Internasjonalt forum ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Internasjonalt forum ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) skal være åpen arena for diskusjoner, planlegging og deling av informasjon knyttet til det internasjonale samarbeidet.

 • Funksjon

  Forumet skal arbeide for at internasjonaliseringsarbeidet fører til økt kvalitet i utdanning og i forsknings- og utviklingsarbeid.

  Forumet gir innspill og anbefaling i saker om internasjonalisering av utdannings- og FoU-virksomhet ved å:

  a. Diskutere inngåelse av nye internasjonale partnerskap for både utdannings- og forskningssamarbeid, planlegging av samarbeid på tvers av instituttene, som satsing på strategiske partnerskap, utfordringer knyttet til student- og lærerutveksling og besøk til og fra LUI

  b. Forankre og utvikle internasjonalt samarbeid etter nasjonale og institusjonelle føringer og bygge opp under HiOAs strategi 2024 og LUIs langtidsplan

  c. Foreslå tiltak i plan- og budsjettprosesser som gjelder internasjonaliseringsarbeid ved fakultetet og gi innspill til organiseringen av det internasjonale arbeidet

  d. Arbeide for å kople internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid internt ved fakultetet (mellom instituttene og mellom UF- og TA-ansatte), samt med andre enheter og avdelinger ved HiOA

  e. Foreslå tiltak for å synliggjøre LUIs internasjonale arbeid og arbeidets profil

  f. Gi innspill i høringer som angår internasjonalisering

 • Sammensetning og møtefrekvens

  Sammensetning av forumet

  • Prodekan for studier og prodekan for forskning leder forumet på omgang
  • Instituttlederne, eller den instituttleder delegerer ansvar for internasjonalisering til
  • Koordinator for internasjonal virksomhet i stab ved LUI (gjør saksfremlegg i samarbeid med prodekanene/sekretær for forumet)
  • Seksjonssjef for FoU- og STU-seksjonene i fakultetsadministrasjonen
  • Internasjonale koordinatorer ved instituttene og i fakultetsadministrasjonen

  Møtefrekvens er normalt 2-3 møter per semester.