Utfyllende regler for OsloMet – storbyuniversitetet til Forskrift om bevilling som statsautorisert tolk og tolkeprøven

Forskriften er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 6. juni 1997. Utfyllende regler ble godkjent av Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for Studieadministrasjon og internasjonalisering den 25. februar 2014.

1. Eksamensformer

(Jf forskriftens par. 9, 10 og 11)

1.1. Tolkeprøven foregår både skriftlig og muntlig i form av kontrollert prøve i et visst antall timer i lokaler godkjent av høgskolen.

1. 2 Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Seksjon for Studieadministrasjon og internasjonalisering fastsetter innholdet i tolkeprøven innenfor rammen som er gitt i forskriften. 

2. Oppmelding til tolkeprøven. Dato for prøven

(Jf forskriftens par. 8)

2. 1 Tolkeprøven kunngjøres hovedsakelig via internett på autorisasjonsprøvens hjemmeside og gjennom et brev som sendes til aktuelle institusjoner og enkeltpersoner.   

2.2 Tid og sted for tolkeprøven fastsettes av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Seksjon for Studieadministrasjon og internasjonalisering.

3. Begrensninger i antall ganger en kan fremstille seg til prøven

(Jf forskriftens par. 13)

3.1 En kandidat kan ikke gå opp til den muntlige delen av tolkeprøven mer enn tre ganger.

3.2 Antallet ganger en kan fremstille seg til den skriftlige delen av tolkeprøven er ikke begrenset.

4. Trekk under prøven

(Jf forskriftens par. 13)

4.1 En kandidat som trekker seg under den skriftlige delen av prøven skal gi skriftlig     erklæring om dette til overinspektøren i eksamenslokalet, eventuelt til eksamensinspektøren. Dersom kandidaten trekker seg under den muntlige delen, skal skriftlig erklæring om dette gis til prøvelederen.

4.2 Kandidater som trekker seg under den muntlige delen av prøven, mister en av de tre muligheter de har til å fremstille seg til tolkeprøven.

5. Sykdom under prøveperioden. Adgang til utsatt prøve       

    (Jf forskriftens par. 10)

5.1 Utsatt prøve vil si å få utsatt en skriftlig eller muntlig prøve som ikke er påbegynt.

5.2 Dersom en kandidat er forhindret fra å møte opp til den skriftlige delen av tolkeprøven på grunn av sykdom som regnes som gyldig forfall, kan kandidaten i spesielle tilfeller gis anledning til å avlegge den muntlige delen av prøven før den skriftlige delen er avlagt og bestått. Dersom kandidaten består den muntlige delen, må kandidaten avlegge en utsatt skriftlig prøve. For å kunne bestå tolkeprøven må utsatt skriftlig prøve også være bestått. 

Dersom en kandidat som har avlagt og bestått skriftlig del av tolkeprøven er forhindret fra å møte opp til den muntlige delen av tolkeprøven på grunn av sykdom som regnes som gyldig forfall, kan kandidaten få anledning til å avlegge utsatt muntlig prøve. (Jf avsnitt 5.3)

5.3 Sykdomsforfall ved prøven som skal regnes som gyldig forfall, må legitimeres ved legeerklæring. Legeerklæringen må omfatte prøvedagen og være utstedt snarest mulig og senest innen to dager etter den prøvedagen sykdomsforfallet gjelder.
 Legeerklæringen må være levert til fakultetet innen sju dager etter angjeldende prøvedag. Nervøsitet eller søvnløshet godtas ikke som gyldig forfallsgrunn.

5.4 En kandidat som blir syk under muntlig eller skriftlig del av prøven, kan velge å trekke seg. Dersom kandidaten blir syk under den muntlige delen har kandidaten da brukt ett prøveforsøk hvis det ikke leveres legeerklæring, (Jf. avsnitt 3).

5.5. Legeerklæringer som innleveres i forbindelse med tolkeprøven, skal være utformet i overensstemmelse med de retningslinjer som er gitt i Lægeforeningens Etiske regler for leger.

6. Tidspunkt for utsatt prøve

6.1 Som hovedregel skal utsatt prøve holdes enten innen utgangen av samme semesteret eller i begynnelsen av det etterfølgende semesteret. Dersom dette ikke lar seg gjøre av     praktiske grunner, kan utsatt prøve holdes ved et senere tidspunkt. Fakultetet ved Seksjon for Studieadministrasjon og internasjonalisering avgjør når utsatt prøve skal holdes for den enkelte kandidat.  

6.2 En kandidat som ikke gjennomfører utsatt prøve eller tilsvarende, har ikke adgang til fornyet forsøk. (Jf. avsnitt 5.2)

7. Tilrettelagt prøve 

7.1 Så langt det er mulig og hensiktsmessig følges «Retningslinjer ved behandling av søknader om tilrettelegging av skriftlig eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus»  for gjennomføring av tiltak som er nødvendige for at ulike grupper funksjonshemmede kandidater kan avlegge autorisasjonsprøven.

7.2 Fakultetet ved Seksjon for Studieadministrasjon og internasjonalisering behandler henvendelse om tilrettelagt eksamen i samarbeid med Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer.

8. Gjennomføring av prøven

(Jf forskriftens par. 7)

8.1 Som hovedregel avholdes den muntlige delen av tolkeprøven i semesteret som følger umiddelbart etter det semesteret da den skriftlige delen ble avholdt. 

8.2 Av hensyn til gjennomføringen av prøven er den muntlige delen av tolkeprøven unntatt offentlighet.

9. Sensur

(Jf forskriftens par. 13 og 16)

9.1Fakultetet ved Seksjon for Studieadministrasjon og internasjonalisering skal sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte.

9.2 Sensurering skal sikre det faglige nivå ved autorisasjonsordningen for tolker.

10. Begrunnelse for og klage over evaluering

(Jf forskriftens par. 14)

10.1 Krav om begrunnelse må fremsettes skriftlig innen tre uker etter at sensuren er kunngjort.

10.2 I begrunnelsen for evaluering skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon.

10.3 Begrunnelsen gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.

10.4 Dersom kandidaten vil klage over evalueringen av sine egne prestasjoner, må det fremsettes en skriftlig begrunnet klage innen tre uker etter at begrunnelsen er mottatt. Bedømmelse av den skriftlige og muntlige delen av tolkeprøven kan påklages. Avhengig av klagens art skal en ny språkfaglig eller ny tolkefaglig sensor oppnevnes. Ny sensurering skal da foretas.

10.5 Bedømmelse av momenter ved den muntlige prestasjon som ikke lar seg etterprøve,  eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke kan etterprøves, kan ikke påklages. 

10.6  Resultatet ved ny sensurering etter klage kan ikke påklages.

11. Oppnevning av nye sensorer ved uventet forfall

(Jf forskriftens par. 15)

11.1 Dersom det ikke er mulig å oppnevne ny språkfaglig sensor ved forfall i forbindelse med skriftlig del av tolkeprøven, kan skriftlig prøve utsettes inntil forsvarlig bedømming kan sikres.

11.2 Dersom det ikke er mulig å oppnevne ny språkfaglig sensor ved forfall i forbindelse med muntlig del av tolkeprøven, kan muntlig prøve gjennomføres med kun én språkfaglig sensor og en hjelpesensor som innehar den kompetansen som er nødvendig for at den samlede kompetanse i prøvenemnda muliggjør en forsvarlig bedømming.

11.3 Dersom kvalifisert hjelpesensor ikke kan skaffes, må muntlig prøve utsettes inntil forsvarlig bedømming kan sikres.

12. Andre forhold ved tolkeprøven

12.1 Beslutninger om forhold ved tolkeprøven som ikke er omhandlet i Forskriften om bevilling som statsautorisert tolk og tolkeprøven eller de utfyllende reglene til den, skal tas av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Seksjon for Studieadministrasjon og internasjonalisering.

12.2 Som hovedregel gjelder at forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus skal legges til grunn for beslutninger som tas av fakultetet om forhold ved tolkeprøven som ikke er omhandlet i forskriftene eller reglene som gjelder for tolkeprøven.