Praksisutvalget ved Fakultet for helsevitenskap

Utvalget er et faglig-administrativt organ som stadfester eller annullerer karakteren dersom det foreligger en faglig vurdering med karakteren "ikke bestått".

Medlemmer september 2019 - oktober 2021

Undervisnings- og forskningsansatte

Teknisk-administrativt ansatte

Studentrepresentanter

Sammensetning

Praksisutvalget har syv medlemmer