Utdanningsutvalet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Utdanningsutvalet ved Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium(LUI) er både eit fagleg-administrativt organ og eit rådgivande organ for dekan ved fakultetet.

Medlemmer

Prodekan Finn Aarsæther er leder for Utdanningsutvalet.

Undervisnings- og forskingstilsette frå institutta

Teknisk-administrativt tilsette fra fakultetsadministrasjonen

Studentrepresentantar

Ekstern representant

Sekretær for utvalet er Laila Therese Bjørnstad, rådgivar, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering.

 • Møter

 • Mandat for Utdanningsutvalet

  Utdanningsutvalets funksjon

  Utdanningsutvalet ved LUI er både eit fagleg-administrativt organ og eit rådgivande organ for dekan ved fakultetet. Utvalet skal gjera vedtak i saker som er delegerte frå dekan til utvalet. Utvalet skal drøfta og gi tilråding til dekan i saker som går fram av oppgåvene frå utvalet, eller ved at dekan ad hoc søkjer råd frå utvalet.

  Utdanningsutvalets oppgåver

  Utdanningsutvalet skal ta avgjerd i følgjande saker delegert av dekan:

  • Godkjenna nye programplanar og emneplanar for studiar til og med ph.d.-nivå.
  • Godkjenna revisjonar av programplanar og emneplanar til og med ph.d.-nivå. 

  Godkjenning av nye programplanar og emneplanar på ph.d.-nivå, og endringar i programplanar og emneplanar på ph.d.-nivå skal skje i samarbeid med doktorgradsutvalet på LUI. I slike saker blir utdanningsutvalet forsterka med tre representantar frå doktorgradsutvalet, og minst ein stipendiat.

  • Fastsetja mandat for ekstern periodisk evaluering av studieprogram etter gjeldande retningslinjer for institusjonen
  • Fastsetja retningslinjer knytte til studium ved fakultetet

  Utvalet skal også:

  • Behandla rapportar om ekstern evaluering av studieprogram og gjera greie for oppfølging av sakkunnig komités tilråding.
  • Behandle instituttrapportar om studiekvalitet og utarbeida kvalitetsrapporten frå fakultetet, og dessutan behandla kvalitetsrapport for 3. syklus i samarbeid med doktorgradsutvalet, alt etter gjeldande retningslinjer for institusjonen

  Utdanningsutvalet skal gi innspel, råd og tilråding til dekan i saker som gjeld:

  • Utdanningsstrategi og studieportefølje i overordna strategi for fakultet
  • Langtidsplan og satsingar som gjeld utdanning
  • Kvalitetssikringssystemet til fakultetet
  • Forskrifter og retningslinjer om studiar, praksis og eksamen
  • Strategiar og framgangsmåtar for internasjonalisering av utdanning, under dette samanhengen mellom utdanning og FoU
  • Strategiar og framgangsmåtar for å styrkja forholdet mellom utdanning og forsking i fakultets arbeid med å auka eksternt finansiert FoU
  • Utgreiingssøknader
  • Relevante høyringar og utgreiingar om høgare utdanning 
  • Utdanningssamarbeid på tvers av institusjonar, fakultet og fagfelt

  Utdanningsutvalets samansetning

  Utdanningsutvalet som ressurs skal ha nødvendig fagkompetanse om kvart institutt, planverk og retningslinjer. Samtidig skal utvalet ha eit heilskapleg blikk for fakultetsverksemda på utdanningsområdet.

  Utdanningsutvalet skal ha følgjande samansetning:

  • Prodekan for utdanning (leiar)
  • Fire UF-tilsatte, ein frå kvart institutt  
  • Ein TA-tilsett
  • To representantar for studentane, ein frå bachelor- og ein frå masternivå
  • Ein ekstern representant

  Minimum to av fire UF-tilsette skal vera i minst førstestilling. Undervisningserfaring frå bachelor- og masternivået skal vera vareteken. Kjønnsbalanse skal ønskjast innan utvalet samla sett.

  Alle medlemmer i utdanningsutvalet skal ha personleg vara. Dekan eller prodekan FoU er vara for leiaren i utvalet.

  Oppnemning/val av representantar

  • Dekan utnemner ekstern representant (prodekan utdanning er forslagsstillar)
  • Dekan utnemner UF-tilsett (instituttleiarane er forslagsstillarar)
  • Dekan utnemner TA-tilsett
  • Studentane vel representantane sine for minimum eitt år av gongen

  Vervet inneber møteplikt.

  Funksjonstid/gjennomføring av møter

  Funksjonstida frå utvalet er lik styreperioden frå 1. august 2023 til 31. juli 2027, men kan justerast som følgje av vedtak i institusjonsstyret som gjeld organisering av fakultetet, og dessutan endring av utvalsstruktur for institusjonen.

  Med unntak av studentrepresentantar blir utnemnde utvalsmedlemmer for same periode. Om medlemmer fell frå i perioden, skal dekan erstatta desse i tråd med samansetninga av utvalet.

  Mengd møter for utvalet blir styrt av mengd saker. Det skal normalt gjennomførast seks–ti utvalsmøte i året. Minst eitt møte per semester skal vera felles med Luis FoU-utval for å knyta samband mellom studie- og FoU-aktiviteten til fakultetet og klargjera felles utfordringar for internasjonalisering.

  Utvalet stemmer normalt ikkje over saker. Ved eventuelle avstemmingar gjeld følgjande:
  I saker der utvalet er gitt avgjerdsstyresmakt av dekan, har kvar medlem ein – 1 – stemme. Ved stemmelikskap har utvalsleiar dobbeltstemme.

  Sekretariat

  Dekan utnemner utvalssekretær. Prodekan for utdanning og dekan definerer saman oppgåvene til sekretæren. Seksjonssjefar har høve til å stilla på møte.

 • Avgjerd om mandat

  Bakgrunn og forankring

  01.01.2020 endra OsloMet sentral utvalsstruktur frå tre utval til to utval, dvs. frå utdanningsutval, doktorgradsutval og FoU-utval til utdanningsutval og FoU-utval. Frå same dato tredde ordning med fakultetsstyre i kraft, og godkjenning av programplanar og emneplanar på ph.d.-nivå vart delegert til fakultetsstyra av rektor.

  I møtet 30.01.20 delegerte Luis fakultetsstyre godkjenninga vidare til dekan gjennom følgjande vedtak: Fakultetsstyret delegerer godkjenning av programplanar og emneplanar på ph.d.-nivå til dekan. 

  Avgjerd om delegasjon til utdanningsutvalet

  Dekan delegerer med dette godkjenning av programplanar og emneplanar på ph.d.-nivå til Luis utdanningsutval. 
  Teksten i mandatet er justert på denne bakgrunnen. Det nye mandatet blir gjort gjeldande f.o.m. 31.01.2020 og erstattar tidlegare versjon (dekanavgjerd av 11.06.19). 

Arbeid med program- og emneplanar ved LUI

Utdanningsutvalet godkjenner nye program- og emneplanar og revisjoner av program- og emneplanar for studiar til og med ph.d.-nivå.

Les meir om arbeidet med program- og emneplanar ved fakultetet (ansatt.oslomet.no).