Utdanningsutvalget ved Fakultet for helsevitenskap

Utdanningsutvalget ved Fakultet for helsevitenskap (HV) er rådgivende ovenfor fakultetsledelsen, og er delegert beslutningsmyndighet i enkeltsaker.

Mandat

Mandat og sammensetning for Utdanningsutvalget ved Fakultet for helsevitenskap (HV) er fastsatt av dekan 30. august 2021.
Mandatet er forankret i Utdanningsutvalget ved HV 26. mai 2021. Mandatet trer i kraft 1. august 2021. Siste endringer godkjent av dekan 8. juni 2022.

Møteplan og sakspapirer

Finn møtedatoer, sakspapirer og referater fra Utdanningsutvalget HV (opengov.no).

 • Utdanningsutvalgets funksjon

  Utdanningsutvalget ved Fakultet for helsevitenskap (forkortet UU-HV og heretter referert til som utvalget) er rådgivende overfor fakultetsledelsen, og har fått delegert beslutningsmyndighet i enkeltsaker.

  Utvalget skal bidra til å sikre og utvikle kvaliteten på studieprogrammene ved fakultetet i henhold til enhver tid gjeldende regelverk, samt bidra til å oppfylle HVs og OsloMets strategiske mål. Dette innebærer blant annet å se helheten i studienes program- og emneplaner i en jevnlig syklus.

 • Utvalgets oppgaver

  Utvalget har fått delegert beslutningsmyndighet fra dekan til å:

  • Godkjenne nye og reviderte program- og emneplaner for studier til og med masternivå. Unntak er godkjenning av program- og emneplaner for EVU-emner på inntil 30 studiepoeng, som er delegert til prodekan for utdanning (dekanbeslutning av x.x.21)
  • Godkjenne nye og reviderte program- og emneplaner på ph.d.-nivå sammen med Doktorgradsutvalget ved fakultetet (DGU-HV). Tre av medlemmene fra UU-HV deltar i møte med DGU-HV i disse sakene.
  • Fastsette mandat for ekstern periodisk evaluering av studieprogrammer etter gjeldende retningslinjer for institusjonen

  Utdanningsutvalget skal også:

  • Gi innspill og råd til fakultetsledelsen vedrørende rapporter om ekstern evaluering av studieprogrammer og redegjøre for oppfølging av sakkyndig komites anbefaling
  • Se på helheten i studienes program- og emneplaner etter en fastsatt syklus
  • Følge opp den løpende kvalitetsvurderingen av studieprogrammene
  • Behandle årlige rapporter fra fakultetet og institutter om kvalitet i utdanningene i samarbeid med DGU-HV

  Utdanningsutvalget kan også gi innspill, råd og anbefaling til dekan i saker som gjelder:

  • Utdanningsstrategi og studieportefølje i overordnet strategi for fakultet
  • Langtidsplan og satsinger som gjelder utdanning
  • Fakultetets kvalitetssikringssystem
  • Forskrifter og retningslinjer om studier, praksis og eksamen
  • Strategier og fremgangsmåter for internasjonalisering av utdanning
  • Strategier og fremgangsmåter for å styrke forholdet mellom utdanning, forskning og innovasjon i fakultets arbeid med å øke eksternt finansiert FoU
  • Utredningssøknader
  • Utdanningssamarbeid på tvers av institusjoner, fakulteter og fagfelt

  Minimum en gang årlig skal UU-HV ha fellesmøte med DGU-HV og FoU-utvalget på fakultetet.

 • Sammensetning

  Utdanningsutvalget som ressurs skal ha nødvendig fagkompetanse om hvert institutt, planverk og retningslinjer. Samtidig skal utvalget ha et helhetlig blikk for fakultetets virksomhet på utdanningsområdet.

  Utdanningsutvalget skal ha følgende sammensetning:

  • Prodekan for utdanning (leder)
  • Studieprogramansvarlig* fra hvert institutt 
  • En ansatt fra seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering
  • To representanter for studentene
  • To eksterne representanter
  • Prodekan for innovasjon og tverrvitenskapelige programmer vil delta i saker som gjelder de tverrvitenskapelige programmene/emnene.

  Alle medlemmer i UU-HV, med unntak av studentrepresentantene, skal ha personlig vara. En av utvalgets ordinære UU-representanter oppnevnes som utvalgets varaleder.  

  *Studieprogramansvarlig er en rolle, og personer med ulik stillingstittel kan ivareta rollen. Personer med ansvar for studieretninger på masternivå kan også ivareta rollen. Personer som tidligere har hatt slike roller, eller som har hatt en sentral rolle i arbeid med programplanutvikling/-revidering kan også representere instituttet.

 • Oppnevning og valg av representanter

  • En representant med studieprogramansvar og en vararepresentant fra hvert institutt foreslås av instituttleder og oppnevnes av dekan.
  • Administrativ representant foreslås av seksjonssjef for studieadministrasjon og internasjonalisering, og oppnevnes av dekan.
  • Representanter for studentene. Velges for ett år av gangen av studentenes fakultetsråd.
  • Eksterne representanter foreslås av prodekan for utdanning og oppnevnes av dekan.
 • Funksjonstid og gjennomføring av møter

  Utvalgets funksjonstid er fra 1. august 2021 til 31. juli 2025. Med unntak av studentrepresentanter oppnevnes utvalgsmedlemmer for samme periode. Om medlemmer faller fra i perioden, skal dekan erstatte disse i overensstemmelse med utvalgets sammensetning.

  Utdanningsutvalget har jevnlig møter og har et tilnærmet fast årshjul.

  Utvalget stemmer normalt ikke over saker. Ved eventuelle avstemminger gjelder følgende:
  I saker hvor utvalget er gitt beslutningsmyndighet av dekan har vært medlem en - 1 - stemme. Ved stemmelikhet har utvalgsleder dobbeltstemme.

 • Medlemmer

  • Leder av utvalget: Prodekan Kåre Rønn Richardsen, Fakultet for helsevitenskap
  • Nestleder: Cecilie Krüger, institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

  Representanter fra instituttene

  Institutt for atferdsvitenskap

  • Medlem: Anette Brogård Antonsen
  • Vara: Torunn Lian

  Institutt for naturvitenskapelige helsefag

  • Medlem: Toril Tefre
  • Vara: Safora Johansen

  Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

  • Medlem: Cecilie Krüger
  • Vara: Karin Hesseberg

  Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

  • Medlem: Ann Kristin Bjørnnes
  • Vara: Berit Taraldsen Valeberg

  Teknisk-administrativ representant

  • Medlem: Linda Pettersen, praksisteamet fakultet for helsevitenskap
  • Vara: Internasjonal koordinator Elisabeth Sørbø Haug

  Ekstern spesialisthelsetjeneste

  • Medlem: Vibeke Kristiansen, Ahus
  • Varamedlem: Lise Melbye, OUS 

  Ekstern kommunehelsetjeneste

  • Medlem: Steve Yttermo, Oslo Kommune
  • Varamedlem: Gunnbjørg Furuset, Sandefjord kommune

  Studentrepresentanter

  Studentrepresentanter velges av Studentparlamentet for ett (1) studieår av gangen, for studieåret 2021-2022 er følgende valgt:

  • Medlem: Hasan Ali
  • Medlem: Nina Lily Nordskag Paureng
  • Vara: Tonje Robberstad Jåsund
  • Vara: Zana Jalal Qadir
 • Sekretariat

  Sekretærfunksjonen ivaretas av Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering ved Sofie Kjernli-Winjen.