Utval for studentsaker ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studium

Utval for studentsaker er eit fagleg-administrativt organ som gjer vedtak i bestemde typar saker på bakgrunn av søknad frå enkeltstudentar, til dømes om alternativ vurderingsform på eksamen.

Medlemmer

Frå institutta

Frå studieadministrasjonen

Studentrepresentantar

Studentrepresentantane er utpekt av Studentanes fakultetsråd på LUI for eitt år (etter val på allmøte):

Leiar for utvalet er studieleiar Anne Bergljot Svenkerud. Vara for leiarfunksjonen er førsteamanuensis Berit Helene Vandsemb.

Sekretær for utvalet er Liv Hilde Aune, seniorrådgivar i STU.

 • Mandat

  Mandat og samansetning for LUIs Utval for studentsakar er fastsett av dekan. 

  Funksjonen til utvalet

  Utval for studentsaker er eit fagleg-administrativt organ på Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium (LUI) som gjer vedtak i bestemde typar saker på bakgrunn av søknad frå enkeltstudentar, til dømes om alternativ vurderingsform på eksamen.

  I tillegg kan utvalet konsulterast når det skal takast avgjerder som er viktige for studentars utdanningsløp. Utvalet skal gjere vedtak på bakgrunn av regelverk, retningslinjer, praksisen til fakultetet i like eller tilsvarande saker og faglege vurderingar. Saker følger bestemde og formelle prosedyrar, og behandlinga i utvalet skal sikre likebehandling av studentane internt og på tvers av institutta. 

  Oppgåvene til utvalet

  Utvalet skal:

  1. Gjere vedtak i saker der ein kandidat har søkt om å få ta eksamen i ei alternativ eksamensform, sjå forskrift om studium m.v. ved OsloMet § 6-8 jfr. uhl. § 4-3 c.
  2. Gjere vedtak i saker der ein kandidat har søkt om å få avlegge eksamen (vurdering) på eit anna språk enn norsk, svensk, dansk eller det/dei språka som er tillatne brukte i program- eller emneplan.
  3. Gjere vedtak i saker der ein student har søkt om fritak for delar av studium på grunnlag av utdanning som ikkje er høgare utdanning og dessutan dokumentert realkompetanse, sjå forskrift om studium m.v. ved OsloMet § 3-3 jfr. uhl. § 3-5 f.
  4. Gi råd i problemstillingar det får lagt fram frå fakultetsleiinga i saker som er viktige for studentars studieløp.

  Til pkt. 1:

  Leiaren for studieadministrasjonen kan i samråd med sekretæren frå utvalet på sjølvstendig grunnlag og utan utvalsbehandling 

  a) avslå søknadar der det openbert ikkje er grunnlag for å innvilge alternativ vurderingsform, og 
  b) avslå søknadar der behovet det blir søkt på grunnlag av blir vareteke ved andre ordningar på OsloMet.

  Studieadministrasjonen kan avvise søknader som blir sette fram etter søknadsfrist. 

  Utvalet kan på si side avvise slike saker og returnere dei til studieadministrasjonen. 

  Samansetning

  Utvalet skal vere ein kunnig ressurs gjennom den samla kunnskapen sin og erfaring innanfor oppgåvefeltet frå utvalet. Utvalet skal opptre med same formål og agera i forhold til både bestet til studenten og fakultetet. 

  Utval for studentsaker skal ha følgande samansetning:

  • Eitt medlem frå kvart av dei fire institutta: Éin av dei fire skal vera studieleiar og leiar av utvalet, dei andre skal vera vitskapleg tilsette.
  • Eitt medlem frå studieadministrasjonen.
  • To representantar for studentane. 

  Alle medlemmer i utvalet skal ha personleg vara. Leiar skal ha ein vara blant dei vitskapleg tilsette. Kjønnsbalanse skal søkast oppfylt innan utvalet samla sett.

  Kvart institutt foreslår eit medlem. Studentanes fakultetsråd på LUI peikar ut studentrepresentantar på minimum 2.-3. års bachelor- eller høgare nivå. Dekan utnemner utvalet og peikar ut leiar og vara for leiar.

  Utvalet er vedtaksdyktig når minimum fire medlemmer er til stades eller deltek via video eller telefon, og blant desse utvalsleiar eller dennes vara, minst eitt instituttmedlem og minst éin studentrepresentant. 

  Funksjonstid / gjennomføring av møte

  Funksjonstida til utvalet blir angitt i oppnemningsbrev frå dekan, men kan bli justert som følge av vedtak i universitetsstyret som gjeld organisering av fakultetet. Med unntak av studentrepresentantar, som blir utpeika årleg, blir utvalsmedlemmer utnemnde for denne perioden. Om medlemmer fell frå i perioden, skal dekan erstatta desse i tråd med samansetninga av utvalet. 

  Mengd møte i utvalet blir styrt av mengd saker. Normalt blir tre–fire møte gjennomførte per semester. Leiar for utvalet bestemmer saman med utvalssekretær når møte må haldast av omsyn til framdrift.

  Utvalet stemmer normalt ikkje over saker. Ved eventuelle avstemmingar gjeld følgande: I enkeltsaker der utvalet er gitt avgjerdsstyresmakt av dekan har kvar medlem ein – 1 – stemme. Ved stemmelikskap blir saka lagd fram for dekan. 

  Sekretariat

  Dekan peikar ut utvalssekretær på bakgrunn av innstilling frå fakultetsdirektør. Sekretæren kjem normalt frå studieadministrasjonen. Sekretæren har talerett i møta. Sekretæren legg fram saker, som blir diskuterte og blir vedteken av medlemmene i utvalet.