FoU-utvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

FoU-utvalget er et rådgivende organ for dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) i FoU-strategiske og FoU-faglige spørsmål.

Medlemmer

Prodekan Hanne Skaaden er utvalgets leder.

Vitenskapelig ansatte fra instituttene

Studentrepresentant

Stipendiatrepresentant

Ekstern representant

Carl Fredrik Dons, Institutt for lærerutdanning, NTNU

Sekretær for utvalget er Julia Ferkis, seksjonssjef, Seksjon for FoU.

 • Møter

 • Mandat for FoU-utvalget

  FoU-utvalgets funksjon 

  FoU-utvalget ved LUI, heretter referert til som utvalget, skal bidra til å utvikle LUIs FoU- og innovasjonsarbeid. Utvalget skal medvirke til at forskningsprofil og kvalitet utvikles i lys av internasjonalisering og samfunnsrelevans forankret i OsloMets strategi. Utvalget skal gjennom samarbeidet med utdanningsutvalget og doktorgradsutvalget på fakultetet, bidra til å sikre god kobling mellom FoU og utdanning i alle tre sykluser (BA, MA og ph.d.). 

  FoU-utvalget skal være en faglig-strategisk ressurs for fakultetet. Utvalgets arbeid skal understøtte og bidra til å utvikle og realisere LUIs mål for forskning og forskningskvalitet.  

   Utvalget skal også være en arena for å diskutere politiske, strategiske, faglige og etiske sider ved forskning, utviklingsarbeid og innovasjon på vegne av fakultetet. Utvalget kan selv initiere utredninger på områder utvalget finner nødvendig. 

  FoU-utvalgets oppgaver 

  Utvalget skal fatte beslutninger i saker som er delegert av dekan, og gi råd til fakultetsledelsen i spørsmål knyttet til strategisk utvikling av FoU-arbeid. 

  FoU-utvalget skal etter delegering fra dekan:  

  • behandle, vurdere og godkjenne midtveis- og sluttrapportering fra forskningsgruppene.

  FoU-utvalget er dels faglig administrativt og rådgivende overfor fakultetsledelsen ved å 

  • gi innspill til kriterier for etablering, videreføring og endring av forskningsgrupper.
  • gi råd om ordninger som FoU-tidsordning og organisering av forskningsgrupper. 
  • være pådriver for økt forskning og vitenskapelig publisering ved fakultetet.
  • være pådriver i styrkingen av ekstern finansiering av forskningen ved LUI.  

  Gi innspill, råd og anbefaling til dekan/fakultetsledelsen i saker som gjelder 

  • arbeid med forskningsetisk standard herunder rutiner for oppfølging av redelighet og personvern i forskning.
  • utvikling av FoU-strategi i tråd med fakultetets Langtidsplan, f.eks. forskningsformidlingsstrategi og kopling til internasjonalt samarbeid.
  • utvikling av gode rammevilkår for forsknings- og utviklingsarbeid, herunder: 
   • kvalitetssikringstiltak på FoU-området.
   • høringer under utvalgets arbeidsområder.
   • kriterier for tildeling av FoU-tid og resultatbaserte ordninger. 

  Sammensetning 

  FoU-utvalget som ressurs skal ha nødvendig forskningsstrategisk og forskningspolitisk kompetanse. Samtidig skal utvalget ha et helhetlig blikk for fakultetets virksomhet på FoU-området og ha kjennskap til overordnede retningslinjer for FoU-arbeid ved OsloMet.  

  Utvalget skal ha følgende sammensetning:  

  • Prodekan for FoU (leder).
  • Fire UF-ansatte med førstekompetanse/toppkompetanse, en fra hvert institutt. 
  • Én representant fra midlertidig UF-ansatte i rekrutteringsstilling (stipendiat).
  • Én representant for studentene.
  • Én ekstern representant. 

  Utvalget skal totalt sett representere ulike forskningsfelt, ha erfaring fra interne/eksterne forskningsutvalg/-komiteer og ha erfaring med forskningsledelse. I tillegg skal mangfold (kjønnsbalanse, alder m.m.) ivaretas innen utvalget som helhet. 

  Alle medlemmer i FoU-utvalget skal ha personlig vara. Dekan eller prodekan for utdanning er vara for utvalgets leder. 

  Oppnevning/valg av representanter 

  • Dekan oppnevner ekstern representant (prodekan FoU er forslagsstiller).
  • Dekan oppnevner UF-tilsatte (prodekan FoU og instituttlederne er forslagsstillere).
  • Stipendiatene og studentene velger sin representant og vararepresentant for minimum ett år av gangen. 

  Vervet innebærer møteplikt. 

  Funksjonstid/gjennomføring av møter 

  Utvalgets funksjonstid er fire år av gangen og sammenfaller med fakultetsstyrets valgperiode. Funksjonstiden kan justeres underveis som følge av vedtak i universitetsstyret som angår organisering av fakultetet, samt endring av utvalgsstrukturen for institusjonene. Med unntak av studentrepresentanter, oppnevnes utvalgsmedlemmer for samme periode. Om medlemmer faller fra i perioden, skal dekan erstatte disse i overensstemmelse med utvalgets regler for sammensetning. 

  Antall møter for utvalget styres av mengde saker. Det skal normalt gjennomføres minimum fire utvalgsmøter i året. Minst ett møte per semester skal være felles med LUIs utdanningsutvalg for å knytte forbindelse mellom fakultetets studie- og FoU-aktivitet og for å belyse felles utfordringer for internasjonalisering. 

  Utvalget stemmer normalt ikke over saker. Ved eventuelle avstemminger gjelder følgende: I saker hvor utvalget er gitt beslutningsmyndighet av dekan, har hvert medlem en – 1 – stemme. Ved stemmelikhet har utvalgsleder dobbeltstemme. 

  Sekretariat 

  Det skal være fast utvalgssekretær. Dekan og prodekan FoU definerer sammen sekretærens oppgaver. Seksjonssjefer har anledning til å stille som observatør på møter. 

 • Beslutning om mandat

  Revidert mandat for FoU-utvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) gjelder fra 01.09.2022 og inntil annet blir bestemt. Mandatet erstatter nåværende mandat gitt av dekan ved LUI 27.09.2019.