Oversikt over ansvars- og oppgavefordeling ved OsloMet

Hvordan myndighet er fordelt på ulike nivå og roller i organisasjonen med utgangspunkt i regler for styring, organisering og ledelse ved OsloMet.

Med utgangspunkt i regler for styring, organisering og ledelse ved OsloMet viser denne oversikten hvordan myndighet er fordelt på ulike nivå og roller i organisasjonen.

Universitets- og høyskoleloven (uhl) legger all myndighet og alt ansvar til OsloMets styre, som derved skal påse at institusjonen drives i samsvar med gjeldende regler og rammeverk. Styret delegerer myndighet til rektor, samt til universitetets klagenemnd der lov om universiteter og høgskoler åpner for slik delegasjon. Rektor kan i alminnelighet delegere videre sin myndighet for å sikre en effektiv arbeidsfordeling. Slik delegasjon skal skje under forutsetning av rektors ansvar overfor styret.

Delegasjoner skal i regelen være eksplisitte og dokumenterbare. Rektors stab har hovedansvar for å oppdatere oversikten.

 • Universitetsstyret

  I henhold til universitets- og høyskoleloven kapittel 9 er styret universitetets øverste beslutningsorgan. Styret er sammensatt av representanter for ansatte og studenter og eksterne, og ledes av en ekstern styreleder.

  Styrets ansvar:

  • at den faglige virksomheten holder høy kvalitet
  • at universitetet drives effektivt og i overensstemmelse med lover, forskrifter og regler som gjelder for virksomheten
  • at universitetet oppfyller de rammer og mål som er satt av eier/overordnet myndighet

  Styrets oppgaver:

  • trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet
  • legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen
  • fastsette mål og resultatkrav
  • har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak
  • føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten
  • fastsette virksomhetens interne organisering «på alle nivåer»
  • avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år

  Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes på delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen når det ikke følger av uh-loven at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere, jf. uhl 9-1 (2). Saker styret tidligere har vedtatt kan ikke besluttes av andre uten et vedtak om delegasjon.

  Beslutninger som uh-loven bestemmer skal treffes av styret selv er:

  • Virksomhetens interne organisering (jf. § 9-2 nr. 4). Styret har delegert myndighet til å fastsette organisering under nivå 2 til leder på nivå 2, med unntak av institutt på faglig linje nivå 3, ref. S-sak 11-2018.
  • Vedtak om sammensetning av styret (jf. § 9-3 nr. 2 første punktum og § 9-3 nr. 3 første punktum)
  • Vedtak av reglement for valg til styret (jf. § 9-4 nr. 10)
  • Vedtak om ledelsesmodell (jf. § 10-1 og 10-2)
  • Vedtak om at personer i visse stillinger ikke skal være valgbare til institusjonens styre (jf. § 9-4 nr. 7)
  • Vedtak om at prorektor trer inn hvis rektor har forfall eller må fratre sitt verv (§ 10-4 nr. 2)
  • Styret må selv treffe vedtak om sammensetningen av ansettelsesutvalg som foretar ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger, jf. uhl § 6-3 nr. 1 andre punktum, samt fastsette regler om innstilling og bestemme hvem som kan innstille mm, jf. uhl § 6-3 nr. 5
  • Vedtak om generelle bestemmelser om avleggelse av og gjennomføring av eksamen (§ 3-9 nr. 7)
  • Unntak fra lovens regler om at sensur skal foreligge innen tre uker etter eksamen (§ 3-9 nr. 4 andre og tredje punktum, jf. første punktum)
  • Utnevnelse av medlemmer til OsloMets skikkethetsnemnd, jf. forskrift om skikkethetsvurdering § 7
  • Adgangsbegrensning til studier jf. § 3-7 nr. 5
  • Styret selv fastsetter sammensetning av innstillingsutvalget for rektor, pro-/viserektor, dekan, instituttleder og studieleder og nærmere regler om innstilling m.m. § 11-1 nr. 3
  • Vedtak om utestengning treffes av styret selv eller institusjonens klagenemnd, § 4-8 og 7-9 nr. 2
  • Styret må selv treffe vedtak om institusjonens budsjett og overordnede strategiske beslutninger vedrørende utdanning og forskning, og utøve det overordnede tilsynet med økonomi- og eiendomsforvaltningen ved institusjonen, jf. § 9-2
 • Rektor

  Rektor er institusjonens daglige leder med ansvar for at den samlede virksomheten er i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter og som fremgår av universitets - og høgskoleloven kapittel 10.

  Rektor:

  • er sekretær for styret og skal, i samråd med styreleder, forberede og gi tilrådning i de saker som legges fram for dette, jf. § 10-1(3)
  • er ansvarlig for iverksetting av vedtak som treffes av styret, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er gjort av styret, jf. § 10-1(4)
  • er ansvarlig for at den samlede økonomi - og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger, jf. § 10-1(5)
  • utarbeider og legger fram for styret budsjettforslag og årsregnskap, og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonenes virksomhet, jf. § 10-1(6)

  Rektor skal i hht. instruks for daglig ledelse (S-sak 22-2020):

  1) Posisjonere OsloMet nasjonalt og internasjonalt, og ha ansvar for at OsloMet kontinuerlig utvikler sin strategi, sin posisjon, og tydelige profil i henhold til utdanningspolitiske og forskningspolitiske føringer

  • er i front på relevante samfunnsarenaer, og en sentral aktør i møtet med velferdssamfunnets store framtidige utfordringer
  • er verdiskapende og arbeidslivsnært, og er en foretrukken partner for sektoren, arbeids- og næringsliv og offentlige myndigheter
  • er synlig, tydelig og agendasettende i samfunnsdebatten, og blir en sentral premissleverandør i sektoren

  2) Være en inspirator og drivkraft for hele OsloMet, og ha ansvar for:

  • å lede OsloMet fram til ambisjonene nedfelt i dens strategi
  • å iverksette og føre tilsyn med tiltak, inkludert endringsprosesser, strategiutvikling og økonomistyring, for å møte ambisjonene så vel som fremtidige utfordringer
  • å utvikle en positiv, ambisiøs og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø for medarbeidere og studenter
  • å utvikle profesjonell, god og kvalitetsfokusert ledelse i hele organisasjonen
  • å utvikle de tjenestene universitetets drift og ambisjoner krever, av riktig kvalitet innenfor de rammer universitetet har til disposisjon
  • at institusjonen foretar riktige prioriteringer med utgangspunkt i den faglige utvikling og samfunnets behov - at institusjonen drives effektivt og i samsvar med god forvaltnings- og forretningsskikk

  Styret har delegert beslutningsmyndighet til rektor så fremt delegering ikke er avskåret i universitets- og høyskoleloven, eller følger av styrets delegasjonsvedtak. Rektor er delegert fullmakt i samråd med styreleder til å avgjøre løpende styresaker som bør avgjøres før neste ordinære styremøte, og som ikke anses som viktige nok til at ekstraordinært møte innkalles (S-sak 22-2020).

  Styret har også vedtatt tidsbegrenset delegasjon fra styret til rektor om midlertidig endringer av regelverk for studier knyttet til covid-19 (koronaviruset). Fullmakten gjelder frem til styremøtet i september 2020 (S-sak 17-2020).

  Rektor har myndighet og fullmakter knyttet til funksjonsområder som:

  • Økonomi og ressursforvaltning, herunder budsjettdisponeringsmyndighet og fullmakt til å inngå avtaler, jf. Hovedregler for økonomiforvaltning ved OsloMet (S-sak 60-2017).
  • Forvaltning av OsloMets eierinteresser og innkalle til generalforsmaling i heleide selskaper. jf. Fullmakter i Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet
  • Inngå leieavtaler ut over budsjettår i tråd med Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, jf. Fullmakter i Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet
  • Utdanningsvirksomhet, i tråd med styrets fastsettelse av studie- og opptaksforskrifter og ph.d forskrift ved OsloMet
  • Ekstern og intern kommunikasjon, i tråd med OsloMets kommunikasjonspolicy
  • Personalarbeid, herunder ivaretakelse av arbeidsgiveransvaret, jf. Personalreglementet ved OsloMet
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS S-sak 22-2020)
  • Anmeldelse av straffbare forhold
  • Inngå forlik eller innrømme erstatningsansvar, jf. Fullmakter gitt i vedlegg til Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet

  Rektor kan delegere myndighet og fullmakter videre til sin prorektor, viserektor, direktører, dekaner, fakultetsstyrer, organer og utvalg så fremt annet ikke er bestemt. Saker rektor tidligere har vedtatt kan ikke besluttes av andre uten et vedtak om videre delegasjon.

  Rektor selv har myndighet og fullmakt til:

  • å organisere sine ledergrupper, og ivareta personalansvaret for ledere som direkte rapporterer til rektor (S-sak 22-2020)
  • å gjøre begrensede organisasjonsendringer og endringer i den ikke lovpålagte strukturen for råd, utvalg og nemnder på institusjonsnivå. (S-sak 11- 2018)
  • fastsette navneendringer på institutter og mindre endringer i fakultetsnavn (se S-sak 20 -2016)
  • fastsette mandat for fakultetsstyrene og oppnevne eksterne styremedlemmer til fakultetsstyrene (S-sak 25-2019)
  • fastsette mandat og oppnevne medlemmer til ikke lovpålagte råd, utvalg og nemnder på institusjonsnivå (S-sak 4-2015)
  • gjøre endringer i språkpolitiske retningslinjer (S-sak 23-2017)
  • gi skriftlig advarsel etter uhl §4-8 første ledd og anmelde straffbare forhold

  Rektor har som øverste faglige og administrative leder det overordnede ansvaret for all virksomhet ved OsloMet, også ekstern og intern kommunikasjon. Det er kun rektor, eller den rektor delegerer myndighet til, som skal uttale seg på vegne av OsloMet som institusjon.

 • Prorektor

  Prorektor er stedfortreder for rektor og inngår i rektors ledergruppe.

  Prorektor for utdanning skal i tråd med stillingsbeskrivelsen bistå rektor med å posisjonere OsloMet nasjonalt og internasjonalt, og innenfor utdanningsområdet bidra til at OsloMet:

  • når sine mål i henhold til Strategi 2024 og andre utdanningspolitiske føringer
  • er i front på relevante samfunnsarenaer, og en sentral aktør i møtet med velferdssamfunnets store framtidige utfordringer
  • er verdiskapende, arbeidslivsnært, og et foretrukket valg for utdanningssøkende, sektoren, arbeids- og næringsliv og offentlige myndigheter
  • er synlig, tydelig og agendasettende i utdanningsdebatten, og blir en sentral premissleverandør i sektoren
  • styrker sitt nasjonale og internasjonale omdømme, internasjonale studiesamarbeid, og utdanningsprofil

  Prorektor for utdanning har overordnet faglig og administrativt ansvar for å lede OsloMets utdanningsaktiviteter og strukturer i henhold til OsloMets strategi og ambisjoner, og skal innenfor disse områdene:

  • utvikle OsloMets ambisjoner, strategi, posisjon og profil
  • styre og videreutvikle universitetets samlede studieportefølje, i tråd med samfunnets behov for kunnskap og kompetanse
  • arbeide med utgangspunkt i akademiske verdier, det vil si forskningens og undervisningens frihet, åpenhet og fri debatt
  • utvikle profesjonell, god og kvalitetsfokusert utdanningsledelse i hele organisasjonen
  • utvikle studieprogrammenes internasjonalisering og forskningsforankring
  • utvikle og vedlikeholde tjenestene OsloMets drift og ambisjoner krever, av riktig kvalitet innenfor de rammer universitetet har til disposisjon
  • utvikle en positiv, ambisiøs og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø
  • stimulere til fremragende resultater og til å skaffe universitetet ressurser i nasjonal og internasjonal konkurranse
  • implementere, følge opp og videreutvikle det systematiske kvalitetsarbeidet, stimulere til kvalitetskultur internt og i samarbeid med sentrale bidragsytere i praksisfeltet for å bidra til god kvalitet og relevans i utdanningene
  • utvikle FoU-basert utdanning og styrke forholdet mellom utdanning og forskning -stimulere til økt fokus på videreutvikling av læringsmiljøet og fleksible lærings- og vurderingsformer
  • overordnet ansvar for å videreutvikle Avdeling for utdanning og Universitetsbibliotekets rolle og tjenester
  • bygge nettverk med sentrale partnere i utdanningssektoren, næringsliv og offentlige myndigheter

  Prorektor for utdanning har resultatansvar og økonomisk ansvar innen divisjonen, leder det sentrale utdanningsutvalget og er nestleder i det sentrale FoU-utvalget.

  Rektor har delegert følgende beslutningsmyndighet til prorektor for utdanning (Sak 17/00586-1):

  • Planer og tiltak for å sikre og utvikle høy utdanningskvalitet
  • Samvirke og koordinering av utdanningene i 1 og 2 syklus
  • Utredningssøknader for utvikling av nye studieprogram i første og andre syklus over 60 studiepoeng

  Prorektor for utdanning kan, i samråd med rektor, delegere myndighet og fullmakter på sine områder til underliggende direktører. Saker prorektor tidligere har vedtatt kan ikke besluttes av andre uten et vedtak om delegasjon.

 • Viserektor FoU

  Viserektor FOU inngår i rektors ledergruppe og rapporterer til rektor.

  Viserektor FoU skal i tråd med stillingsbeskrivelsen bistå rektor med å posisjonere OsloMet nasjonalt og internasjonalt. Innen forskning, utvikling, og forskerutdanning skal viserektor for FoU bidra til:

  • at OsloMet når sine mål i henhold til Strategi 2024 og andre forskningspolitiske føringer
  • at OsloMet er i front og en sentral aktør på relevante samfunnsarenaer og i møtet med velferdssamfunnets store framtidige utfordringer
  • at OsloMet er verdiskapende, arbeidslivsnært, og en foretrukken partner for sektoren, for arbeids- og næringsliv og for offentlige myndigheter
  • at OsloMet er synlig, tydelig og agendasettende i samfunnsdebatten, og blir en sentral premissleverandør i sektoren

  Viserektor for FoU skal videre være en inspirasjonskilde og drivkraft og:

  • utvikle OsloMets ambisjoner, strategi, posisjon og profil
  • arbeide med utgangspunkt i akademiske verdier, det vil si forskningens og undervisningens frihet, åpenhet og fri debatt
  • utvikle en positiv, ambisiøs og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø
  • stimulere til fremragende resultater og til å skaffe institusjonen ressurser i nasjonal og internasjonal konkurranse
  • styrke sammenhengen mellom forskning og utdanning
  • bygge nettverk med sentrale partnere i utdanningssektoren, næringsliv og offentlige myndigheter Viserektor har resultatansvar og økonomisk ansvar innen divisjonen, leder det sentrale FoU-utvalget og er nestleder i det sentrale Utdanningsutvalget.

  Rektor har delegert følgende beslutningsmyndighet til viserektor for FoU (Sak 17/00586-1):

  • Planer og tiltak for å sikre og utvikle høy kvalitet i ph.d.-studier og FoU-virksomheten
  • Samvirke og koordinering av forskerutdanningene og forskningen
  • Utredningssøknader for utvikling av nye ph.d-program og nye forskningsområder

  Viserektor kan, i samråd med rektor, delegere myndighet og fullmakter på sine områder til underliggende direktør. Saker viserektor tidligere har vedtatt kan ikke besluttes av andre uten et vedtak om delegasjon.

 • Direktør for digitalisering og virksomhetsstyring

  Direktøren inngår i rektors ledergruppe og rapporterer til rektor.

  Direktøren har, sammen med sin ledergruppe, et samlet ansvar for å bidra til realisering av universitetets verdier, mål og strategier innen områdene HR, samfunnskontakt og kommunikasjon, økonomi, HMS, eiendom, informasjonsteknologi, dokumentasjons- og informasjonsforvaltning, og sikkerhet- og beredskap. 

  Området digitalisering og virksomhetsstyring skal være en drivkraft i å forme en profesjonell og nyskapende strategi for ivaretakelse av universitetets menneskelige og økonomiske ressurser, utadrettede virksomhet, samt universitetets infrastruktur og utvikling av informasjonsteknologi, herunder digitalisering. 

  Dette er viktige strategiske administrative områder for universitetet. Avdelingene skal levere kostnadseffektive tjenester med høy kvalitet innen områdene økonomi, HR, eiendom, IKT, førstelinje og brukerstøtte og styrke arbeidet med organisasjonskultur og ekstern posisjonering og samfunnskontakt. Området skal være en pådriver for universitetets forbedringsarbeid og samhandling på tvers av institusjonen.

  Direktøren skal i tråd med stillingsbeskrivelsen være en pådriver for:

  • Å styrke gjennomføringsevnen i organisasjonen slik at OsloMet når sine mål
  • Å gjøre OsloMet til et lærende og nyskapende arbeidssted som organiserer og utvikler virksomheten og ressursene målrettet og effektivt
  • Å utvikle styringsinformasjon og systemer for mål- og resultatstyring
  • Utvikling, implementering og vedlikehold av strategi- og styringsprosesser
  • En rekrutterings- og kompetansepolitikk som posisjonerer OsloMet som et internasjonalt anerkjent og attraktivt arbeidssted
  • Å utvikle og vedlikeholde OsloMets kompetanse innen økonomi-, HR- og kommunikasjonsområdet
  • Samhandling på tvers av institusjonen
  • Posisjonering av OsloMet nasjonalt og internasjonalt
  • Fremtidsrettet utvikling og drift av plattformer, systemer og infrastruktur
  • Utvikling og implementering av strategier på områdene
  • Styrking av kompetanse og effektive drift innen eiendom, IT, dokumentasjonsforvaltning, førstelinje og brukerstøtte
  • Tjenesteutvikling og deling av kunnskap om dette med resten av organisasjonen
  • Å sikre god balanse mellom utvikling av divisjonens ressurser og bruk av eksterne tjenesteleverandører

  Direktøren kan, når rektor har gitt fullmakt til dette, uttale seg om saker knyttet til egen enhet, og i noen spesielle tilfeller på vegne av institusjonen.

  Direktøren kan, i samråd med rektor, delegere myndighet og fullmakter på sine områder til underliggende direktører. Saker direktøren tidligere har vedtatt kan ikke besluttes av andre uten et vedtak om delegasjon.

 • Fakultetsstyret

  Fakultetsstyret er fakultetets øverste beslutningsorgan, og rapporterer til rektor via dekan, jf. S-sak 25-2019.

  Fakultetsstyret selv skal:

  • fastsette mål, prioriteringer og tiltak for virksomheten ved fakultetet, i overensstemmelse med lov, forskrift og regler, samt rammer og mål gitt av universitetsstyret, rektor eller den rektor bemyndiger
  • uttale seg på vegne av fakultetet i saker av prinsipiell betydning, eller saker hvor rektor har bedt fakultetsstyrene behandle saken
  • behandle rapporter som skal sendes fra fakultetet til rektor

  Rektor kan delegere oppgaver til fakultetsstyret, med mindre det følger av delegasjonsfullmakten at rektor selv skal treffe beslutning. Fakultetsstyret utøver ellers sin myndighet hovedsakelig gjennom å fatte vedtak i følgende saker (i hht. mandat for fakultetsstyrene sak 17/01326):

  • Langtidsplan- og budsjett
  • Fakultetets tertialrapporter og årsrapport
  • Strategisk plan for utvikling av fakultetets utdanningsportefølje

  Som følge av endring i de sentrale utvalgene fra 1.1. 2020 har rektor delegert følgende oppgaver til fakultetsstyrene (sak 17/00586).

  • Godkjenning av programplaner og emneplaner på ph.d-nivå

  Fakultetsstyret kan delegere sin myndighet til dekan, med mindre det følger av delegasjonsfullmakten at fakultetsstyret selv skal treffe beslutninger.

 • Dekan

  Dekan er øverste leder for fakultetets samlede virksomhet, innenfor de rammer som er fastsatt av fakultetsstyret, rektor eller universitetsstyret. Dekan er del av rektors ledergruppe.

  Dekan skal i henhold til stillingsbeskrivelsen:

  • lede fakultetsstyret og rapportere til rektor
  • ha ansvar for å iverksette vedtak besluttet av fakultetsstyret, universitetsstyret og av rektor
  • har personalansvar for fakultetsdirektør, prodekaner, instituttledere og enkelte administrative stillinger
  • ha resultatansvar for fakultetets virksomhet

  Dekan skal:

  • legge til rette for at fakultetsstyret kan fastsette mål, prioriteringer og tiltak for virksomheten ved fakultetet, i overenstemmelse med lov, forskrifter og regler, samt rammer og mål gitt av universitetsstyret, rektor eller den rektor bemyndiger
  • skal i samarbeid med rektor, pro-/viserektor og direktører legge til rette for effektiv og hensiktsmessig organisering av fakultetet, og bidra til å utvikle kompetansen blant fakultetets ansatte og ledere
  • skal i samarbeid med rektor og universitetets øvrige ledelse bidra til at universitetets faglige virksomhet holder høy internasjonal kvalitet på forskning og undervisning, og at nyskaping og formidling gis høy prioritet
  • skal bidra til profilering og utvikling av OsloMet som utdannings- og forskningsinstitusjon i et internasjonalt og flerkulturelt samfunn

  Dekan har ansvar for:

  • at fakultetets økonomi- og ressursforvaltning er effektiv og i samsvar med fastsatte rammer og strategiske føringer
  • at universitets vedtatte lønns- og personalpolitikk og retningslinjer for rekruttering og personalutvikling er retningsgivende for personalarbeidet ved fakultetet
  • at kontakten med tjenestemannsorganisasjonene blir ivaretatt på fakultetsnivå
  • at intensjonene i Hovedavtalen, Tilpasningsavtalen og avtaleverket for øvrig blir fulgt
  • oppfølging av fakultetets arbeidsmiljø, HMS-arbeid og internkontrollsystemer
  • å bistå instituttlederne, spesielt i forhold til deres administrative og forvaltningsmessige ansvar

  Dekan

  • har generell attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet innenfor fakultetets budsjettområde
  • har myndighet til og ansvar for å inngå kontrakter, samarbeidsavtaler og annet som forplikter fakultetet økonomisk
  • har myndighet til å uttale seg på vegne av egen enhet
  • fastsetter mandat og sammensetning for de utvalgene fakultetet har behov for
  • etablerer og nedlegger internt finansierte studier på bachelor- og videreutdanningsnivå opp tom. 30 stp
  • etablerer og nedlegger internt finansierte studier på bachelor- og videreutdanningsnivå med et omfang på 31-60 stp
  • etablerer og nedlegger eksternt finansierte studier på bachelor og videreutdanningsnivå opp tom. 60 stp
  • leder det offentlige forsvaret ved disputaser (kan delegeres til den dekanen måtte finne egnet)
  • fastsetter bruk av intern og ekstern sensor
  • fastsetter intern organisasjon ved instituttene
  • oppnevner eksterne medlemmer i evt. instituttråd
  • behandler årlig studiekvalitetsrapport
  • behandler referat fra de årlige styringsdialogmøtene
  • fastsetter egenbetaling og satser for aktuelle studieprogrammer, fag/emner eller kurs
  • fastsette studielederområder og oppretter studielederstillinger
  • fastsetter administrativ organisering og oppretter administrative lederstillinger

  I tråd med OsloMets kommunikasjonspolicy har dekan myndighet til å uttale seg på vegne av egen enhet.

  Dekan kan, i samråd med rektor, delegere myndighet og fullmakter på sine områder til prodekan, fakultetsdirektør eller underliggende institutt- og senterledere. Saker dekan tidligere har vedtatt kan ikke besluttes av andre uten et vedtak om delegasjon.

 • Instituttleder

  Instituttleder har faglig og administrativt resultatansvar for virksomheten i instituttet, inkludert personal- og økonomistyringsansvar.

  Instituttleder skal i henhold til stillingsbeskrivelsen

  • rapportere til dekan og skal holde han/henne orientert om alle forhold som har betydning for instituttets virksomhet
  • inngå i dekanens ledergruppe
  • lede og legge fram saker for evt. rådgivende organ på instituttnivå
  • kan, innenfor rammer fastsatt av styret, fakultetsstyret eller dekan foreta hensiktsmessig delegering av oppgaver og myndighet til programleder/-koordinator, eller til andre som bemyndiges
  • har rett til å delta på møter i alle råd og utvalg ved instituttet

  Instituttleder har bl.a. ansvar for:

  • at utdanningen er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap
  • at forholdene legges til rette for forskningsvirksomheten slik at instituttet oppnår forskningsresultater av høy kvalitet
  • at studentene har et godt, helhetlig og flerkulturelt læringsmiljø
  • aktivt samarbeid med samfunns- og arbeidsliv, inkludert praksisfeltet
  • at den faglige virksomheten ved instituttet blir profilert utad
  • økonomistyring og rapportering
  • personalplanlegging og personalutvikling
  • prioritering og fordeling av arbeidsoppgaver gjennom individuelle arbeidsplaner
  • arbeidsmiljø og HMS

  Instituttledere kan, i samråd med dekan, delegere myndighet og fullmakter på sine områder til underliggende utdannings- forsknings- og formidlingsledere. Saker instituttledere tidligere har vedtatt kan ikke besluttes av andre uten et vedtak om delegasjon.

 • Utdannings-, forsknings- og formidlingsledere

  Ved et institutt er det normalt opprettet lederstillinger som har ansvar for utdannings-, forsknings- og formidlingsaktivitet.  Eksempler på dette er studieledere som har ansvar for utvalgte studieprogram og/eller fagområder. 

  Studielederne har blant annet følgende oppgaver:

  • disponerer, i samråd med instituttleder, ressurser innenfor studielederområdet
  • rapporterer til instituttleder i alle forhold som har betydning for studielederområdets virksomhet
  • har ansvar for at virksomheten innenfor studielederområdet gjennomføres i tråd med vedtatte strategier og mål

  Studieledere kan også ha personalansvar.

 • Senterstyret - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

  Senterstyret er øverste organ for SVA, og rapporterer til rektor via senterleder. Styret bygger på bestemmelser i uhl §9-(4) og på vedtak i universitetsstyret, S-sak 56 – 2018.

  Senterstyret har ansvaret for å fastsette mål, strategier og prioriteringer, slik at disse på en best mulig måte understøtter OsloMets overordnede mål og vedtatte strategier.

  Senterstyret har et særlig ansvar for å sikre at de samfunnsoppdrag og faglige-tematiske kjernekompetanser som OsloMet har påtatt seg gjennom virksomhetsoverdragelse, blir forvaltet på gode måter.
  Senterstyret skal sikre at virksomheten i senteret drives på en økonomisk forsvarlig måte, at forskningen holder et høyt faglig nivå og at samspillet mellom SVAs oppdragsforskning og OsloMets utdanninger utvikles på gode måter.
  Senterstyret skal holde seg løpende orientert om virksomhetens økonomiske utvikling, og se til at det iverksettes nødvendige tiltak dersom styret ser grunner for det.

  Senterstyret utøver sin myndighet gjennom å:

  • Uttale seg på senterets vegne i saker av prinsipiell betydning eller i saker der rektor eller Universitetsstyret har bedt senterstyret om å behandle saken
  • Behandle prinsipielle spørsmål knyttet til senterets oppdragsvirksomhet
  • Behandle SVAs tertialrapporter til OsloMet ledelse
  • Behandle senterets årlige virksomhetsrapport om den økonomiske og faglige utviklingen. Denne sendes OsloMets styre med styrets vurdering og kommentarer
  • Behandle årsrapporten fra senterets arbeidsmiljøutvalg
  • Behandle budsjettforslag for senteret og dets underliggende økonomiske resultatenheter
  • Vedta strategi for senterets utvikling og forskningsvirksomhet
  • Vedta årsplan
  • Ansette, etter innstilling fra senterleder, direktør ved SVAs institutter (S-sak 40-2017)
 • Senterleder – Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

  Senterleder er øverste leder for senterets samlede virksomhet innenfor de rammer som er fastsatt av universitetsstyret eller rektor. Senterleder har resultatansvar og skal bidra til å forberede og iverksette vedtak besluttet av universitetsstyret og av rektor.

  Senteret består for tiden av:

  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
  • By- og regionforskningsinstituttet (NIBR)
  • Forbruksforskningsinstituttet (SIFO)
  • Velferdsforskningsinstituttet (NOVA)

  Hvert institutt ledes av en instituttdirektør som er ansvarlig for sin enhet og som rapporterer til senterleder.

  Senterleder SVA:

  • rapporterer til rektor
  • har personalansvar for instituttdirektører og eventuelle ansatte i senterleders stab

  Senterleder SVA skal i tråd med stillingsbeskrivelsen:

  • i samarbeid med rektor og øvrige ledelse ved universitetet legge til rette for effektiv og hensiktsmessig organisering av senteret, og bidra til å utvikle kompetansen blant senterets ansatte og ledere
  • utvikle senteret i tråd med de strategier, mål og andre bestemmelser besluttet av universitetsstyret, rektor eller den rektor gir myndighet
  • bidra til profilering og utvikling av senteret som del av OsloMet – storbyuniversitetet

  Viktige oppgaver

  • lede og videreutvikle SVA som oppdragsforskningssenter i samarbeid med universitetets ledelse, senterstyret og direktører for instituttene
  • legge til rette for at styret ved senteret kan bidra på en konstruktiv måte
  • bidra til å videreutvikle integreringen av senterets faglige virksomhet som del av OsloMet som universitet
  • stimulere til videre samarbeid mellom senteret og fakultetene
  • bidra til å utvikle internasjonale nettverk med relevans for forskningen ved senteret
  • sørge for at senteret og instituttene har tilfredsstillende faglige kvalitetssystemer og -rutiner
  • bidra til å profilere senteret, oppdragsforskningsinstituttene og OsloMet – storbyuniversitetet som Norges ledende miljø innen anvendt forskning
  • være en konstruktiv bidragsyter i rektors ledergruppe

  Senterleder SVA har også ansvar for at

  • universitets vedtatte lønns- og personalpolitikk og retningslinjer for rekruttering og personalutvikling er retningsgivende for personalarbeidet ved senteret
  • at kontakten med tjenestemannsorganisasjonene blir ivaretatt på senternivå
  • at intensjonene i Hovedavtalen, Tilpasningsavtalen og avtaleverket for øvrig blir fulgt
  • Fastsette administrativ organisering og oppretter administrative lederstillinger

  I tillegg har senterleder ved SVA fullmakt til å:

  • inngå alle typer samarbeidsavtaler og kontrakter om forskning, utrednings- og undervisningsoppdrag som understøtter instituttenes formål (kan delegeres til instituttdirektører)
  • å uttale seg på vegne av egen enhet

  Senterleder kan, i samråd med rektor, delegere myndighet og fullmakter på sine områder til underliggende instituttledere. Saker senterleder tidligere har vedtatt kan ikke besluttes av andre uten et vedtak om delegasjon.

 • Senterleder - Senter for profesjonsstudier (SPS)

  Senterleder SPS har det overordnede, strategiske og operative ansvaret for virksomheten ved senteret, og for at senteret utvikles i tråd med strategier, mål og andre bestemmelser vedtatt av universitetets styringsorganer eller rektor.

  Senterleder SPS har i tråd med stillingsbeskrivelsen:

  • ansvar for senterets samlede virksomhet
  • resultatansvar og rapporterer til rektor
  • skal bidra til profilering og utvikling av OsloMet som utdannings- og forskningsinstitusjon i et internasjonalt og flerkulturelt samfunn
  • har arbeidsgiveransvar og personalansvar for senterets personale

  Senterleder SPS skal bidra til:

  • at OsloMet når sine mål i henhold til, Strategi 2024 og andre forskningspolitiske føringer
  • at OsloMet er i front og en sentral aktør på relevante samfunnsarenaer og i møtet med velferdssamfunnets store framtidige utfordringer
  • at OsloMet styrker sitt internasjonale omdømme og forskningsprofil

  Viktige oppgaver

  • lede og videreutvikle SPS som forsknings- og - forskerutdanningssenter i samarbeid med universitetets ledelse
  • stimulere til forskningssamarbeid med profesjonsutdanningene og at forskningsresultatene ved senteret gjøres kjent for de øvrige enhetene slik at de kan bidra til kvalitetsutvikling i de ulike utdanningene
  • utvikle internasjonale nettverk med relevans for - Profesjonsstudier
  • bidra til å profilere OsloMet som Norges ledende miljø innen profesjonsforskning

  I tillegg har senterleder ved SPS særskilt fullmakt til å:

  • lede det offentlige forsvaret ved disputaser ved OsloMet (kan delegeres til den senterleder måtte finne egnet)
 • Nemnder, utvalg og råd

  Klagenemnda

  Klagenemnda er i henhold til uhl § 5-1institusjonens klageorgan. Nemnda fatter endelig vedtak i saker som gjelder klager på enkeltvedtak der vedtak er gjort av fakultet eller annen intern enhet. Klagenemnda er også førsteinstans i en del saksforhold, der enten departementet selv eller nasjonale organer er klageinstans.

  Skikkethetsnemnda

  Skikkethetsnemnda behandler saker om skikkethetsvurdering som er fremmet av institusjonsansvarlig, jf. uhl § 4-10. Nemnda lager en innstilling til klagenemnda med en vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke, hvorvidt studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle utdanningen, samt lengden på utestengingsperioden og eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen. Uenighet i nemnda skal begrunnes og fremgå i innstillingen.

  Varslingsnemnda

  For varslingssaker som ikke lar seg løse tjenestevei er det opprettet en ekstern varslingsnemnd, jf. aml Kapittel 2A. Varslingsnemnda skal være rådgivende og gi anbefalinger til rektor i den enkelte sak. I tilfeller der rektor er part i saken er universitetsstyrets leder mottaker av rapporten, og styret beslutter hvordan saken skal følges opp. Varslingsnemnda avgjør om og hvordan en sak skal følges opp. Saker tatt opp til behandling i nemnda, kan på ethvert tidspunkt avsluttes dersom nemnda under arbeidet kommer til at det ikke foreligger kritikkverdige forhold. Nemnda utarbeider en rapport til rektor, og rektor avgjør hvordan rapporten skal følges opp.

  Arbeidsmiljøutvalget

  Arbeidsmiljøutvalget er i tråd med aml kapittel 7 et rådgivende og besluttende organ som behandler saker vedrørende arbeidsmiljøet. AMU skal medvirke til gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. AMU er et samarbeidsutvalg i spørsmål vedrørende HMS og skal bidra til at OsloMet har forsvarlighet innen HMS. AMU skal delta i planlegging og organisering av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Hvis AMU finner det nødvendig kan utvalget også vedta tiltak for å verne om ansattes sikkerhet og helse. AMU kan utarbeide egne HMS-dokumenter for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i arbeidsmiljøet. AMU kan opprette lokale arbeidsmiljøutvalg og andre underutvalg.

  Læringsmiljøutvalget

  Læringsmiljøutvalget er i tråd med uhl § 4-3 et rådgivende organ ved OsloMet som bistår universitetsledelsen i forhold som er relatert til læringsmiljøet.

  Ansettelsesorganer

  Styret har gjennom fastsettelse av Personalreglementet for OsloMet delegert ansettelsesmyndighet til ansettelsesorganer for undervisnings- og forskerstillinger og teknisk administrativt personale, jf. uhl § 6-3. Innstillingsmyndighet er etter personalreglementet lagt tilsvarende til ulike innstillingsorganer eller nærmeste leder.

  Forskningsetisk utvalg

  Utvalget er OsloMets redelighetsutvalg (jf. forskningsetikkloven § 6) og skal arbeide for at forskningen ved OsloMet foregår innenfor rammene av nasjonale lover, etiske retningslinjer for OsloMet og etiske retningslinjer utarbeidet ved de nasjonale forskningsetiske komiteene. Utvalget skal holde seg orientert om nasjonale og internasjonale forskningsetiske spørsmål. I tråd med forskningsetikkloven §6 har utvalget ansvar for å behandle saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer.

  Det sentrale utdanningsutvalget

  Utvalget skal være en arena for å drøfte sentrale nasjonale og internasjonale utdanningspolitiske spørsmål som er viktige for utvikling og kvalitet av OsloMets utdanninger. Utvalget skal gi råd til institusjonsledelsen i strategiutvikling og oppfølging av utdanningsvirksomheten og fatte beslutninger i følgende saker som er delegert fra rektor:

  • Utarbeide og forvalte OsloMets overordnede regelverk, felles retningslinjer og rutiner for bachelor-, master- og forskerutdanningene ved OsloMet
  • Gi anbefalinger for alle syklus på tvers av fakulteter og utdanninger
  • Fastsette plan for internt tilsyn for alle tre sykluser
  • Fastsette plan for ekstern evaluering for alle tre syklus
  • Godkjenne årlig kvalitetsrapport før den sendes til styret
  • Fordele midler under Utdanningsutvalgets område, etter styrets vedtak og rektors nærmere bestemmelser

  Utvalget skal bla. gjennom kontakt med FoU-utvalget sikre god kobling mellom utdanning og FoU.

  Det sentrale FoU–utvalget

  Utvalget skal være en arena for å diskutere politiske, strategiske og faglige sider ved forskning, utviklingsarbeid og innovasjon, og for å vurdere erfaringer og resultater. Utvalget skal gi råd til institusjonsledelsen i strategiske spørsmål knyttet til FoU- utviklingen og fatte beslutninger i følgende saker delegert fra rektor:

  • Fastsette mandat for og sammensetning av universitetets publiseringsutvalg
  • Fordele midler under FoU-utvalgets område, etter styrets vedtak og rektors nærmere bestemmelser
  • Forvalte universitetets interne stipendpolitikk

  Utvalget skal bla gjennom kontakt med Utdanningsutvalget sikre god kobling mellom FoU og utdanning.

  Lokale utvalg

  På fakultetene er det opprettet lokale utvalg for utdanningsutvalg, FoU-utvalg og doktorgradsutvalg. De lokale utvalgene er delegert myndighet på sine områder av dekan eller fakultetsstyrene. Dette gjelder blant annet beslutningsmyndighet knyttet til å godkjenne programplaner og emneplaner på ulike nivå.

  Porteføljestyret

  Porteføljestyret skal gi råd til rektor om hvilke prosjekter som skal besluttes til å være del av OsloMets prosjektportefølje. Dersom rektor delegerer beslutningsmyndigheten, skal porteføljestyret som et kollegium beslutte hvilke prosjekter som skal være del av prosjektporteføljen.

  Porteføljestyret skal ivareta følgende oppgaver:

  • Innstille i prioritert rekkefølge på nye prosjekter og utviklingsinitiativer
  • Sikre at porteføljen er balansert med tanke på kapasitet, ressurser og realisering av Strategi2024
  • Fatte beslutninger om endringer i porteføljen, herunder pausing eller avslutning av prosjekter

  Tjenesterådet

  Tjenesterådet er et rådgivende organ for rektor. Organet skal gi råd til rektor om saker som angår administrasjon, infrastruktur og støttetjenester på OsloMet, og som er av en institusjonsovergripende og/eller prinsipiell karakter. Dette vil gjelde saker som angår administrative tjenester og måten de leveres og forvaltes på. 

  Rektor kan delegere til Tjenesterådets leder å fatte beslutninger etter innstilling fra rådet i saker som omhandler organets formål.