English version

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet fra barnehage til høgskole- og universitetsnivå.

NAFO driver et landsdekkende arbeid for å fremme tilpasset og god opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne i inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap. Se mer om virksomheten på NAFOs hjemmeside (nafo.oslomet.no)

Flerspråklige nettressurser

En viktig del av senterets virksomhet er utvikling og formidling av flerspråklige nettressurser. NAFO drifter disse nettstedene:

Tospråklig fjernundervisning

NAFO er også ansvarlig for prosjektet Fleksibel opplæring (nafo.oslomet.no), som gir tospråklige elever ulike steder i Norge mulighet til å få tospråklig opplæring i arabisk, somali og tigrinja i fagene matematikk og naturfag. 

Kontakt med praksisfeltet

Fag- og forskningsformidling og bistand til praksisfeltet står sentralt i NAFOs arbeid. Vi holder kurs, arrangerer konferanser og gir veiledning til barnehagemyndigheter, skoleeiere og ansatte i barnehage, skole og PPT. 

Samarbeidspartnere

Mange av senterets oppdrag er gitt av Utdanningsdirektoratet. Vi har også oppdrag for Kompetanse Norge og FUG og samarbeider med de andre nasjonale sentrene som bidragsyter for å ivareta mangfold og flerkulturell opplæring.

Kontakt oss

Laster inn ...