English version
!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Disputas: Kristin Danielsen Wolf

Kristin Danielsen Wolf disputerer for ph.d.-graden i utdanningsvitenskap for lærerutdanning med avhandlingen «Alle foreldre med? Syn på kvalitet og samarbeid i barnehagen».

Prøveforelesning

Prøveforelesningen starter kl. 10:00 i hybridrom, i Pilestredet og på Zoom.

Se prøveforelesningen via Zoom her (oslomet.zoom.us) 

Meeting ID: 655 5809 1181 
Password: 727057 

Tema: Perspektiver på kvalitet i norske barnehager.

Disputas

Doktoranden vil offentlig forsvare sin avhandling kl. 12:15 i hybridrom, i Pilestredet og på Zoom.

Se disputasen via Zoom her (oslomet.zoom.us)

Meeting ID: 655 5809 1181 
Password: 727057 

Avhandlingens tittel: «Alle foreldre med? Syn på kvalitet og samarbeid i barnehagen»

Komité

Leder for disputasen

Veiledere

Informasjon om digital disputas

Grunnet begrensninger på fysisk deltagelse på grunn av den pågående koronapandemien, vil disputasen gjennomføres som et webinar via den digitale plattformen Zoom. Ansatte og studenter bruker OsloMet-konto. Andre kan laste ned Zoom (zoom.us) eller bruke nettleseren sin.

Lenke til prøveforelesning og disputas vil bli publisert på denne siden på disputasdagen.

Hvordan kommentere ex auditorio

Vennligst send spørsmålet ditt til disputasleder i pausen, før andreopponenten begynner. Rekk opp hånda digitalt ved å klikke "Participants -> Raise hand" hvis du ønsker å stille spørsmålet selv etter at begge opponentene er ferdig (merk at du likevel må gi beskjed i pausen). Teknisk administrator vil be deg om å skru på din mikrofon. Trykk ja.

Ved spørsmål i forkant av prøveforelesningen og disputasen, kontakt ph.d.-administrasjonen på fakultetet.

Trenger du hjelp til å komme inn på Zoom? (blogg.hioa.no)

Tilgang til den godkjente ph.d.-avhandlingen

Du kan be om et eksemplar av ph.d.-avhandlingen via e-post. Skriv hvilken ph.d.-kandidat det gjelder.

 • Sammendrag

  Doktoravhandlingen omhandler foreldres syn på kvalitet i barnehagen og samarbeidet med barnehagen. Omtrent alle foreldre med barn i barnehagealder har et forhold til barnehagen. 97,1% av alle barn mellom tre og fem år har barnehageplass i Norge i 2018 (Statistisk sentralbyrå, 2019). Foreldrene har en lovfestet rett til å samarbeide og medvirke i barnehagen. Tidligere forskning viser at foreldres engasjement og involvering har stor betydning for barns trivsel i barnehage og skole (Deforges & Abouchaar, 2003; Lareau, 2011; Sylva mfl, 2004). Kvalitet i barnehagen har lenge vært en politisk satsing, og ett av hovedmålene er å styrke barnehagen som læringsarena (Kunnskapsdepartementet, 2008, s.6). I den forbindelse er det også vesentlig å lytte til foreldres synspunkter. Foreldres meninger og opplevelser av hva som er god kvalitet i barnehagen kan virke inn på deres forventninger til barnehagen og samarbeidet med barnehagepersonale. Den overordnede problemstillingen til doktorgradsprosjektet er: Hvilke oppfatninger har foreldre av kvalitet i barnehagen, og hvordan opplever foreldre samarbeidet mellom hjem og barnehage?

  Problemstillingen undersøkes og diskuteres i tre underliggende forskningsspørsmål: 
  1)    Hvilke meninger har foreldre og styrere om kvalitet i barnehagen?
  2)    Hvilke oppfatninger har foreldre av læring i barnehagen, og hvordan kan deres oppfatninger forstås relatert til den nordiske barnehagetradisjonen?
  3)    Hvilke oppfatninger har foreldre med ulik bakgrunn av et godt samarbeid med barnehagen, og hvordan opplever foreldre det daglige samarbeidet med personale?

  Forskningsspørsmålene diskuteres i avhandlingens tre artikler. Foreldres og styreres meninger om kvalitet i barnehagen diskuteres i den første artikkelen: Stakeholders´ opinions of quality in Norwegian kindergartens. Foreldres oppfatninger av læring i barnehagen og hvordan dette kan forstås i sammenheng til den nordiske barnehagetradisjonen, er tema for avhandlingens andre artikkel: Den synlige og usynlige barnehagepedagogikken – Foreldres syn på barns læring i barnehagen. Det tredje forskningsspørsmålet diskuteres i artikkelen: Samarbeid i barnehagen - «Like barn leker best»? Perspektiver på samarbeid fra foreldre med ulik bakgrunn. 

  Diskusjonene i avhandlingen baserer seg på data fra kvantitative og kvalitative metodiske tilnærminger. Doktorgradsprosjektets første del tar utgangspunkt i allerede eksisterende kvantitative data fra surveyundersøkelser med foreldre og barnehagestyrere fra forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge. Resultater fra de kvantitative surveyundersøkelsene presenteres i den første artikkelen. Hovedtyngden av doktorgrads-prosjektet baseres på data fra kvalitative semistrukturerte forsknings-intervju gjennomført med 23 foreldre fra ni barnehager i tre fylker i Norge.

  Resultater fra surveyundersøkelsene viser at foreldre og styrere stort sett er enige i at barnesentrerte og demokratiske verdier er kjennetegn ved en god barnehage. Det er variasjon mellom foreldre og styrere om påstander knyttet til læring, tall og bokstaver i barnehagen. Flere foreldre enn styrere er enige i at læring, tall og bokstaver er kjennetegn ved en god barnehage. Blant foreldrene er det betydelig mange flere foreldre med kort utdanning (obligatorisk skolegang, videregående og yrkesfaglig utdanning) til forskjell fra foreldre med lang utdanning (bachelor og masterutdanning), som vektlegger dette. Resultater fra de kvalitatiev forsknings-intervjuene viser videre at foreldres oppfatninger av barns læring i barnehagen varierer på tvers av deres sosiale og kulturelle bakgrunn, og ulike erfaringer med barnehagen. Mange foreldre beskriver læring som individuell tilegnelse av et konkret synlig innhold eller resultat. Noen foreldre knytter også barns læring til samspillsprosesser (Illeris, 2018). Foreldre vektlegger slik både synlig individuell læring og resultater, som kan relateres til en synlig pedagogikk, og foreldre vektlegger barnesentrerte verdier og personalets kjærlige omsorg, som kan relateres til en usynlig pedagogikk, hvor leken er grunnleggende. Personalets kjærlig omsorg forstås som en forutsetning for å etablere relasjoner med barn in loco parentis, i foreldrenes sted (van Manen, 1993). 

  Uten kjennskap til den nordiske barnehagepedagogikken og bakenforliggende teorier om lek og læring, kan den usynlige pedagogikken og barns helhetlige læring være vanskelig å få øye på (Bernstein, 1973). Ulike oppfatninger av læring og pedagogikk kan virke inn på samarbeidet mellom foreldre og personale om hva som er «barnets beste». Foreldrenes ulike habitus og sosiale og kulturelle kapital kan skape ulike forutsetninger i møtet og samarbeidet med barnehagepersonalet. Samtlige foreldre vektlegger personalets kjærlige omsorgsfulle holdning. Foreldre opplever imidlertid de daglige møtene og samarbeidet med personale ulikt. Foreldre med sosial og kulturell kapital mer lik personale, opplever å bli sett og anerkjent (Bourdieu & Passeron, 1977). Foreldre med sosial og kulturell kapital forskjellig fra personale, opplever i blant å ikke bli sett og anerkjent, og opplever begrenset mulighet til å virke med og samarbeide med barnehagen.