Praksisutvalg ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Det er praksisutvalg på alle institutt ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Arbeid i praksisutvalg skal til enhver tid være forankret i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet, kapittel 8. Veiledet praksis. Antall forsøk og §§ 8-1 – 8-3.

Medlemmer

Praksisutvalg ved GFU 2022-2023

Instituttleder    

UF-representant    

Praksislærer    

Student    

Praksisutvalg ved IST 2022-2023

Instituttleder    

UF-representant    

Praksisveileder

Student    

Praksisutvalg ved YLU 2022-2023

Instituttleder    

UF-representant    

Praksislærer    

Student    

Praksisutvalg ved BLU 2022-2023

Instituttleder    

UF-representant    

Praksislærer    

Student    

 • Mandat for praksisutvalg

  Arbeid i praksisutvalg skal til enhver tid være forankret i Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet, kapittel 8. Veiledet praksis. Antall forsøk og §§ 8-1 – 8-3, se vedlegg.  

  1. Oppgaver

  Praksisutvalg ved LUI har følgende oppgave i overensstemmelse med forskriftens §8-3-1 Ikke bestått praksisstudier:

  "Dersom det foreligger en faglig vurdering med karakteren «ikke bestått», stadfester eller annullerer et utvalg oppnevnt av fakultetet karakteren".

  Utvalget skal sikre at prosedyrene beskrevet i §§8-1 – 8-2 i forskriften er fulgt i saker som er til behandling.

  Praksisutvalget kan stadfeste «ikke bestått» på tross av at prosedyrene ikke er fulgt. 

  Utvalget må avholde møte senest tre uker etter siste, gjennomførte praksisdag. 

  2. Sammensetning og oppnevning

  Praksisutvalg på LUI skal ha følgende sammensetning:

  • Instituttleder (leder)
  • En UF-ansatt
  • En praksislærer
  • En studentrepresentant

  Alle medlemmer i praksisutvalg skal ha minimum en personlig vara. 

  Praksisutvalg skal ivareta studentenes rettigheter. Personer som foretar den faglige vurderingen, kan derfor ikke være medlem. 

  Dekan oppretter praksisutvalg og oppnevner eksterne representanter og UF-ansatte på bakgrunn av instituttledernes utpeking. Studentene velger representanter for minimum ett år av gangen.

  Kjønnsbalanse skal tilstrebes i utvalget som helhet.

  3. Funksjonstid/gjennomføring av møter

  Funksjonstiden for andre enn studentrepresentanter er to studieår av gangen, og utskifting skal skje slik at kontinuitet ivaretas. Om medlemmer faller fra i perioden, skal disse erstattes i overensstemmelse med utvalgets sammensetning.

  Antall møter styres av antall saker og regel om at møter må gjennomføres senest tre uker etter siste, gjennomførte praksisdag.

  Praksisutvalg skal kunne holde møter via elektroniske medier når det er nødvendig for å sikre deltakelse fra alle representantgrupper. 

  4. Sekretariat

  Seksjonssjef for LUIs seksjon for praksisadministrasjon utpeker sekretær for utvalg og gir retningslinjer for arbeidet. Sekretæren har talerett i møtene. Seksjonssjef har anledning til å møte og har talerett.

  VEDLEGG

  Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Kapittel 8. Veiledet praksis. Antall forsøk.

  § 8-1. Vurdering av praksisstudier
  (1) For utdanninger hvor praksisstudiet er gjenstand for en faglig vurdering skal studenten ha jevnlig veiledning og tilbakemelding slik at studenten er orientert om hvordan hun eller han fungerer i forhold til kravene for å bestå praksisstudiet.
  (2) For hver praksisperiode skal det avholdes midtveisvurdering og avsluttende vurdering der studentens prestasjoner vurderes i forhold til målene for praksisperioden. Sluttvurderingen skal bygge på vurderinger underveis og eventuelle praktiske prøver. Studenten skal ha kopi av vurderinger.
  (3) Det skal fremgå av programplanen hvem som fastsetter den faglige vurderingen.
  (4) Krav til tilstedeværelse eller oppmøte kan normalt ikke fravikes på grunn av sykdom eller andre grunner. Krav til tilstedeværelse skal framgå av programplanen.
  *Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug. 2016).

  § 8-2. Varsel om fare for ikke bestått
  (1) Hvis det oppstår tvil om studenten kan bestå praksisstudiet, skal studenten snarest kalles inn til et møte.
  (2) Dersom det er fare for å ikke bestå praksisperioden skal det gis skriftlig varsel så snart mulig. Slikt varsel skal gis senest tre uker før praksisperiodens slutt. For praksisperioder på fem uker eller mindre skal varsel gis halvveis i perioden. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiet.
  (3) Viser studenten i løpet av praksisperioden handling eller atferd som utvilsomt gir grunnlag for å ikke bestå praksisstudiet, kan studenten likevel få karakteren «ikke bestått» selv om forutgående varsel ikke er gitt innen fristen etter andre ledd.
  *Tilføyd ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug. 2016).

  § 8-3. Ikke bestått praksisstudier
  (1) Dersom det foreligger en faglig vurdering med karakteren «ikke bestått», stadfester eller annullerer et utvalg oppnevnt av fakultetet karakteren.
  (2) I tillegg kan fakultetet stadfeste resultatet «ikke bestått» i følgende tilfeller:
  a)    Dersom studenten ikke oppfyller kravene for tilstedeværelse eller oppmøte. Dette teller som ett forsøk.
  b)    Dersom studenten ikke får fullføre praksisstudiet på grunn av forhold som skyldes studenten selv. Dette teller som ett forsøk.
  *Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug. 2016, tidligere § 8-2).

  § 8-4. Antall forsøk
  (1) Dersom praksisstudiet er vurdert til «ikke bestått» må normalt hele praksisperioden tas om igjen. Vilkår for å fortsette på studiet skal fremgå av programplanen.
  (2) Dersom praksisstudiet ikke er bestått og det er det er brukt to forsøk, må normalt studiet avbrytes, jf. denne forskrift § 4-4.
  (3) Dersom det foreligger særskilte grunner og forskrift om rammeplan gir anledning til det kan fakultetet gi studenten et tredje og siste forsøk på å bestå praksisstudiet.
  (4) Dersom studenten får annullert praksisperioden på grunn av formelle feil skal det tilrettelegges for ny praksisperiode så raskt som mulig.
  * Endret ved forskrift 14 juni 2016 nr. 662 (i kraft 1 aug. 2016, tidligere § 8-2).

  Beslutning om mandat

  Nytt mandat og sammensetning for praksisutvalg på LUI erstatter mandat og sammensetning av 23.04.15 (FAST 15-19). 

  Det skal være praksisutvalg på alle institutt på LUI. Institutt som ikke har slikt utvalg i dag, skal ha utpekt representanter innen 1. mai 2018, se punkt 2 Sammensetning.