Strategi 2018-2024 for Fakultet for helsevitenskap

Planen skal bidra til å oppfylle institusjonens strategiske mål samtidig som den tar hensyn til særpreg ved fakultetets forskning og utdanning, og yrkesfeltet vi samarbeider med.

Planen skal bidra til å oppfylle institusjonens strategiske mål samtidig som den tar hensyn til særpreg ved fakultetets forskning og utdanning, og yrkesfeltet vi samarbeider med.

OsloMet har satt som et av målene for denne strategiperioden at vi skal ha landets beste sykepleierutdanning. For å nå denne ambisjonen er det satt i gang flere utviklingsprosjekter som strategien bygger oppunder og som generelt skal bidra til høy kvalitet på alle programmene.

Fakultet for helsevitenskap skal bidra til å nå sentrale nasjonale mål for bærekraftig utvikling ved å utdanne profesjonsutøvere som kan levere gode, kunnskapsbaserte helsetjenester. Gjennom praksisnær forskning og innovasjon skal vi utvikle, effektivisere og forbedre tjenestene og sikre kvalitet. 

Fakultet for helsevitenskap utdanner kandidater til en sektor i betydelig endring og det er usikkert hvordan det fremtidige helsevesenet de vil jobbe i kommer til å se ut. Befolkningssammensetningen endres og dermed endres behovet for helse- og omsorgstjenester. Det vil samtidig være mindre tilgjengelig kvalifisert arbeidskraft. Vi er opptatt av å utdanne kandidater med kompetanse som gjør dem forberedt på oppgavene som vil møte dem gjennom yrkesløpet, og av å utvikle og formidle kunnskap som kan bidra til å løse utfordringene helsevesenet står overfor. For å oppfylle denne ambisjonen må vi samarbeide tett med arbeidslivet om forskning og innovasjon og vi må styrke kunnskapsgrunnlaget for praksis. 

Vi må også forske på vår undervisningsaktivitet og evaluere hvordan nye og varierte undervisningsformer påvirker læring. Videre er det essensielt at vi opparbeider økt kompetanse innen teknologi, for eksempel knyttet til digitalisering og simulering. Denne kompetansen må vi bruke til å videreutvikle utdanningene våre, til å sikre at våre kandidater har betydelig grad av digital kompetanse og til å delta i utvikling av nye løsninger i samspill med praksisfeltet. Samtidig skal vi utdanne kandidater som forstår de etiske problemstillingene knyttet til økt bruk av teknologi i helse- og omsorgstjenestene og som er i stand til å ivareta den enkelte pasient/brukers verdighet.  

Hovedmål 1: Fakultet for helsevitenskap utdanner gode yrkesutøvere som arbeider kunnskapsbasert, brukerorientert, tverrprofesjonelt og er kritisk konstruktive i sin fagutøvelse

Fakultetet skal:

Hovedmål 2: Fakultet for helsevitenskap driver forskning, innovasjon og utvikling som styrker kunnskapsgrunnlaget til utdanningene og helsetjenestene

Fakultetet skal:

Hovedmål 3: Fakultet for helsevitenskap har ansatte med høy og relevant kompetanse, som kan løfte fakultetets utdanning og forskning

Fakultetet skal:

Hovedmål 4: Fakultet for helsevitenskap har et helsefremmende arbeidsmiljø

Fakultetet skal:

Fakultetets strategiplan bygger på Strategi 2024 for OsloMet