Bilde av lærer som peker på regnestykke i kladdebok for elev

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

OsloMet som partner for å styrke praksisen i klasserommet

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling er et samarbeid mellom skoleeier, den enkelte skole og universitetet. Samarbeidet skal ta utgangspunkt i skolens behov for å utvikle alle ansattes kompetanse. OsloMet bidrar med forskningsbasert kunnskap. I samhandling med praksisfeltet skal vi nå felles mål om bedre praksis i klasserommet og styrke den enkelte elev. Erfaringer fra praksisfeltet bidrar igjen til å styrke vår lærerutdanning.

 • Hvordan kan OsloMet bidra i DeKomp-samarbeidet?

  OsloMet jobber i gjensidige partnerskap mellom lærere i skolen og faglærere fra våre utdanninger. Partnerskapene skal være forankret i lærerfellesskapene på skolene og nettverkene vi samarbeider med. Det betyr at vi planlegger utviklingsarbeidsarbeidene i nær dialog med skoleeiere, skoleledelse og lærerrepresentanter. I samarbeid med skolen/skoleeier kan vi: 

  •  vurdere kompetansebehov i skolen.
  •  inngå langsiktig skolepartnerskap hvor vi sammen ser på praksisen i klasserommet og kobler erfaringene til forskning for å utvikle praksisen i felleskap. 
  • lede lærende nettverk for faglærere i kommunen eller på tvers av skoleeiere.
    

  Eksempler på tema vi jobber med:

  • implementering av fagfornyelsen
  • grunnleggende ferdigheter
  • begynneropplæring
  • mangfold, inkludering og flerspråklighet
  • kritisk tenkning i et elevaktivt klasserom
  • pedagogisk bruk av IKT i skolen
  • estetiske læringsprosesser
  • elevmedvirkning
  • skapende praksiser i undervisningen
  • norsk som andrespråk
  • veiledning for nyutdannede
 • Hva er viktig for å lykkes?

  Det er skoleeier som står for meldingen og kompetanseutviklingen må være godt forankret på alle nivå. Skolene lykkes best med kompetansetiltakene når: 

  • arbeidet er grundig forankret gjennom medvirkning i personalet.
  • skolens forutsetninger og behov er utgangspunkt for skreddersøm.
  •  skoleledere tar eierskap til utviklingen, driver denne internt på sin skole og setter av godt med tid.
  • partnerne bruker nok tid på rolleavklaring og å skape gjensidig tillit.
  • det foregår utforskning og utprøving i det enkelte klasserom.
 • Hvordan melder du behov?

  Ønsker dere å samarbeide med OsloMet? Ta kontakt med oss i god tid for en uforpliktende samtale før dere begynner arbeidet med behovsmeldingen.  

  Det er skoleeier som er ansvarlig for å melde behov for tilskudd til kompetanseutvikling i skolen. Behovet skal meldes i samarbeid med OsloMet. Vi bistår med utfylling av behovsmeldingen og budsjettet.  

  Skjema for behovsmelding finner du på Statsforvalteren i Oslo og Viken sine nettsider (statsforvalteren.no).

 • Mer om desentralisert kompetanseutvikling i skolen

Kontaktperson estetiske fag

Laster inn ...

Kontaktperson grunnskole

Laster inn ...

Kontaktperson videregåendeopplæring

Laster inn ...