!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Disputas: Eva Kosberg

Eva Kosberg skal forsvare sin avhandling for doktorgraden i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Du kan følge prøveforelesningen og disputasen digitalt (oslomet.zoom.us).

Webinar ID: 638 4556 9465
Passord: 240524 

Tittel på prøveforelesningen er “En kritisk drøfting av politisk mestringstro. Hvorfor er politisk mestringstro viktig for det norske demokratiet i dag? Hvilke demokratiske logikker og hvilke demokratiske innstillinger kan fremmes og hemmes hos ulike grupper elever når læreren arbeider med politisk mestringstro?”.

Avhandlingens tittel er "Medborgerskapsundervisningens innflytelse på ungdoms politiske mestringstro. Hindringer, muligheter og lovende praksisløsninger."

Bedømmelseskomiteen består av

Disputasleder er Sølvi Mausethagen, prodekan for forskning og utvikling ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet.

Hovedveileder er førsteamanuensis Anders Granås Kjøstvedt ved GFU, OsloMet. Biveileder er professor May Britt Postholm ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU. 

 • Sammendrag av avhandlingen

  Kosberg utforsker i sin avhandling sammenhenger mellom medborgerskapsutdanning og utvikling av elevers politiske mestringstro. Utgangspunktet for arbeidet er forskning som viser at politisk mestringstro kan føre til økt grad av politisk deltakelse. 

  Gitt premisset om at politisk deltakelse er viktig i et bærekraftig demokratisk system, har hun først skrevet en forskningsoversikt over litteratur basert på International Civic og Citizenship Education Study (ICCS) som behandler utdanning og politisk mestringstro. Videre har hun gjort kvalitative intervjuer med elever i en samfunnsfagsklasse, for å utforske hva deres perspektiv er når det kommer til hvordan deres opplevelser i samfunnsfagundervisningen påvirker den politiske mestringstroen deres, og hvordan samarbeidslæring brukt i samfunnsfaget kan påvirke den samme mestringstroen. 

  Avhandlingen tar sikte på å svare på det overordnede forskningsspørsmålet: Hvordan påvirker medborgerskapsutdanning elevenes politiske mestringstro? 

  Hensikten med dette arbeidet er å tilføre ny kunnskap om utviklingen av politisk mestringstro til forskningsfeltet medborgerskapsutdanning. Gjennomgående er det også et overordnet mål å gi ny samfunnsfagsdidaktisk innsikt, som et bidrag til å utvikle god praksis både i lærerutdanningen og for lærere som allerede arbeider i skolen. 

  Til slutt tar avhandlingen for seg hvordan ulike teoretiske forståelser av politisk mestringstro vil gi føringer når det kommer til både forståelse av begrepet, hvilke råd som gis til de som driver undervisning i praksis, og hvilken form for demokrati som fremmes gjennom denne praksisen. Et viktig bidrag som denne avhandlingen søker å gi er dermed også å utdype hvilke implikasjoner de ulike forståelsene av politisk mestringstro har. 

  De viktigste empiriske bidragene fra denne avhandlingen, er først og fremst verdien av å jobbe for et åpent klasseromsklima gjennom å arbeide for gode relasjoner mellom elevene, hvordan elevenes alder og deres påfølgende oppfatning om sin egen (manglende) innflytelse påvirker mestringstroen deres, og hvordan et individualisert klasserom gir utfordringer både for samarbeid og videre for utvikling av politisk mestringstro. I arbeidet blir disse punktene analysert fra et deltagerdemokratisk perspektiv, og diskutert i lys av ulike teoretiske forståelser av hva politisk mestringstro faktisk er. 

  Forhåpentligvis kan dette bidra inn i det store prosjektet med å utvikle et bærekraftig demokratisk system gjennom utdanning. Kosberg håper også å kunne gi både teoretisk innsikt og praktiske råd til lærere, forskere og politikere som er interessert i å jobbe med og for å opprettholde og fremme ungdoms politiske mestringstro.

Kontakt

Kontakt ph.d.-administrasjonen via e-post