Doktorgradsutvalget (DGU) ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Doktorgradsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) er både et faglig-administrativt organ og et rådgivende organ for dekan ved fakultetet.

Medlemmer

Prodekan Sølvi Mausethagen er leder for Doktorgradsutvalget.

Undervisnings- og forskningsansatte fra instituttene

Representant for stipendiatene

Ekstern representant

Sekretær for utvalget er Ida Elisabeth Rydning, rådgiver, Seksjon for FoU.

 • Møtedatoer

  Høsten 2023

  • 21. august, papirfrist 7. august
  • 18. september, papirfrist 4. september
  • 16. oktober, papirfrist 2. oktober
  • 6. november, papirfrist 23. oktober
  • 4. desember, papirfrist 20. november

  Saker meldes på e-post til utvalgssekretær. Komplette søknader om opptak til ph.d.-programmet utdanningsvitenskap for lærerutdanning sendes på e-post til utvalgssekretær. 

  Utvalgssekretær

   Laster inn ...

   NB! Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har innført midlertidig søknads- og opptaksstopp på ph.d.-programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning for eksterne søkere for perioden 1. august 2020 – 31. juli 2023. Med eksterne søkere menes her personer som har finansiering fra andre institusjoner enn OsloMet. Unntak gjøres for følgende kategorier i denne gruppen:

   • Søkere finansiert gjennom Offentlig sektor-ph.d.
   • Søkere fra andre norske utdanningsinstitusjoner som ikke har egne ph.d.-program. 

   Tiltaket avsluttes f.o.m. 1. august 2023 med mindre annet blir bestemt.

   Sakspapirer vil bli publisert i nettportalen OpenGov (opengov.360online.com).

  • Mandat for doktorgradsutvalget

   Doktorgradsutvalgets funksjon

   Doktorgradsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (forkortet DGU LUI) skal bidra til å utvikle fakultetets forskerutdanning. Utvalget har også faglig-administrative oppgaver og er rådgivende for dekan.

   Utvalget skal bidra til at fakultetet har en helhetlig strategi for fakultetets ph.d.-program, og til at porteføljen av ph.d.-emner har høy kvalitet og reflekterer fakultetets faglige profil og egenart. 

   Utvalget skal bidra til å utvikle ph.d.-programmet i tråd med krav til universitet i studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften.

   Utvalget skal fatte vedtak i saker som er delegert fra dekanen og gi anbefaling til dekan/fakultetsledelse i spørsmål knyttet til fakultetets ph.d.-utdanning. Utvalget skal være en arena for å drøfte fakultetets ph.d.-program generelt, for å bidra til å utvikle programmet ut fra erfaringer og resultater og ut fra anerkjente nasjonale og internasjonale standarder.

   Utvalget kan selv initiere utredninger på områder utvalget finner nødvendig.

   Doktorgradsutvalgets oppgaver

   Utvalget har fått delegert beslutningsmyndighet fra dekan til å:

   • Forvalte regelverk, retningslinjer og rutiner for ph.d.-programmet i tråd med gjeldende regelverk etc. for institusjonsnivået
   • Foreta opptak til ph.d.-programmet
   • Godkjenne veiledere, prosjektbeskrivelse og framdriftsplan, samt godkjenne endringer i veilederforhold
   • Godkjenne søknad om fremstilling til doktorgradsprøven 
   • Oppnevne bedømmelseskomiteer for ph.d.-avhandlinger og godkjenne innstillinger

   DGU skal også ha ettersyn med framdriften for ph.d.-kandidater tatt opp på LUIs eget program, herunder forvaltning av studieretten. 

   Utvalget skal også:  

   • Godkjenne mindre endringer i programplan og emneplan for fakultetets ph.d.-program og godkjenne årlig kvalitetsrapport for tredje syklus i samarbeid med utdanningsutvalget på LUI. Saksbehandlingen skjer i utdanningsutvalget med tre representanter fra doktorgradsutvalget til stede, hvorav minst en stipendiat.​​​​​​
   • Sikre og følge opp arbeid med kvalitet som angår tredje syklus
   • Behandle saker av prinsipiell karakter som gjelder innpassing/godkjenning av eksterne ph.d.-emner i LUIs program. DGUs behandling og opparbeidet praksis gir føring for godkjenning/ikke godkjenning
   • Behandle framdriftsrapporter fra kandidater og veiledere og foreslå/bestemme tiltak

   På vegne av utvalget kan DGU-leder fatte beslutning i følgende saker av administrativ karakter mellom møter:

   • Innvilge forlengelse av opptaket på programmet sett i forhold til opprinnelig periode
   • Godkjenne endring i veilederforhold 
   • Godkjenne søknad om fremstilling til doktorgradsprøven
   • Godkjenne oppnevning av bedømmelseskomite

   Beslutninger skal være skriftlige og er referatsak på første ordinære møte etter at beslutningen er fattet. Saker av prinsipiell karakter skal fortsatt fremmes for utvalget.

   Utvalget skal gi anbefaling til dekanen om:

   • Tiltak og planer for å sikre og videreutvikle kvalitet i forskerutdanningen i tråd med fakultetets strategi
   • Årsplaner og budsjettiltak som gjelder ph.d.-programmet
   • Rekrutteringsgrunnlag og rekrutteringsstrategier
   • Retningslinjer for ph.d.-løpet
   • Høringsuttalelser innenfor utvalgets ansvarsområde 

   Doktorgradsutvalgets sammensetning

   Doktorgradsutvalget som ressurs skal ha nødvendig kompetanse om utdanning og forskning på doktorgradsnivå sett mot funksjon og oppgaver gitt i mandatet.  Erfaring med veiledning på doktorgradsnivå og gjerne også undervisningserfaring på dette nivået er ønsket, også for vara. Samtidig skal utvalget ha et helhetlig blikk for fakultetets virksomhet på FoU- og utdanningsområdet.

   Doktorgradsutvalget skal ha følgende sammensetning:

   • Prodekan for FoU, utvalgsleder
   • Fire UF-ansatte med ph.d., en fra hvert institutt
   • Én representant for ph.d.-studentene
   • Én ekstern representant med ph.d. 

   Leder for LUIs ph.d.-program har møte- og talerett i DGU.

   Alle medlemmer i doktorgradsutvalget skal ha personlig vara. Dekan eller prodekan for utdanning er vara for leder ved forfall.

   Kjønnsbalanse skal tilstrebes innen utvalget som helhet.

   Oppnevning/valg av representanter

   • Dekan oppnevner ekstern representant (prodekan FoU er forslagsstiller)
   • Dekan oppnevner UF-ansatte (prodekan FoU og instituttlederne er forslagsstillere)
   • Stipendiatene velger sin representant og vararepresentant for minimum ett år av gangen

   Vervet innebærer møteplikt.

   Funksjonstid/gjennomføring av møter

   Utvalgets funksjonstid er lik institusjonens styreperiode fra 1. august 2023 til 31. juli 2027, men kan justeres underveis som følge av vedtak i institusjonsstyret som angår organisering av fakultetet, samt endring av utvalgsstruktur for institusjonen. 

   Med unntak av studentrepresentanter, oppnevnes utvalgets medlemmer for samme periode. Om medlemmer faller fra i perioden, skal dekan erstatte disse i overensstemmelse med utvalgets regler for sammensetning.

   Doktorgradsutvalget har normalt ca. åtte møter per år.

   Utvalget stemmer normalt ikke over saker. Ved eventuelle avstemminger gjelder følgende: I saker hvor utvalget er gitt beslutningsmyndighet av dekan har hvert medlem en – 1 – stemme. Ved stemmelikhet har utvalgsleder dobbeltstemme.

   Sekretariat

   Det skal være fast utvalgssekretær. Funksjonen ivaretas av LUIs FoU-seksjon. Seksjonssjefer har anledning til å stille som observatør på møter.

  • Beslutning om mandat

   Bakgrunn og forankring

   01.01.2020 endret OsloMet sentral utvalgsstruktur fra tre utvalg til to utvalg, dvs. fra utdanningsutvalg, doktorgradsutvalg og FoU-utvalg til utdanningsutvalg og FoU-utvalg. Fra samme dato trådte ordning med fakultetsstyrer i kraft, og godkjenning av programplaner og emneplaner på ph.d.-nivå ble delegert til fakultetsstyrene av rektor.

   I møte 30.01.20 delegerte LUIs fakultetsstyre godkjenningen videre til dekan gjennom følgende vedtak: Fakultetsstyret delegerer godkjenning av programplaner og emneplaner på ph.d.-nivå til dekan. 

   Beslutning om delegasjon til utdanningsutvalget

   Dekan delegerer med dette godkjenning av programplaner og emneplaner på ph.d.-nivå til LUIs utdanningsutvalg. 
   Dette medfører en justering i doktorgradsutvalgets mandat.  

   Det nye mandatet gjøres gjeldende f.o.m. 31.01.2020 og erstatter tidligere versjon (dekanbeslutning av 11.06.19). 

   Gjennomføring

   I utvalgets funksjonstid (styringsperioden 01.08.19-31.07.23).