluering av en kombinert kognitiv og arbeidsrettet intervensjon etter mild-til-moderat traumatisk hodeskade: en randomisert kontrollert studie. Traumatisk hodeskade: Kognitiv og arbeidsrettet intervensjonsstudie - Institutt for helse og samfunn (med.uio.no).
   • The How, When and Where of Support @Work for people with severe mental illness - Om støtten i Individuell jobbstøtte.
   • Utviklingsprogram Søndre Nordstrand - Utviklingsprogrammet skal styrke arbeidsinkluderingen i bydelen. Utviklingsprogram Søndre Nordstrand - OsloMet.
 • Samarbeidspartnere

  Samarbeidspartnere på OsloMet

  Forskningsgruppa samarbeider blant annet med

  • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
  • Fakultet for kunst, teknologi og design (TKD)
  • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) ved Fakultet for helsevitenskap
  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
  • Forskningsgruppen (Re)habilitering – individ, tjenester og samfunn
  • Forskningsgruppen Aldring, helse og velferd
  • Forskningsgruppen Kliniske intervensjoner og medisinsk teknologi

  Eksterne samarbeidspartnere

  • Oslo universitetssykehus, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
  • Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet
  • Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet Sykehus
  • Sunnaas sykehus 
  • Fontenehus Norge
  • Nasjonalt senter for aldring og helse
  • Universitetet i Stavanger, Avdeling for folkehelse
  • Presenter, Stavanger innovasjonspark
  • Western University Canada, Professor Debbie Laliberte Rudman
  • Queen's University, Fakultet for helsevitenskap, førsteamanuensis Dorothy Kessler
  • Norway Health Tech
  • Personskadeforbundet LTN
  • ELPIS – Selvmordsforebygging
  • LEVE - Landsforeningen for etterlatte etter selvmord
  • Mental Helse Ungdom