Utvalg for studentsaker ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Utvalg for studentsaker er et faglig-administrativt organ som gjør vedtak i bestemte typer saker på bakgrunn av søknad fra enkeltstudenter, for eksempel om alternativ vurderingsform på eksamen.

Medlemmer

Fra instituttene

Fra studieadministrasjonen

Studentrepresentanter

Studentrepresentantene er utpekt av Studentenes fakultetsråd på LUI for ett år (etter valg på allmøte):

Leder for utvalget er studieleder Anne Bergljot Svenkerud. Vara for lederfunksjonen er førsteamanuensis Berit Helene Vandsemb.

Sekretær for utvalget er seniorrådgiver i seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Liv Hilde Aune.

 • Mandat

  Mandat og sammensetning for LUIs Utvalg for studentsaker er fastsatt av dekan. 

  Utvalgets funksjon

  Utvalg for studentsaker er et faglig-administrativt organ på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) som gjør vedtak i bestemte typer saker på bakgrunn av søknad fra enkeltstudenter, for eksempel om alternativ vurderingsform på eksamen.

  I tillegg kan utvalget konsulteres når det skal tas avgjørelser av betydning for studenters utdanningsløp. Utvalget skal gjøre vedtak på bakgrunn av regelverk, retningslinjer, fakultetets praksis i like eller tilsvarende saker og faglige vurderinger. Saker følger bestemte og formelle prosedyrer, og utvalgets behandling skal sikre likebehandling av studentene innad og på tvers av instituttene. 

  Utvalgets oppgaver

  Utvalget skal:

  1. Fatte vedtak i saker hvor en kandidat har søkt om å få ta eksamen i en alternativ eksamensform, se forskrift om studier mm. ved OsloMet § 6-9 jfr. uhl. § 4-3 fjerde ledd. 
  2. Fatte vedtak i saker hvor en kandidat har søkt om å få avlegge eksamen (vurdering) på et annet språk enn norsk, svensk, dansk eller det/de språk som er tillatt brukt i program- eller emneplan, i henhold til forskrift om studier mm. ved OsloMet § 6-10 annet ledd.  
  3. Fatte vedtak i saker hvor en student har søkt om fritak for deler av utdanning på grunnlag av dokumentasjon av «annen velegnet eksamen eller prøve» og/eller «realkompetanse», jfr. Universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 3-5 annet ledd. 
  4. Gi råd i problemstillinger det får seg forelagt fra fakultetsledelsen i saker av betydning for studenters studieløp. 

  Til pkt. 1:

  Studieadministrasjonens leder kan i samråd med utvalgets sekretær på selvstendig grunnlag og uten utvalgsbehandling 
  a) avslå søknader hvor det åpenbart ikke er grunnlag for å innvilge alternativ vurderingsform, og 
  b) avslå søknader der behovet det søkes på grunnlag av ivaretas ved andre ordninger på OsloMet.

  Studieadministrasjonen kan avvise søknader som fremsettes etter søknadsfrist. 
  Utvalget kan på sin side avvise slike saker og returnere dem til studieadministrasjonen. 

  Sammensetning

  Utvalget skal være en kyndig ressurs gjennom sin samlede kunnskap og erfaring innenfor utvalgets oppgavefelt. Utvalget skal opptre med samme formål og agere i forhold til både studentens og fakultetets beste. 
  Utvalg for studentsaker skal ha følgende sammensetning:

  • Ett medlem fra hvert av de fire instituttene: Én av de fire skal være studieleder og leder av utvalget, de øvrige skal være vitenskapelig tilsatte.
  • Ett medlem fra studieadministrasjonen
  • To representanter for studentene 

  Alle medlemmer i utvalget skal ha personlig vara. Leder skal ha en vara blant de vitenskapelig tilsatte. Kjønnsbalanse skal søkes oppfylt innen utvalget som helhet.

  Hvert institutt foreslår et medlem. Studentenes Fakultetsråd på LUI utpeker studentrepresentanter på minimum 2.-3. års bachelor- eller høyere nivå. Dekan oppnevner utvalget og utpeker leder og vara for leder.

  Utvalget er vedtaksdyktig når minimum fire medlemmer er til stede eller deltar via video eller telefon, og blant disse utvalgsleder eller dennes vara, minst ett instituttmedlem og minst én studentrepresentant. 

  Funksjonstid/gjennomføring av møter

  Utvalgets funksjonstid angis i oppnevningsbrev fra dekan, men kan justeres som følge av vedtak i universitetsstyret som angår organisering av fakultetet. Med unntak av studentrepresentanter, som utpekes årlig, oppnevnes utvalgsmedlemmer for denne perioden. Om medlemmer faller fra i perioden, skal dekan erstatte disse i overensstemmelse med utvalgets sammensetning. 

  Antall møter for utvalget styres av mengde saker. Normalt gjennomføres tre-fire møter per semester. Leder for utvalget bestemmer sammen med utvalgssekretær når møter må holdes av hensyn til framdrift.

  Utvalget stemmer normalt ikke over saker. Ved eventuelle avstemminger gjelder følgende:
  I enkeltsaker hvor utvalget er gitt beslutningsmyndighet av dekan har hvert medlem en – 1 – stemme. Ved stemmelikhet bringes saken inn for dekan. 

  Sekretariat

  Dekan utpeker utvalgssekretær på bakgrunn av innstilling fra fakultetsdirektør. Sekretæren kommer normalt fra studieadministrasjonen. Sekretæren har talerett i møtene. Sekretæren legger frem saker, som diskuteres og besluttes av utvalgets medlemmer.