Kvinnelege pionerar har gitt namn til bygg ved OsloMet

Inngangspartiet til Signy Arctanders hus, Pilestredet 40.

Studiestad Kjeller

Kunnskapsveien 55, Karete Johnsens hus

Karethe Johnsen (1873-1933), sjukepleiar og jordmor

Ho påverka i stor grad den praktiske delen av jordmorutdanninga. Dessutan forma ho jordmora sin sentrale rolle i ein moderne fødeklinikk. Johnsen tok utdanning i Oslo, Bergen og London. Under Balkan-krigane jobba ho som sjukepleiar. Frå 1914 var ho overjordmor på Rikshospitalet.

I 2018 fylte jordmorutdanningen 200 år og er OsloMets eldste utdanning.

Utmerkingar: Kongens fortenestemedalje i gull, den internasjonale Florence Nightingale-medaljen.

Auditorium E101, Grete Prytz Kittelsen

Grete Prytz Kittelsen (1917-2010), designar og gullsmed

Ho blir rekna blant Nordens fremste formgivarar og dreiv aktiv forsking innan design. Norsk brukskunst og designhistorie frå 1945 og til i dag er prega av hennar virke. Ho bidreg til fornying av undervisinga og eiga utdanning i industridesign. Kittelsen tok initiativ til forsking på ny emalje og dekorering.

Utmerkingar: Riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Auditorium E110, Ingrid Espelid Hovig

Ingrid Espelid Hovig (1924-2018), programleder og forfatter

Ho var ein folkekjær formidlar av matglede, ernæring og helseførebygging. NRK-programma og kokebøkene hennar har hatt stor betyding for norsk folkehelse. Hun var utdanna husstellærar frå Statens lærerinneskole i husstell på Stabæk, ein av OsloMet sine forløparar.

Utmerkingar: Life Time Achievement Award of International Association of Culinary People. Riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Auditorium E120, Gudrun Wolans hus

Gudrun Wolan (1912-1998), rektor og sjukepleiar

Ho var ein pioner innan moderniseringa av sjukepleierutdanninga. Frå 1961-1977 var ho rektor ved Røde Kors sykepleierskole i Oslo og Akershus, forløpar til utdanninga ved studiestad Kjeller. Ho stod bak ny nasjonal skuleplan for sjukepleierutdanninga i 1973. Studentane fekk studentstatus og studiesosiale vilkår.

Utmerkingar: Kongens fortenestemedalje i gull.

Studiestad Pilestredet

Pilestredet 32, Andrea Arntzens hus

Andrea Arntzen (1875-1958), sjukepleiar

Ho var ein føregangsperson innan sjukepleierutdanninga. Undervisinga var for dårleg etter hennar syn og ho reiste på studieturar til England og Skottland. I 1912 lykkast ho med sin kampsak, å få oppretta ein sjukepleieutdanning ved Ullevål sjukehus. I den nye utdanninga blei det meir teoretisk kunnskap, innføring av faste eksamenar og systematisering av praksis.

Pilestredet 35, Ellen Gleditschs hus

Ellen Gleditsch (1879-1965), kjemikar

Ho var ein pioner innan radioaktivitet og radiokjemi. Ho oppdaga ei meir nøyaktig bestemming av halveringstida for radium. Dette fekk stor betyding for internasjonal vitskap. Ho studerte i København og var forskingsassistent for Marie Curie. Gleditsch var ein markant kvinnesaksforkjempar og Noreg sin andre kvinnelege professor.

Utmerkingar: Riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden, æresdoktor ved Universitetet i Sorbonne. 

PH131, auditorium Anna Felber

Anna Felber (1634-1701), industrieigar og eigedomsbesittar 

Ho var ein av norsk industri sine sterke kvinner. Allereie i 1674 var Felber eigar og drivar av Bærums Verk. På denne tida var det uvanleg at kvinner leia bedrifter. Ho hadde 14 born og blei rekna som ein ekspansiv bedriftsleiar. Felber kjøpte opp over 60 gardar til verket i Asker og Bærum og på Romerike. Hun satt som bedriftsleiar til ho døydde og då overtok svigerdottera Anna Vogt drifta. 

PH170, auditorium Gerd Hagen

Gerd Hagen (1929-2007), barnevernsarbeidar, rektor og forskar 

Ho var ei føregangskvinne i utviklinga av norsk barnevern. Hagen studerte i Oslo og London. Frå 1978-1983 var ho rektor ved Norges kommunal og sosialhøgskole. Ho var byråsjef ved barnevernskontoret i Sosialdepartementet fra 1975-1978. Ved hardt arbeid fekk ho etablert hovudfag i sosialt arbeid. Som pensjonist forska ho på historia til barnevernet.

Utmerkingar: Riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden. 

Pilestredet 40, Signy Arctanders hus

Signy Arctander (1895-1971), statistikar og forskar

Hennar viktigaste forsking var knytt til kvinner si yrkesdeltaking og sosiale forhold i ulike delar av Oslo. Arctander skreiv ei rekkje vitskaplege og praktisk-sosialpolitiske artiklar. Etter hennar syn måtte sosialvitskapen ha politisk og sosial nytteverdi. Arctander studerte i Oslo, København og München. Frå 1960-1963 var ho sjef for Statistisk sentralbyrå.

Utmerkingar: Riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden. 

Pilestredet 42, Anna Sethnes hus

Anna Sethne (1871-1961), lærar, rektor (fagforeiningsleiar) 

Ho var ei banebrytar for nyare pedagogiske metodar i skulen. Sethne var ein ivrig talsperson for arbeidsskulen og aktivitetspedagogikken. Born sine skapende krefter skulle frigjerast ut frå deira naturlege interesser. Ho brakte reformpedagogikken til Norge. Skulereformar skulle byggje på forsking etter hennar syn. Ho arbeidde hardt for likestilling mellom menn og kvinner i skulen.

Utmerkingar: Riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden

Klasserom Q1015, Mosse Jørgensen

Mosse Jørgensen (1921-2009), reformpedagog

Ho var ein av norsk skule sin mest innverknadsrike reformpedagogar. Frå 1967 var ho skuleleiar for Forsøksgymnaset. Ho sto for ein radikal pedagogisk tenking og praksis som tok utgangspunkt i eleven og opent skuledemokrati. Hennar bøker og artiklar har inspirert, påverka og provosert mange.

Utmerkingar: Kongen sin fortenestemedalje i gull.

Klasserom Q1050, Margrethe Munthe

Margrethe Munthe (1860-1931), pedagog og forfattar

Hennar sangtekstar har hatt stort gjennomslag i generasjonar. Sang og leik var hennar spesialfag. Ho var utdanna ved Kristiania lærerskole, ein av forløparane til lærarutdanninga ved OsloMet. Oppdraginga vart lagt inn i sangtekstane. Ho laga også tekstar sett frå barnet sine auge. Munthe var opphavet til den populære sangen «Hurra for deg som fyller ditt år.» I 1905 ga ho ut si første av mange sangbøker.

Pilestredet 44, Elisabeth Lampes hus

Elisabeth Lampe (1840-1922), sjukegymnast og kvinneidrettsforkjempar 

Ho var ein pioner for både frisk- og sjukegymnastikk, forløpar til dagens fysioterapi. Lampe vart utdanna sjukegymnast i Stockholm. Frå 1877 vart ho gymnastikkdirektør ved Statens offentlige lærerinnekurs i Kristiania. Der utdanna ho dei første kvinnelege gymlærarane i Norge. Ho dreiv også eige institutt for sjukegymnastikk og massasje. 

Pilestredet 46, Clara Holsts hus

Clara Holst (1968-1935), språkforskar

I 1903 var ho første kvinne som fekk doktorgrad i Norge. Tema var tyske låneord i dansk, då nordiske språk vart sterkt påverka av hanseatane. Hennar doktorgrad opna dermed eit viktig forskingsområde innan språksosiologi. Holst studerte ved Cambridge og Sorbonne, jobba med doktorgraden i Tyskland, og var professor i USA. Hennar internasjonale erfaring gjorde ho til ein av dei mest oppdaterte språkforskarane i Norge. Likevel fekk ho inga akademisk karriere i heimlandet.

Athene 1 og 2 (PA110 og PA113 er to deler av et auditorium), Karen Grude Koht

Karen Grude Koht (1871-1960), pedagog og kvinnesakspioner

Ho var sentral i opprettinga og utviklinga av mange forløparar til utdanningar ved OsloMet. Koht studerte realfag i Oslo, og psykologi og språk i Oxford og Sorbonne. Kvinner si rett til utdanning, stemmerett, likelønn og målsaka var blant hennar fanesaker. Ho var ein av grunnleggarane av Norske kvinners nasjonalråd og ein føregangsperson i kvinnerørsla.

Pilestredet 48, Eva Balkes hus

Eva Balke (1921-2001), pedagog og forfattar  

Ho gjorde ein banebrytande innsats for å utvikle barnehagepedagogikken. Balke var utdanna i Stockholm og ved Universitet i Oslo. Dei små barna sin leik var hennar hovudinteresse. Balke var rektor både ved Sørlandets barnehagelærerskole og Barnevernsakademiet i Oslo. Frå 1986 til 1992 var ho president i Verdsorganisasjonen for småbarnsoppfostring.

Utmerkingar: Kongen sin fortenestemedalje i gull.

P173, auditorium Gerda Grepp

Gerda Grepp (1907-1940), krigsreportar 

Ho var ein pioner i krigsjournalistikken si teneste. Som første skandinav rapporterte ho frå den spanske borgarkrigen for Arbeiderbladet og på radio. I 1936 reiste ho ut for å dekke krigshandlingane i Spania. Grepp sitt fokus på kvinner og barn sine lidingar satte ein ny standard for krigsjournalistikk. Med fare for eige liv arbeidde ho ved fronten. Ho ønskte å bidra til ei betre verd og advarte mot den voksande fascismen i Europa.

S141, auditorium Gerd Wang

Gerd Wang (1908-1975), leiar og bibliotekar

Ho profesjonaliserte norsk bibliotekutdanning. Wang studerte i Norge og USA. I 1951 vart ho leiar ved Statens biblioteksskole. Wang satte i gang eit program for å få ein lærarstab med akademisk kompetanse. Dette var viktig for å oppnå ein akademisk forankra profesjonsutdanning. Wang var opptatt av biblioteket si viktige rolle i folkeopplysninga sin teneste.

Pilestredet 50, Katti Anker Møllers hus

Katti Anker Møller (1868-1945), kvinnesaksforkjempar, sosial- og helsepolitikar 

Ho var særleg kjent for sin kamp for prevensjon, seksualopplysing og barn sine rettar. Etter hennar syn var offentleg ansvar og rettferdige lovar viktig for å sikre barn og mødre sine rettar. Møller var ein aktiv pådrivar for dei castbergske barnelovar som sikra barn utanfor ekteskap. I 1924 grunnla ho Mødrehygienekontoret i samarbeid med kvinner i arbeidarrørsla. Opplysingsarbeid for mødre var viktig. Møller kjempa for innføring av morstrygd, no kjent som barnetrygd.

Pilestredet Park 33 og 35, Henriette Bie Lorentzens hus

Henriette Bie Lorentzen (1911-2001), journalist, fredsforkjempar, lærar

Gjennom heile sitt yrkesaktive liv kjempa ho for ytringsfridom, toleranse og respekt for menneskeverd. I 1943 vart ho arrestert for motstandsarbeid og fødte ei dotter i tysk fangenskap. Ho starta tidsskriftet «Kvinnen og Tiden» saman med sin medredaktør Kirsten Hansteen. Frå 1960-1978 var ho lektor ved Statens kvinnelige industriskole, ein av forløparane til OsloMet. 

Stensberggata 26, Natalie Rogoff Ramsøys hus

Natalie Rogoff Ramsøy (1924-2002), sosiolog

Ramsøy var ein pioner i oppbygginga av den anvendte samfunnsforskinga i Norge. Ho er kjent for si forsking om sosial mobilitet, profesjons- og yrkessosiologi. I åra 1968-1981 var ho første direktør for Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning (INAS). INAS er ein av forløparane til Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA). Norsk samfunnsforsking vart heva gjennom hennar virke, bakgrunn og internasjonale nettverk. Ho bidrog blant anna til norsk yrkeshistorie og folketellingsdatabasane.

Publisert: 17.03.2022 | OsloMet