Utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) er både et faglig-administrativt organ og et rådgivende organ for dekan ved fakultetet.

Medlemmer

Prodekan Finn Aarsæther er leder for Utdanningsutvalget.

Undervisnings- og forskningsansatte fra instituttene

Teknisk-administrativt ansatt fra fakultetsadministrasjonen

Studentrepresentanter

Ekstern representant

Sekretær for utvalget er Hege Kristin Hovda, seniorrådgiver, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering.

 • Møter

 • Mandat for Utdanningsutvalget

  Utdanningsutvalgets funksjon

  Utdanningsutvalget ved LUI er både et faglig-administrativt organ og et rådgivende organ for dekan ved fakultetet. Utvalget skal fatte vedtak i saker som er delegert fra dekan til utvalget. Utvalget skal drøfte og gi anbefaling til dekan i saker som går frem av utvalgets oppgaver, eller ved at dekan ad hoc søker råd fra utvalget.

  Utdanningsutvalgets oppgaver

  Utdanningsutvalget skal fatte beslutning i følgende saker delegert av dekan:

  • Godkjenne nye programplaner og emneplaner for studier til og med ph.d.-nivå.
  • Godkjenne revisjoner av programplaner og emneplaner til og med ph.d.-nivå. 

  Godkjenning av nye programplaner og emneplaner på ph.d.-nivå, og endringer i programplaner og emneplaner på ph.d.-nivå skal skje i samarbeid med doktorgradsutvalget på LUI. I slike saker forsterkes utdanningsutvalget med tre representanter fra doktorgradsutvalget, hvorav minst en stipendiat.

  • Fastsette mandat for ekstern periodisk evaluering av studieprogrammer etter gjeldende retningslinjer for institusjonen
  • Fastsette retningslinjer tilknyttet studier ved fakultetet

  Utvalget skal også:

  • Behandle rapporter om ekstern evaluering av studieprogrammer og redegjøre for oppfølging av sakkyndig komites anbefaling.
  • Behandle instituttrapporter om studiekvalitet og utarbeide fakultetets kvalitetsrapport, samt behandle kvalitetsrapport for 3. syklus i samarbeid med doktorgradsutvalget, alt etter gjeldende retningslinjer for institusjonen

  Utdanningsutvalget skal gi innspill, råd og anbefaling til dekan i saker som gjelder:

  • Utdanningsstrategi og studieportefølje i overordnet strategi for fakultet
  • Langtidsplan og satsinger som gjelder utdanning
  • Fakultetets kvalitetssikringssystem
  • Forskrifter og retningslinjer om studier, praksis og eksamen
  • Strategier og fremgangsmåter for internasjonalisering av utdanning, herunder sammenhengen mellom utdanning og FoU
  • Strategier og fremgangsmåter for å styrke forholdet mellom utdanning og forskning i fakultets arbeid med å øke eksternt finansiert FoU
  • Utredningssøknader
  • Relevante høringer og utredninger om høyere utdanning 
  • Utdanningssamarbeid på tvers av institusjoner, fakulteter og fagfelt

  Utdanningsutvalgets sammensetning

  Utdanningsutvalget som ressurs skal ha nødvendig fagkompetanse om hvert institutt, planverk og retningslinjer. Samtidig skal utvalget ha et helhetlig blikk for fakultetets virksomhet på utdanningsområdet.

  Utdanningsutvalget skal ha følgende sammensetning:

  • Prodekan for utdanning (leder)
  • Fire UF-tilsatte, en fra hvert institutt  
  • En TA-tilsatt
  • To representanter for studentene, en fra bachelor- og en fra masternivå
  • En ekstern representant

  Minimum to av fire UF-tilsatte skal være i minst førstestilling. Undervisningserfaring fra bachelor- og masternivået skal være ivaretatt. Kjønnsbalanse skal tilstrebes innen utvalget som helhet.

  Alle medlemmer i utdanningsutvalget skal ha personlig vara. Dekan eller prodekan FoU er vara for utvalgets leder.

  Oppnevning/valg av representanter

  • Dekan oppnevner ekstern representant (prodekan utdanning er forslagsstiller)
  • Dekan oppnevner UF-tilsatte (instituttlederne er forslagsstillere)
  • Dekan oppnevner TA-tilsatt
  • Studentene velger sine representanter for minimum ett år av gangen

  Vervet innebærer møteplikt.

  Funksjonstid/gjennomføring av møter

  Utvalgets funksjonstid er lik styreperioden fra 1. august 2019 til 31. juli 2023, men kan justeres som følge av vedtak i institusjonsstyret som angår organisering av fakultetet, samt endring av utvalgsstruktur for institusjonen. Med unntak av studentrepresentanter oppnevnes utvalgsmedlemmer for samme periode. Om medlemmer faller fra i perioden, skal dekan erstatte disse i overensstemmelse med utvalgets sammensetning.

  Antall møter for utvalget styres av mengde saker. Det skal normalt gjennomføres seks-ti utvalgsmøter i året. Minst ett møte per semester skal være felles med LUIs FoU-utvalg for å knytte forbindelse mellom fakultetets studie- og FoU-aktivitet og belyse felles utfordringer for internasjonalisering.

  Utvalget stemmer normalt ikke over saker. Ved eventuelle avstemminger gjelder følgende:

  I saker hvor utvalget er gitt beslutningsmyndighet av dekan, har hvert medlem en – 1 – stemme. Ved stemmelikhet har utvalgsleder dobbeltstemme.

  Sekretariat

  Dekan oppnevner utvalgssekretær. Prodekan for utdanning og dekan definerer sammen sekretærens oppgaver. Seksjonssjefer har anledning til å stille på møter.

 • Beslutning om mandat

  Bakgrunn og forankring

  01.01.2020 endret OsloMet sentral utvalgsstruktur fra tre utvalg til to utvalg, dvs. fra utdanningsutvalg, doktorgradsutvalg og FoU-utvalg til utdanningsutvalg og FoU-utvalg. Fra samme dato trådte ordning med fakultetsstyrer i kraft, og godkjenning av programplaner og emneplaner på ph.d.-nivå ble delegert til fakultetsstyrene av rektor.

  I møtet 30.01.20 delegerte LUIs fakultetsstyre godkjenningen videre til dekan gjennom følgende vedtak: Fakultetsstyret delegerer godkjenning av programplaner og emneplaner på ph.d.-nivå til dekan. 

  Beslutning om delegasjon til utdanningsutvalget

  Dekan delegerer med dette godkjenning av programplaner og emneplaner på ph.d.-nivå til LUIs utdanningsutvalg. 

  Teksten i mandatet er justert på denne bakgrunn. Det nye mandat gjøres gjeldende f.o.m. 31.01.2020 og erstatter tidligere versjon (dekanbeslutning av 11.06.19). 

Arbeid med program- og emneplaner ved LUI

Informasjon om arbeidet med program- og emneplaner (ansatt.oslomet.no).