Kvinnelige pionerer har gitt navn til bygg ved OsloMet

Inngangspartiet til Signy Arctanders hus, Pilestredet 40.

Studiested Kjeller

Kunnskapsveien 55, Karete Johnsens hus

Karethe Johnsen (1873-1933), sykepleier og jordmor

Hun påvirket i stor grad den praktiske delen av jordmorutdanningen. Dessuten formet hun jordmorens sentrale rolle i en moderne fødeklinikk. Johnsen tok utdanning i Oslo, Bergen og London. Under Balkan-krigene jobbet hun som sykepleier. Fra 1914 var hun overjordmor på Rikshospitalet.

I 2018 fylte jordmorutdanningen 200 år og er OsloMets eldste utdanning.

Utmerkelser: Kongens fortjenstmedalje i gull, den internasjonale Florence Nightingale-medaljen.

Auditorium E101, Grete Prytz Kittelsens hus

Grete Prytz Kittelsen (1917-2010), designer og gullsmed

Hun regnes blant Nordens fremste formgivere og drev aktiv forskning innen design. Norsk brukskunst og designhistorie fra 1945 og til i dag er preget av hennes virke. Hun bidro til fornyelse av undervisningen og egen utdannelse i industridesign. Kittelsen tok initiativ til forskning på ny emalje og dekorering.

Utmerkelser: Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Auditorium E110, Ingrid Espelid Hovigs hus

Ingrid Espelid Hovig (1924-2018), programleder og forfatter

Hun var en folkekjær formidler av matglede, ernæring og helseforebygging. NRK-programmene og kokebøkene hennes har hatt stor betydning for norsk folkehelse. Hun var utdannet husstellærer fra Statens lærerinneskole i husstell på Stabæk, en av OsloMets forløpere.

Utmerkelser: Life Time Achievement Award of International Association of Culinary People. Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Auditorium E120, Gudrun Wolans hus

Gudrun Wolan (1912-1998), rektor og sykepleier

Hun var en pioner innen moderniseringen av sykepleierutdannelsen. Fra 1961-1977 var hun rektor ved Røde Kors sykepleierskole i Oslo og Akershus, forløper til utdanningen ved studiested Kjeller. Hun stod bak ny nasjonal skoleplan for sykepleierutdannelsen i 1973. Studentene fikk studentstatus og studiesosiale vilkår.

Utmerkelser: Kongens fortjenstmedalje i gull.

Studiested Pilestredet

Pilestredet 32, Andrea Arntzens hus

Andrea Arntzen (1875-1958), sykepleier

Hun var en foregangsperson innen sykepleierutdanningen. Undervisningen var for dårlig etter hennes syn og hun dro på studieturer til England og Skottland. I 1912 lyktes hun med sin kampsak, å få opprettet en sykepleieutdanning ved Ullevål sykehus. I den nye utdanningen ble det mer teoretisk kunnskap, innføring av faste eksamener og systematisering av praksis.

Pilestredet 35, Ellen Gleditschs hus

Ellen Gleditsch (1879-1965), kjemiker

Hun var en pioner innen radioaktivitet og radiokjemi. Hun oppdaget en mer nøyaktig bestemmelse av halveringstiden for radium. Dette fikk stor betydning for internasjonal vitenskap. Hun studerte i København og var forskningsassistent for Marie Curie. Gleditsch var en markant kvinnesaksforkjemper og Norges andre kvinnelige professor.

Utmerkelser: Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, æresdoktor ved Universitetet i Sorbonne. 

PH131, auditorium Anna Felber

Anna Felber (1634-1701), industrieier og eiendomsbesitter 

Hun var en av norsk industris sterke kvinner. Allerede i 1674 var Felber eier og driver av Bærums Verk. På denne tiden var det uvanlig at kvinner ledet bedrifter. Hun hadde 14 barn og ble regnet som en ekspansiv bedriftsleder. Felber kjøpte opp over 60 gårder til verket i Asker og Bærum og på Romerike. Hun satt som bedriftsleder til hun døde og da overtok svigerdatteren Anna Vogt driften. 

PH170, auditorium Gerd Hagen

Gerd Hagen (1929-2007), barnevernsarbeider, rektor og forsker 

Hun var en foregangskvinne i utviklingen av norsk barnevern. Hagen studerte i Oslo og London. Fra 1978-1983 var hun rektor ved Norges kommunal og sosialhøgskole. Hun var byråsjef ved barnevernskontoret i Sosialdepartementet fra 1975-1978. Ved hardt arbeid fikk hun etablert hovedfag i sosialt arbeid. Som pensjonist forsket hun på barnevernets historie.

Utmerkelser: Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. 

Pilestredet 40, Signy Arctanders hus

Signy Arctander (1895-1971), statistiker og forsker

Hennes viktigste forskning var knyttet til kvinners yrkesdeltagelse og sosiale forhold i ulike deler av Oslo. Arctander skrev en rekke vitenskapelige og praktisk-sosialpolitiske artikler. Etter hennes syn måtte sosialvitenskapen ha politisk og sosial nytteverdi. Arctander studerte i Oslo, København og München. Fra 1960-1963 var hun sjef for Statistisk sentralbyrå.

Utmerkelser: Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. 

Pilestredet 42, Anna Sethnes hus

Mosse Jørgensen 1921-2009), reformpedagog

Hun var en av norsk skoles mest innflytelsesrike reformpedagoger. Fra 1967 var hun skoleleder for Forsøksgymnaset. Hun stod for en radikal pedagogisk tenkning og praksis som tok utgangspunkt i eleven og åpent skoledemokrati. Hennes bøker og artikler har inspirert, påvirket og provosert mange.

Utmerkelser: Kongens fortjenstmedalje i gull.

Pilestredet 44, Elisabeth Lampes hus

Elisabeth Lampe (1840-1922), sykegymnast og kvinneidrettsforkjemper 

Hun var en pioner for både frisk- og sykegymnastikk, forløper til dagens fysioterapi. Lampe ble utdannet sykegymnast i Stockholm. Fra 1877 ble hun gymnastikkdirektør ved Statens offentlige lærerinnekurs i Kristiania. Der utdannet hun de første kvinnelige gymlærerne i Norge. Hun drev også eget institutt for sykegymnastikk og massasje. 

Margrethe Munthe (1860-1931), pedagog og forfatter

Hennes sangtekster har hatt stort gjennomslag i generasjoner. Sang og lek var hennes spesialfag. Hun var utdannet ved Kristiania lærerskole, en av forløperne til lærerutdanningen ved OsloMet. Oppdragelsen ble lagt inn i sangtekstene. Hun laget også tekster sett fra barnets øyne. Munthe var opphavet til den populære sangen «Hurra for deg som fyller ditt år.» I 1905 utga hun sin første av mange sangbøker.

Pilestredet 46, Clara Holsts hus

Clara Holst (1968-1935), språkforsker

I 1903 var hun første kvinne som fikk doktorgrad i Norge. Tema var tyske låneord i dansk, da nordiske språk ble sterkt påvirket av hanseatene. Hennes doktorgrad åpnet dermed et viktig forskningsområde innen språksosiologi. Holst studerte ved Cambridge og Sorbonne, jobbet med doktorgraden i Tyskland, og var professor i USA. Hennes internasjonale erfaring gjorde henne til en av de mest oppdaterte språkforskerne i Norge. Allikevel fikk hun ingen akademisk karriere i hjemlandet.

Athene 1 og 2 (PA110 og PA113 er to deler av et auditorium), Karen Grude Koht

Karen Grude Koht (1871-1960), pedagog og kvinnesakspioner

Hun var sentral i opprettelse og utvikling av mange forløpere til utdanninger ved OsloMet. Koht studerte realfag i Oslo, og psykologi og språk i Oxford og Sorbonne. Kvinners rett til utdanning, stemmerett, likelønn og målsaken var blant hennes fanesaker. Hun var en av grunnleggerne av Norske kvinners nasjonalråd og en foregangsperson i kvinnebevegelsen.

Pilestredet 48, Eva Balkes hus

Eva Balke (1921-2001), pedagog og forfatter  

Hun gjorde en banebrytende innsats for å utvikle barnehagepedagogikken. Balke var utdannet i Stockholm og ved Universitet i Oslo. De små barnas lek var hennes hovedinteresse. Balke var rektor både ved Sørlandets barnehagelærerskole og Barnevernsakademiet i Oslo. Fra 1986 til 1992 var hun president i Verdensorganisasjonen for småbarnsoppfostring.

Utmerkelser: Kongens fortjenstmedalje i gull.

P173, auditorium Gerda Grepp

Gerda Grepp (1907-1940), krigsreporter 

Hun var en pioner i krigsjournalistikkens tjeneste. Som første skandinav rapporterte hun fra den spanske borgerkrigen for Arbeiderbladet og på radio. I 1936 dro hun ut for å dekke krigshandlingene i Spania. Grepps fokus på kvinner og barns lidelser satte en ny standard for krigsjournalistikk. Med fare for eget liv arbeidet hun ved fronten. Hun ønsket å bidra til en bedre verden og advarte mot den voksende fascismen i Europa.

S141, auditorium Gerd Wang

Gerd Wang (1908-1975), leder og bibliotekar

Hun profesjonaliserte norsk bibliotekutdanning. Wang studerte i Norge og USA. I 1951 ble hun leder ved Statens biblioteksskole. Wang satte i gang et program for å få en lærerstab med akademisk kompetanse. Dette var viktig for å oppnå en akademisk forankret profesjonsutdanning. Wang var opptatt av bibliotekets viktige rolle i folkeopplysningens tjeneste.

Pilestredet 50, Katti Anker Møllers hus

Katti Anker Møller (1868-1945), kvinnesaksforkjemper, sosial- og helsepolitiker 

Hun var særlig kjent for sin kamp for prevensjon, seksualopplysning og barn rettigheter. Etter hennes syn var offentlig ansvar og rettferdige lover viktig for å sikre barn og mødres rettigheter. Møller var en aktiv pådriver for de castbergske barnelover som sikret barn utenfor ekteskap. I 1924 grunnla hun Mødrehygienekontoret i samarbeid med kvinner i arbeiderbevegelsen. Opplysningsarbeid for mødre var viktig. Møller kjempet for innføring av morstrygd, nå kjent som barnetrygd.

Pilestredet Park 33 og 35, Henriette Bie Lorentzens hus

Henriette Bie Lorentzen (1911-2001), journalist, fredsforkjemper, lærer

Gjennom hele sitt yrkesaktive liv kjempet hun for ytringsfrihet, toleranse og respekt for menneskeverd. I 1943 ble hun arrestert for motstandsarbeid og fødte en datter i tysk fangenskap. Hun startet tidsskriftet «Kvinnen og Tiden» sammen med sin medredaktør Kirsten Hansteen. Fra 1960-1978 var hun lektor ved Statens kvinnelige industriskole, en av forløperne til OsloMet. 

Stensberggata 26, Natalie Rogoff Ramsøys hus

Natalie Rogoff Ramsøy (1924-2002), sosiolog

Ramsøy var en pioner i oppbyggingen av den anvendte samfunnsforskningen i Norge. Hun er kjent for sin forskning om sosial mobilitet, profesjons- og yrkessosiologi. I årene 1968-1981 var hun første direktør for Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning (INAS). INAS er en av forløperne til Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA). Norsk samfunnsforskning ble hevet gjennom hennes virke, bakgrunn og internasjonale nettverk. Hun bidro blant annet til norsk yrkeshistorie og folketellingsdatabasene.

Publisert: 17.03.22 | OsloMet