English version

Nettverk for forskning i primærhelsetjenesten

Nettverket er en arena for forskere fra flere fagområder som ønsker å bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal tjene innbyggerne gjennom alle deres livsfaser, og løser et bredt spekter av oppgaver innen forebygging, behandling, rehabilitering og pleie og omsorg.

Folketallet øker og befolkningen blir eldre. Flere overlever ulykker og alvorlig sykdom, men kan ha behov for mer hjelp.

Pasienter skrives ut fra sykehus tidligere enn før og dermed forskyves ansvar fra spesialisthelsetjenesten over til primærhelsetjenesten i kommunene.

Nye medisinske og teknologiske muligheter bidrar også til å øke trykket på primærhelsetjenesten, samtidig med at det blir strammere budsjetter og færre hender til å utføre oppgavene.

Alt dette underbygger at det trengs et kunnskapsløft i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Det er behov for bedre systemer for å identifisere kunnskapshull slik at prioritering av forskning, utvikling og innovasjon treffer bedre på brukernes og samfunnets behov

Parallelt må vi satse på å implementere kunnskapsbasert praksis, det vil si at ansatte i helsetjenesten lærer å forholde seg til kunnskapsutviklingen på fagfeltet.

Dette vil kreve økt forskningsaktivitet på mange områder. Forskningsnettverket skal bidra til å styrke dette gjennom å legge til rette for bedre samarbeid mellom sterke fagmiljøer på tvers av universitetet og praksisfeltet.

 • Ambisjon

  Forskningsnettverket skal være en fasilitator og bidra til at potensialet som ligger i vårt fakultets faglige bredde og sterke kompetanse, blir brukt til å styrke forskning i, med og for primærhelsetjenesten.

 • Samarbeid

  Fakultet for helsevitenskap har en bred utdanningsportefølje innen helsefag, og primærhelsetjenesten er en viktig lærings- og forskningsarena for alle våre fag.

  Fakultetet har allerede flere forskningsprosjekter knyttet til, og i samarbeid med primærhelsehelsetjenesten, og vi er representert inn i Kommunenes strategiske forskningsorgan, helse.

  Fakultetet har samarbeidsavtaler med flere kommuner og regioner rundt Oslo som blant annet skal ivareta saker av gjensidig interesse innen forskning og innovasjon som er relevant for tjenesten.

  Vi er derfor godt rustet til å bidra inn i kunnskapsløftet for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Kontakt

Laster inn ...