Praksisutvalget ved Fakultet for helsevitenskap

Utvalget er et faglig-administrativt organ som stadfester eller annullerer karakteren dersom det foreligger en faglig vurdering med karakteren "ikke bestått".

Sammensetning

Praksisutvalget har åtte medlemmer

Medlemmer november 2021 - oktober 2022

Undervisnings- og forskningsansatte

Teknisk-administrativt ansatte

Studentrepresentanter