FoU-utvalet ved Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium

FoU-utvalet er eit rådgivande organ for dekan ved fakultetet i FoU-strategiske og FoU-faglege spørsmål.

Medlemmer

Prodekan Sølvi Mausethagen er leiaren i utvalet.

Vitskapleg tilsette frå institutta

Studentrepresentant

Stipendiatrepresentant

Ekstern representant

Sekretær for utvalet er Julia Ferkis, seksjonssjef, Seksjon for FoU.

 • Møte

 • Mandat for FoU-utvalet

  Funksjonen for FoU-utvalet 

  FoU-utvalet ved LUI, frå no av referert til som utvalet, skal bidra til å utvikle LUIs FoU- og innovasjonsarbeid. Utvalet skal medverke til at forskingsprofil og kvalitet blir utvikla i lys av internasjonalisering og samfunnsrelevans forankra i OsloMets strategi. Utvalet skal gjennom samarbeidet med utdanningsutvalet og doktorgradsutvalet på fakultetet, bidra til å sikre god kopling mellom FoU og utdanning i alle tre syklusar (BA, MA og ph.d.). 

  FoU-utvalet skal vere ein fagleg-strategisk ressurs for fakultetet. Arbeidet til utvalet skal støtte opp under og bidra til å utvikle og realisere LUIs mål for forsking og forskingskvalitet.  

  Utvalet skal også vere ein arena for å diskutere politiske, strategiske, faglege og etiske sider ved forsking, utviklingsarbeid og innovasjon på vegner av fakultetet. Utvalet kan sjølv initiera utgreiingar på område utvalet finn nødvendig. 

  Oppgåvene til FoU-utvalet 

  Utvalet skal ta avgjerder i saker som er delegerte av dekan, og gi råd til fakultetsleiinga i spørsmål knytt til strategisk utvikling av FoU-arbeid. 

  FoU-utvalet skal etter delegering frå dekan:  

  • behandle, vurdere og godkjenne midtvegs- og sluttrapportering frå forskingsgruppene.

  FoU-utvalet er dels fagleg, administrativt og rådgivande overfor fakultetsleiinga ved å: 

  • gi innspel til kriterium for etablering, vidareføring og endring av forskingsgrupper.
  • gi råd om ordningar som FoU-tidsordning og organisering av forskingsgrupper. 
  • vere pådrivar for auka forsking og vitskapleg publisering ved fakultetet.
  • vere pådrivar i styrkinga av ekstern finansiering av forskinga ved LUI.  

  Gi innspel, råd og tilråding til dekan/fakultetsleiinga i saker som gjeld: 

  • arbeid med forskingsetisk standard, under dette rutinar for oppfølging av ærlegdom og personvern i forsking.
  • utvikling av FoU-strategi i tråd med fakultetets langtidsplan, t.d. forskingsformidlingsstrategi og kopling til internasjonalt samarbeid.
  • utvikling av gode rammevilkår for forskings- og utviklingsarbeid, under dette: 
   • kvalitetssikringstiltak på FoU-området.
   • høyringar under arbeidsområda frå utvalet.
   • kriterium for tildeling av FoU-tid og resultatbaserte ordningar.

  Samansetning 

  FoU-utvalet som ressurs skal ha nødvendig forskingsstrategisk og forskingspolitisk kompetanse. Samtidig skal utvalet ha eit heilskapleg blikk for fakultetsverksemda på FoU-området og ha kjennskap til overordna retningslinjer for FoU-arbeid ved OsloMet.  

  Utvalet skal ha følgjande samansetning:  

  • Prodekan for FoU (leiar).
  • Fire UF-tilsette med førstekompetanse/toppkompetanse, ein frå kvart institutt. 
  • Éin representant frå mellombels UF-tilsette i rekrutteringsstilling (stipendiat).
  • Éin representant for studentane.
  • Én ekstern representant. 

  Utvalet skal totalt sett representere ulike forskingsfelt, ha erfaring frå interne/eksterne forskingsutval/-komitear og ha erfaring med forskingsleiing. I tillegg skal mangfald (kjønnsbalanse, alder m.m.) bli vareteke innan utvalet samla sett. 

  Alle medlemmer i FoU-utvalet skal ha personleg vara. Dekan eller prodekan for utdanning er vara for leiaren i utvalet. 

  Oppnemning/val av representantar 

  • Dekan utnemner ekstern representant (prodekan FoU er forslagsstillar).
  • Dekan utnemner UF-tilsette (prodekan FoU og instituttleiarane er forslagsstillarar).
  • Stipendiatane og studentane vel representanten og vararepresentanten sin for minimum eitt år av gongen.

  Vervet inneber møteplikt. 

  Funksjonstid/gjennomføring av møte

  Funksjonstida til utvalet er fire år av gongen og samanfell med valperioden til fakultetsstyret. Funksjonstida kan justerast undervegs som følgje av vedtak i universitetsstyret som gjeld organisering av fakultetet, og dessutan endring av utvalsstrukturen for institusjonane. Med unntak av studentrepresentantar, blir utnemnde utvalsmedlemmer for same periode. Om medlemmer fell frå i perioden, skal dekan erstatta desse i tråd med reglane frå utvalet for samansetning. 

  Mengd møter for utvalet blir styrt av mengd saker. Det skal normalt gjennomførast minimum fire utvalsmøte i året. Minst eitt møte per semester skal vera felles med LUIs utdanningsutval for å knyta samband mellom studie- og FoU-aktiviteten til fakultetet og for å klargjera felles utfordringar for internasjonalisering. 

  Utvalet stemmer normalt ikkje over saker. Ved eventuelle avstemmingar gjeld følgjande: I saker der utvalet er gitt avgjerdsstyresmakt av dekan, har kvar medlem ein – 1 – stemme. Ved stemmelikskap har utvalsleiar dobbeltstemme. 

  Sekretariat 

  Det skal vera fast utvalssekretær. Dekan og prodekan FoU definerer saman oppgåvene til sekretæren. Seksjonssjefar har høve til å stilla som observatør på møte.  

 • Avgjerd om mandat

  Revidert mandat for FoU-utvalet ved Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium (LUI) gjeld frå 01.09.2022 og inntil anna blir bestemt. Mandatet erstattar noverande mandat gitt av dekan ved LUI 27.09.2019.