Universitetsskoler

Universitetsskoler er et samarbeidsprosjekt mellom grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet og utvalgte praksisskoler. Prosjektet skal skape et tettere partnerskap mellom skolene og OsloMet – og sikre likeverdighet mellom disse to læringsarenaene.

Om prosjektet

OsloMets samarbeid med universitetsskolene er et utviklingsarbeid som er fundert i regjeringens strategi Lærerutdanning 2025,  som et tiltak som skal styrke praksisopplæringen og FoU-basert profesjonsutvikling. 

Instituttet sendte våren 2018 ut en utlysning til skoler i Oslo og Akershus. Skolene ble i søknaden bedt om å beskrive sine kvalifikasjoner ut fra følgende tema:

De første universitetsskolene ble med i ordningen med oppstart høsten 2018, Piloten 2018-2020 omfatter fem skoler.

Om skolene

Under kan du lese hvordan skolene presenterer seg selv som universitetsskoler:

 • Kjelsås skole, Oslo

  Kjelsås skole er Oslos største barneskole med over 780 elever og 92 ansatte. Skolen ble grunnlagt i 1917 og den har nå elever fra 1. til 7. trinn.

  Skolens visjon er "Vi spår ikke om elevenes framtid - vi jobber for den!". Å utvikle skolens praksis og elevens læring er et kontinuerlig arbeid. Skolen jobber systematisk for å sikre den best mulige undervisningen og vurderingen i klasserommene.

  Skolen er opptatt av å utvikle en kollektiv praksis gjennom prestasjonssterke lærerteam, samarbeid og fokus på elevenes læring gjennom hele skoleløpet. Det er kontinuerlig fokus på kollektiv kompetanseheving i personalet.

  Skolens fysiske utforminger fordrer tett samarbeid som igjen gjøre at lærerne planlegger all undervisning sammen. Dette gir mulighet for tverrfaglig samarbeid og temabasert undervisning. Skolen har hatt mye fokus på elevenes leseferdigheter gjennom å gi gode tilbakemeldinger underveis.

  Les mer på nettsiden til Kjelsås skole (osloskolen.no).

 • Hallagerbakken skole, Oslo

  Hallagerbakken skole er en barneskole (1.-7.) med omtrent 365 elever. Skolen ligger på Holmlia i bydel Søndre Nordstrand. Dette er en skole der elevene lærer om tenking og tenker om læring. Målet er å utvikle selvstendige, kritiske og kreative elever som er bevisst sin egen læring og tenking. Sentralt i Universitetsskolepiloten på Hallagerbakken skole, står forskning på tenkeskolemetodikken.

  Gjennom universitetsskolepiloten vil skolen også prøve ut integrert praksis. Dette betyr at lærere/forelesere fra OsloMet reiser ut til skolen sammen med studentgrupper, for å gjennomføre undervisning med skolens elever. Studentene følges da opp med veiledning før, under og etter undervisningen.

  Skolen er også arena for andre forskningsprosjekter for både etablerte forskere og lærerstudenter.

  Les mer på nettsiden til Hallagerbakken skole (osloskolen.no).

 • Solvang skole, Asker

  Solvang ungdomsskole ligger sentralt plassert i Asker. Det er en skole med et dyktig, stabilt og samtidig ungt personale.

  På skolen undervises det på ulik måte, og det er viktig at lærerne får brukt sine individuelle fortrinn i klassen. Samtidig har skolen felles utviklingsprosjekter. Et omfattende digitaliseringsprosjekt i regi av Asker kommune og fagfornyelsen er to sentrale utviklingsprosjekter på skolen. Trinnene jobber tett sammen, så selv om hver enkelt lærer har stor frihet i klasserommet, etableres det en felles kultur på skolen.

  Solvang er en solid og god skole med tillit i lokalsamfunnet, med gode faglige resultater og med god trivsel blant elevene. For at skolen ikke skal stå stille, men utvikle seg videre er samarbeidet med OsloMet gjennom universitetsskoleprosjektet viktig. Skolen har mange praksislærere i en lang rekke fag. På skolen ser de fram til å bli mer «studert på», og skolen gleder seg til «å bli kikket i kortene» av masterstudenter og forskere, både med hensyn til fag, deres mangeartede pedagogiske praksis og organiseringen av skolen. På Solvang skole er de trygge på seg selv, men har likevel masse å lære.

  Les mer på nettsiden til Solvang ungdomsskole (asker.kommune.no).

 • Kjenn skole, Lørenskog

  Nettsiden til Kjenn skole (lorenskog.no).

 • Vigernes skole, Skedsmo

  Vigernes skole er en barneskole (1.–7. trinn) med ca. 520 elever. Skolen har 22 klasser og 2 baser i SFO. Vigernes ligger i utkanten av Lillestrøm med store uteområder i et etablert boligstrøk. Skolen har tradisjoner tilbake til 50-tallet. Etter rehabilitering ble skolebygget tidsmessig og godt tilrettelagt for læring og trivsel for elever og ansatte.

  Å lære elevene så mye som mulig i tiden på skolen ser skolen på som sin hovedoppgave. Derfor jobbes det med å gi enda bedre leseopplæring, samt utvikle god praksis.

  Kommunen har en plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet. Skolen vil i perioden fremover observere hverandre og gjennomføre samtaler i etterkant. Intensjonen er å utvikle praksisen og at det igjen genererer et bedre læringsmiljø og mer læring.

  Les mer på nettsiden til Vigernes skole (skedsmo.kommune.no).

Læring i praksis og læring på campus

Gjennom universitetsskoleprosjektet skal læring i skolen og læring ved lærerutdanningen knyttes tettere sammen gjennom samarbeid om studentenes praksis, gjennom samarbeid om forskning og utvikling, og gjennom kompetanseheving både ved skolene og ved OsloMet.

Tilknyttet forskergruppe

 • Universitetsskoler

  Vi ønsker å studere på hvilken måte lærerutdanningsskoler kan være et utgangspunkt for samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjoner og praksisskoler om lærerkvalifisering, felles FoU-prosjekter og kompetanseutvikling.