English version

Nettverk for forskning på helsekompetanse

Nettverket er en samarbeidsarena der målet er å styrke og utvikle forskning på helsekompetanse.

Helsekompetanse er menneskers evne til å finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne ta kunnskapsbaserte valg knyttet til egen helse.

Helsekompetanse har stor betydning for folks helsevaner og kan gjøre dem i stand til å bruke helse- og omsorgstjenestene på en fornuftig måte.

Helsekompetanse er en forutsetning for samvalg og brukermedvirkning i helsetjenesten. For at pasientene skal kunne delta i beslutninger om behandlingsvalg, må de ha innsikt i og kunnskap om konsekvenser av de ulike valgene. Det gjelder både beslutninger knyttet til livsstilsvalg, sykdomsforebyggende tiltak, egenmestring av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenesten.

Behovet for helsekompetanse i befolkningen er økende, blant annet fordi moderne medisin stadig blir mer kompleks og komplisert. Helsevesenet kan for mange være uoversiktlig og vanskelig å finne fram i. Dette kan være et spesielt stort problem for sårbare grupper.

 • Ambisjon

  Nettverket er en arena for å styrke og videreutvikle forskning på helsekompetanse. Vi skal ha rom for faglige diskusjoner, bidra til tverrfaglig samarbeid og fremme oppmerksomhet rundt helsekompetanse i offentligheten.

 • Samarbeid

  Medlemmene i nettverket kommer fra flere ulike forskergrupper ved Fakultet for helsevitenskap. Vi samarbeider også med helseforetak, kommuner, pasientforeninger, profesjonsforeninger og private aktører som:

  • Oslo kommune
  • Universitet i Oslo
  • Legeforeningen
  • Tannlegeforeningen
  • Sunnaas sykehus
  • Ahus
  • SINTEF
  • Lovisenberg diakonale høgskole
  • Oslo universitetssykehus
  • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)
  • Folkehelseinstituttet
  • Kreftforeningen
  • Hjernerystelsesforeningen
  • Hjernerådet
  • Studieforbundet Funkis

  Vi ønsker også mer kontakt med flere private aktører og brukerorganisasjoner.

 • Bli med i nettverkets gruppe på Facebook

  Nettverket har en Facebook-gruppe der forskere, samarbeidspartnere, private aktører og brukerorganisasjoner kan melde seg inn.

Kontakt

Laster inn ...