Desentralisert ordning for kompetanseutvikling innen yrkesfag (DeKomp Yrkesfag)

Tilskuddsordningen skal styrke langsiktig partnerskap om kompetanseutvikling mellom fag- og yrkesopplæringen og universiteter, høyskoler eller andre aktuelle samarbeidspartnere.

Tilskuddsordningen i fag- og yrkesopplæringen gir fylkeskommunen mulighet til selv å planlegge lokal kompetanseutvikling ut fra skoler og lærebedrifters lokale behov, og må ses som en del av Fagfornyelsen (udir.no).

 • Skolebasert partnerskap

  Lokal kompetanseutvikling har et dobbelt formål. Partnerskapet skal bidra til kompetanseheving i fag- og yrkesopplæringen, og bringe erfaringsbasert kunnskap fra praksisfeltet tilbake til universiteter og høyskoler. 

  Partnerskapet innebærer at:

  • skoleeierne har gjennomført god kartlegging av kompetansebehov 
  • skoleledere og lærere ved den enkelte skole er involvert 
  • universiteter og høgskoler er med i dialogen om kompetansebehov, gir råd om aktuelle tiltak og bidrar med faglig innhold.

  OsloMet har bred fag- og forskerkompetanse innen yrkesfag, og våre ansatte kombinerer forskningsbasert kunnskap med praksisnær undervisning og veiledning.

  Les mer om hvordan tilskuddsordningen skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i videregående skoler, i fylkeskommuner og i lærebedrifter på Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no)

  Retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen (lovdata.no)

 • Hvordan kan midlene brukes?

  For å sikre forutsigbarhet bør bruken av midlene ha et langsiktig perspektiv. Det er opp til den enkelte skoleeier å vurdere hvordan midlene skal prioriteres og brukes ut fra lokale behov og forutsetninger. Tiltakene skal fremme kollektiv kompetanseutvikling, og skole- og arbeidsplassbaserte tiltak blir prioritert.

  Tilskuddsmidlene kan brukes til

  • vurdering av kompetansebehov
  • planlegging og utvikling av kompetansetiltak
  • gjennomføring av tiltak
 • Målgrupper

  Målgrupper for kompetansetiltakene i tilskuddsordningen er:  

  • yrkesfaglærere i videregående skole  
  • instruktører og faglige ledere som gir opplæring i bedrift 
  • prøvenemndsmedlemmer.
 • Samarbeidsforum

  Samarbeidsforum er sammensatt av representanter for aktørene i ordningen, og skal inkludere representanter for arbeidslivet, lærerorganisasjonene, yrkesopplæringsnemnda, private videregående skoler (godkjent etter friskoleloven § 2-1) og relevante tilbydere av kompetanseutvikling. 

  Arbeidet med lokal kompetanseutvikling skal forankres i partnerskap mellom skoleeier og tilbyder av kompetanseutvikling. Det er skolen eller lokale kompetansenettverk som sender behovsmelding til samarbeidsforum. Samarbeidsforum utvikler kompetanseutviklingsplan, disponeringplan for tilskuddsmidlene og prioriterer kompetanseutviklingstiltak.  

  Mandat for samarbeidsforum (Udir.no)

 • Eksempler på faglig- og pedagogisk utviklingsarbeid

  Dybdelæring, bærekraft, yrkesretting og programmering 

  Med utgangspunkt i Fagfornyelsen har Rogaland fylkeskommune i samarbeid med OsloMet, utarbeidet tiltak som bygger på behov i fagnettverk og skoler:  

  • dybdelæring og bærekraft i undervisning  
  • yrkesretting i fellesfag
  • programmering i klasserommet (Python, mikrokontrollere).  

  Skoler og fagnettverk kan også definere et selvvalgt tema ut fra dialog med OsloMet.  

  Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving gjennom språkutviklende opplæring i yrkesfag 

  Bakgrunnen for tiltaket er endringen i fag- og timefordelingen i nye læreplaner på YF, der norskfaget er flyttet til Vg2. Tilbudet er utarbeidet i partnerskap mellom Oslo fylkeskommune og OsloMet, og er basert på de erfaringer OsloMet har gjort med utvikling av språklige veiledningsstrategier for elevenes språklige utfordringer i yrkesfagene. Tiltaket rettes direkte mot hvordan yrkesfaglærere kan bidra til elevenes språklige utvikling i den daglige undervisningen i yrkesfag. 

  Andrespråkspedagogikk i videregående opplæring – et skoletilpasset tilbud 

  Med utgangspunkt i Fagfornyelsen har Oslo fylkeskommune i partnerskap med OsloMet, utviklet tiltak som møter konkrete behov i den videregående skolen: 

  • språk og språkutvikling i et andrespråksperspektiv 
  • flerspråklighet i skolen: Lovverk og læreplan  
  • språklig bevissthet, lese- og skriveopplæring  
  • vurdering og progresjon i elevenes språkutvikling (kartlegging)
  • inkluderende opplæring
  • digitale ressurser til bruk i opplæringen. 

  Fagfornyelsen for yrkesfag

  Fagfornyelsen for yrkesfag er en samling nettbaserte læringsressurser og nettverk for lærere og andre som ønsker å styrke og videreutvikle egen undervisningspraksis. Webinar, podcaster og videoer er utviklet i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune:

Kontaktpersoner ved OsloMet

Laster inn ...