Disputas: Marianne Morseth

Marianne Morseth disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap. Avhandlingens tittel: Infant and young child feeding practices and associations between micronutrient adequacy, environmental enteric dysfunction and growth among 9-24 months old children in Nepal

Prøveforelesning

Fredag 12. april 2019, kl. 10.00

Tittel:  Annonseres senere.

Disputas

Doktoranden vil offentlig forsvare sin avhandling i disputas 12. april 2019 kl. 12.15.

Tilhørere bes om å møte i god tid før disputasen starter. 

Ordinære opponenter

Disputasleder

Annonseres senere.

Veiledere

 • Sammendrag

  Bakgrunn

  Veksthemming har alvorlige konsekvenser for helse og menneskelig kapital på tvers av generasjoner. Direkte årsaker til veksthemning er mangelfullt inntak av næringsstoffer og sykdom. Environmental enteric dysfunction (EED), en sub-klinisk infeksjon i tarmen, påvirker sammenhengen mellom inntak av næringsstoffer og lengdevekst, men i hvilken grad og på hvilken måte har vært lite undersøkt.

  Målsetning

  Denne avhandlingen har som mål å undersøke stabilitet av WHO Infant and young child feeding (IYCF) -indikatorer samt sammenhenger mellom næringsstoffinntak, EED og lineær vekst.

  Metode

  Analysene er basert på data fra 231 barn i alderen 9-24 måneder fra Bhaktapur, Nepal inkludert i MAL-ED studien. IYCF-indikatorer og tilstrekkelighet av næringsstoffer ble undersøkt ut fra månedlige 24-timers kostintervjuer. Vekt og høyde ble målt månedlig. Fekale markører for EED (alfa-1-antitrypsin (AAT), myeloperoxidase (MPO) og neopterin (NEO)) ble målt i feces prøver og samlet inn hver tredje måned, mens laktulose:mannitol (L:M) ratio ble målt i urin samlet inn ved 15 måneders alder. Stabilitet for IYCF-indikatorer ble undersøkt med Cohen’s weighted kappa og Generalized estimating equations- (GEE) modeller. Sammenhenger mellom fekale markører og lineær vekst ble undersøkt med lineær regresjon og GEE-modeller og sammenhenger mellom inntak av næringsstoffer og fekale markører med GEE-modeller.

  Resultater

  Inntak av mat rik på jern eller vitamin A ble registrert bare ved 1/3 av kostintervjuene. Stabiliteten var moderat for antall matgrupper i tilleggskosten og måltidsfrekvens og lav for inntak av mat rik på jern og vitamin A. Tilstrekkeligheten av næringsstoffer var svært lav, og i særdeleshet for jern, sink, kalsium, vitamin A og niacin. Sammenhenger mellom fekale markører og 3-måneders lengdevekst var svake med få signifikante funn, med unntak av MPO og en EE-score beregnet ut fra alle tre fekale markører. I hovedsak negative men svake sammenhenger ble også avdekket mellom inntak av næringsstoffer og fekale markører og L:M ratio. Vi fant signifikante sammenhenger mellom kalium, magnesium, fosfor, folat og vitamin C og MPO og mellom sink, kalsium, kalium, magnesium og fosfor og %laktulose.

  Konklusjon

  Lav stabilitet for IYCF indikatorer og lav tilstrekkelighet av næringsstoffer understreker viktigheten av intervensjoner for å forbedre praksisen rundt tilleggskost. Bruken av fekale markører for å beskrive sammenhenger mellom EED og lineær vekst og effekten av økt inntak av næringsstoffer for å bedre EED bør undersøkes videre i fremtidige studier.