Bilde av handleliste

Desentralisert ordning for voksenopplæring

Gjennom gjensidige partnerskap med skoleeier/nettverk bidrar OsloMet til kompetanseutvikling i voksenopplæringen – et partnerskap som gagner både lærere, elever, lærerutdanning og forskning.

 • Partnerskap

  Gjennom Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i voksenopplæringen (DeKompVO) blir det hvert år fordelt i overkant av 2 mill. kroner i Oslo og Viken til etterutdanning for lærere og ledere. 

  Med voksenopplæring menes her opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne (inkludert FVO) og videregående opplæring for voksne. 

  DeKompVO er et partnerskap mellom Fylkeskommuner og nettverk i voksenopplæringen (VO), den enkelte VO, og universitet- og høyskolesektoren. 

  Samarbeidet skal ta utgangspunkt i skolens behov for å utvikle kompetanse til alle sine ansatte. Universiteter og høgskoler bidrar med forskningsbasert kunnskap for sammen med praksisfeltet å nå felles mål om å utvikle bedre praksis i klasserommet og styrke den enkelte elev. 

  OsloMet jobber i DeKompVO i gjensidige partnerskap mellom VO-nettverk og faglærere fra våre lærerutdanninger. Partnerskapene forankres i de faktiske kompetansebehovene på skolene og i nettverkene vi samarbeider med. Sammen kartlegger vi kompetansebehovene og planlegger videre utviklingsarbeid. 

 • Målgruppe

  Målgruppen for DeKomp voksenopplæringen er lærere og ledere i voksenopplæringen. 

  Det er eier, det vil her si fylkeskommuner og nettverk i voksenopplæringen, som skal sende behovsmelding til Statsforvalteren, etter å ha etablert partnerskap med OsloMet eller annet universitet/høgskole.  

 • Prioriterte temaer

  Samarbeidsforum for desentralisert ordning for kompetanseutvikling i voksenopplæringen i Oslo og Viken har de siste årene besluttet at meldinger med følgende temaer vil bli prioritert i årets tildeling av tilskuddsmidler: 

  • Fagfornyelse
  • Norskfaget 
  • Nytt læreplanverk/ny integrerings-lov 
  • Ny opplæringslov/fullføringsreformen 
  • Tilpasset opplæring 
  • Opplæring og vurdering i en digital hverdag 
  • Lederutvikling/endringsledelse 
 • Samarbeidsforum

  Samarbeidsforumet (SAF-VO) deltar i behandling og prioritering av behovsmeldingene som kommer fra sektoren. I samarbeidsforumet sitter representanter fra ulike voksenopplæringsnettverk, UH-sektor og representanter fra organisasjonene sammen med Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

 • Slik søker dere

  Utlysningen fra Statsforvalteren (statsforvalteren.no) offentliggjøres i mars, med søknadsfrist 2. mai 2024. 

  Vi anbefaler at dere med utgangspunkt i VO-lærernes og nettverkenes kompetansebehov tar kontakt med oss for en prat om hvordan vi kan etablere et partnerskap.  

Ønsker dere å inngå partnerskap med oss om lokal kompetanseutvikling?  

Ta kontakt! 

Kontaktpersoner

Laster inn ...