Doktorgradsutvalet (DGU) ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studium

Doktorgradsutvalet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studium (LUI) er både et fagleg-administrativt organ og eit rådgivande organ for dekan ved fakultetet.

Medlemmer

Prodekan Sølvi Mausethagen er leiar for Doktorgradsutvalet.

Undervisnings- og forskingstilsette fra institutta

Representantar for stipendiatane

Ekstern representant

Sekretær for utvalet er Chiara Pecl, rådgivar, Seksjon for FoU.

 • Møtedatoar

  Våren 2024

  • 16. januar (avlyst)
  • 13. februar
  • 23. april
  • 21. mai
  • 18. juni

  Hausten 2024

  • 13. august 
  • 24. september
  • 5. november
  • 17. desember

  Meld saker  på e-post til utvalssekretær. Komplette søknadar om opptak til ph.d.-programmet utdanningsvitenskap for lærarutdanning sendes på e-post til utvalssekretær. 

  Utvalgssekretær

  Laster inn ...

  Sakspapira vil bli publisert i nettportalen OpenGov (opengov.360online.com).

 • Mandat for doktorgradsutvalet

  Doktorgradsutvalets funksjon

  Doktorgradsutvalet ved Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studiar (forkorta DGU LUI) skal bidra til å utvikla forskarutdanninga til fakultetet. Utvalet har også fagleg-administrative oppgåver og er rådgivande for dekan.

  Utvalet skal bidra til at fakultetet har ein heilskapleg strategi for fakultetets ph.d.-program, og til at porteføljen av ph.d.-emne har høg kvalitet og reflekterer den faglege profilen og eigenarten til fakultetet. 

  Utvalet skal bidra til å utvikla ph.d.-programmet i tråd med krav til universitet i studiekvalitetsforskrifta og studietilsynsforskrifta.

  Utvalet skal gjera vedtak i saker som er delegerte frå dekanen og gi tilråding til dekan/fakultetsleiing i spørsmål knytt til fakultetets ph.d.-utdanning.

  Utvalet skal vera ein arena for å drøfta fakultetets ph.d.-program generelt, for å bidra til å utvikla programmet ut frå erfaringar og resultat og ut frå anerkjende nasjonale og internasjonale standardar.

  Utvalet kan sjølv initiera utgreiingar på område utvalet finn nødvendig.

  Doktorgradsutvalets oppgåver

  Utvalet har fått delegert avgjerdsstyresmakt frå dekan til å:

  • Forvalta regelverk, retningslinjer og rutinar for ph.d.-programmet i tråd med gjeldande regelverk etc. for institusjonsnivået
  • Gjennomfør opptak til ph.d.-programmet
  • Godkjenna rettleiarar, prosjektbeskriving og framdriftsplan, og dessutan godkjenna endringar i rettleiarforhold
  • Godkjenna søknad om framstilling til doktorgradsprøva 
  • Utnemna vurderingskomitear for ph.d.-avhandlingar og godkjenna innstillingar

  DGU skal også ha ettersyn med framdrifta for ph.d.-kandidatar teke opp på LUIs eige program, under dette forvaltning av studieretten. 

  Utvalet skal også:  

  • Godkjenna mindre endringar i programplan og emneplan for fakultetets ph.d.-program og godkjenna årleg kvalitetsrapport for tredje syklus i samarbeid med utdanningsutvalet på LUI. Saksbehandlinga skjer i utdanningsutvalet med tre representantar frå doktorgradsutvalet til stades, og minst ein stipendiat.
  • Sikre og følgja opp arbeid med kvalitet som gjeld tredje syklus
  • Behandle saker av prinsipiell karakter som gjeld innpassing/godkjenning av eksterne ph.d.-emnar i Luis program. DGUs behandling og opparbeidd praksis gir føring for godkjenning/ikkje godkjenning
  • Behandle framdriftsrapportar frå kandidatar og rettleiarar og foreslå/bestemma tiltak

  På vegner av utvalet kan DGU-leiar ta avgjerd i følgjande saker av administrativ karakter mellom møte:

  • Innvilga forlenging av opptaket på programmet sett i forhold til opphavleg periode
  • Godkjenna endring i rettleiarforhold 
  • Godkjenna søknad om framstilling til doktorgradsprøva
  • Godkjenna oppnemning av vurderingskomité

  Avgjerder skal vera skriftlege og er referatsak på første ordinære møte etter at avgjerda er teken. Saker av prinsipiell karakter skal framleis fremjast for utvalet.

  Utvalet skal gi tilråding til dekanen om:

  • Tiltak og planar for å sikra og vidareutvikla kvalitet i forskarutdanninga i tråd med strategien til fakultetet
  • Årsplanar og budsjettiltak som gjeld ph.d.-programmet
  • Rekrutteringsgrunnlag og rekrutteringsstrategiar
  • Retningslinjer for ph.d.-løpet
  • Høyringsfråsegner innanfor ansvarsområdet frå utvalet 

  Doktorgradsutvalets samansetting

  Doktorgradsutvalet som ressurs skal ha nødvendig kompetanse om utdanning og forsking på doktorgradsnivå sett mot funksjon og oppgåver gitt i mandatet.  Erfaring med rettleiing på doktorgradsnivå og gjerne også undervisningserfaring på dette nivået er ønskt, også for vara. Samtidig skal utvalet ha eit heilskapleg blikk for fakultetsverksemda på FoU- og utdanningsområdet.

  Doktorgradsutvalet skal ha følgjande samansetting:

  • Prodekan for FoU, utvalsleiar
  • Fire UF-ansatte med ph.d., ein frå hvert institutt
  • Éin representant for ph.d.-studentene
  • Éin ekstern representant med ph.d. 

  Leiar for LUIs ph.d.-program har møte- og talerett i DGU.

  Alle medlemmer i doktorgradsutvalet skal ha personleg vara. Dekan eller prodekan for utdanning er vara for leiar ved forfall.
  Kjønnsbalanse skal ønskjast innan utvalet samla sett.

  Oppnemning/val av representantar

  • Dekan utnemner ekstern representant (prodekan FoU er forslagsstillar)
  • Dekan utnemner UF-tilsette (prodekan FoU og instituttleiarane er forslagsstillarar)
  • Stipendiatane vel representanten og vararepresentanten sin for minimum eitt år av gongen

  Vervet inneber møteplikt.

  Funksjonstid/gjennomføring av møter

  • Funksjonstida frå utvalet er lik styreperioden til institusjonen frå 1. august 2023 til 31. juli 2027, men kan justerast undervegs som følgje av vedtak i institusjonsstyret som gjeld organisering av fakultetet, og dessutan endring av utvalsstruktur for institusjonen. 
  • Med unntak av studentrepresentantar, blir utnemnde medlemmene i utvalet for same periode. Om medlemmer fell frå i perioden, skal dekan erstatta desse i tråd med reglane frå utvalet for samansetning.
  • Doktorgradsutvalet har normalt ca. åtte møte per år.
  • Utvalet stemmer normalt ikkje over saker.
  • Ved eventuelle avstemmingar gjeld følgjande: I saker der utvalet er gitt avgjerdsstyresmakt av dekan har   kvar medlem ein – 1 – stemme. Ved stemmelikskap har utvalsleiar dobbeltstemme.

  Sekretariat

  Det skal vera fast utvalssekretær. Funksjonen blir vareteken av Luis FoU-seksjon. Seksjonssjefar har høve til å stilla som observatør på møte.

 • Beslutning om mandat

  Bakgrunn og forankring

  01.01.2020 endra OsloMet sentral utvalsstruktur frå tre utval til to utval, dvs. frå utdanningsutval, doktorgradsutval og FoU-utval til utdanningsutval og FoU-utval. Frå same dato tredde ordning med fakultetsstyre i kraft, og godkjenning av programplanar og emneplanar på ph.d.-nivå vart delegert til fakultetsstyra av rektor.
  I møte 30.01.20 delegerte LUIs fakultetsstyre godkjenninga vidare til dekan gjennom følgjande vedtak: Fakultetsstyret delegerer godkjenning av programplanar og emneplanar på ph.d.-nivå til dekan. 

  Beslutning om delegasjon til utdanningsutvalet

  Dekan delegerer med dette godkjenning av programplanar og emneplanar på ph.d.-nivå til LUIs utdanningsutval. 

  Dette medfører ei justering i mandatet frå doktorgradsutvalet.  

  Det nye mandatet blir gjort gjeldande f.o.m. 31.01.2020 og erstattar tidlegare versjon (dekanavgjerd av 11.06.19). 

  Gjennomføring

  I utvalets funksjonstid (styringsperioden 01.08.19-31.07.23).